Kär­leks­astro

Astro - - Jungfrun - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Du pif­far till dig och ger dig ut på jakt ef­ter den rät­ta re­dan i bör­jan av året. Om du hit­tar rätt är dock mind­re vik­tigt. Vik­ti­gast av allt är att få nju­ta av blic­kar­na, spän­ning­en och de he­ta mö­te­na.

Feb­ru­a­ri

Du tar al­la till­fäl­len till flört och fest un­der den här må­na­den, allt för att und­vi­ka att fast­na i tristes­sen. Det be­ty­der in­te att du in­te job­bar hårt, ba­ra att du be­hö­ver en ba­lan­se­ran­de mot­vikt.

Mars

Ju­pi­ter och Ve­nus får ditt in­re att strå­la och nu är du mot­tag­lig för kär­le­ken i al­la dess for­mer. Nya re­la­tio­ner har chan­sen att ut­veck­las snabbt och po­si­tivt. Du kan dock va­ra pas­siv. Få tum­mar­na loss!

April

Du är till­mö­tes­gå­en­de och ut­åt­rik­tad. En öp­pen och flö­dan­de kom­mu­ni­ka­tion kän­ne­teck­nar din må­nad. Sing­eln i teck­net är dock ing­en själv­klar vin­na­re i kär­leks­jak­ten. Du har svårt att be­stäm­ma dig.

Maj

En gynn­sam tid för al­la sing­lar i teck­net. Nu är det span på nå­got ro­ligt som gäl­ler och ut­råt­rik­tad som du är just nu har du in­te svårt för att ta kon­takt. En ak­tiv må­nad och du har of­ta kär­lek i sik­te.

Ju­ni

Duär en kär­leks­mag­net. Det är lätt att fal­la för ditt ge­ne­rö­sa och för­stå­en­de hjär­ta just nu. Po­si­ti­va stjär­nor med Nep­tu­nus i spet­sen ska­par ro­man­tis­ka mö­ten, ögon­kast el­ler in­vi­ter. Sing­eln får dej­ta.

Ju­li

En rast­lös in­flu­ens från pla­ne­ten Mars tar dig till spän­nan­de plat­ser un­der som­ma­rens he­tas­te må­nad. Att re­sa pas­sar dig bra nu och du har ingen­ting emot trev­ligt säll­skap. Det kan tän­da till un­der so­len.

Au­gusti

Sen­som­ma­rens må­ne gör dig svag och lätt­ledd. Sing­eln har lätt för att för­has­ta sig. För öv­ri­ga är be­ho­vet av att för­nya och ren­sa ut stort och det tycks gö­ra un­der­verk för bå­de vän­ska­pen och kär­le­ken.

Sep­tem­ber

En kre­a­tiv och upp­fin­nings­rik in­flu­ens från Ura­nus rå­der. Den gör dig men­talt va­ken och nu ser du ock­så vad folk i din om­giv­ning går för. Spän­nan­de dör­rar öpp­nar sig och kanske vå­gar du kli­va in.

Ok­to­ber

En ma­gisk må­nad för dig som är ny­för­äls­kad el­ler be­hö­ver frä­scha upp ett ros­tigt för­hål­lan­de. Nep­tu­nus på­ver­kan hjäl­per dig att svä­va mot sjun­de him­len. Njut, men be­håll kon­tak­ten med mo­der jord.

No­vem­ber

Du är den som sat­sar hårt på kär­le­ken. Är du re­dan för­äls­kad tar du gär­na ditt för­hål­lan­de till näs­ta ni­vå. En sten­bock el­ler ett le­jon känns in­tres­sant för sing­eln, men det kan ock­så bli en out­si­der som vin­ner.

De­cem­ber

Nu är du ak­tiv på grän­sen till rast­lös och splitt­rad. Det är in­te lätt att få dig att stan­na kvar och vi­la i di­na käns­lor. Jobb och plik­ter går först. Kanske bär du på en räds­la för att in­te du­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.