Vå­gen

24/9–23/10 Vå­gens kän­ne­tec­ken är ba­lans och har­mo­ni. är prin­cip­fast, di­plo­ma­tisk, vi­sar stor kom­pro­miss­vil­ja och kan slåss för rätt­vi­san. Vå­gan har mål, kla­ra el­ler häg­ran­de, som dess liv är en täm­li­gen rak väg mot.

Astro - - Vågen - AV: STE­FAN STENUDD

Född 24 sep-2 okt KARDINAL DEKAD

Den­na po­si­tion i vå­gen är eti­kerns, den berg­fas­ta mo­ra­lis­tens. In­te en mo­ral som up­pe­hål­ler sig vid vad sed och an­stän­dig­het bju­der, ut­an så­dant som rör det cen­tra­la i att fin­nas till och att de­la jor­den med and­ra. Den­na våg har en över­ty­gel­se som de föl­jer i de­talj och krä­ver av and­ra att de ska fo­ga sig ef­ter. De­ras käns­la för rätt­vi­sa är myc­ket stark. Den kar­di­na­la vå­gen har ett gott lo­giskt sin­ne och hör långt ifrån till de mest lätt­lu­ra­de el­ler lätt­led­da. Sna­ra­re är det de som le­der, för att in­te sä­ga be­tving­ar. De­ras prin­ci­per kan de för­sva­ra med al­la va­pen och tve­kar in­te ett ögon­blick att ris­ke­ra allt för det som är rätt. De hål­ler säl­lan in­ne med si­na åsik­ter om de upp­fat­tar äm­net som vä­sent­ligt, och ver­kar ald­rig slås ner el­ler för­lo­ra kraft. Li­vet är en rät lin­je ut­an tve­kan. Det bru­kar in­te be­ty­da att den ­kar­di­na­la vå­gen upp­levs som hän­syns­lös mot and­ra, men står de allt­för myc­ket i de­ras väg kan de va­ra även det.

Född 3-12 okt FAST DEKAD

Här är vå­gens vär­de­ring­ar or­dent­ligt stad­fäs­ta. Den som har so­len i den­na del av vå­gen har mo­get re­so­ne­rat sig fram till si­na vär­de­ring­ar och hål­ler fast vid dem. Prin­cip­män­ni­skan som är svår att rub­ba, omöj­lig att fres­ta och yt­ter­ligt kon­se­kvent. Det lo­gis­ka sin­net svi­ker säl­lan, käns­lor­na blir in­te of­ta så star­ka att de krö­ker de­ras lo­gik, var­för som­li­ga ser den fas­ta vå­gen som kall­sin­nig. Bakom den stä­da­de ytan finns dock en mo­ti­va­tion som of­ta är den vack­ras­te tänk­ba­ra - män­ni­skors väl, frid och har­mo­ni. Män­ni­skor med so­len i den­na del av vå­gen är eti­ker på dju­pet. De le­ver sitt liv ef­ter si­na eg­na stränga, fas­ta prin­ci­per, men har ringa in­tres­se av att tvinga det­ta på and­ra. De mår il­la av oro och oupp­gjord­he­ter, och de är de bäs­ta med­la­re och kon­flikt­lö­sa­re. Den fas­ta vå­gen vill ha ord­ning på sitt liv, drar sig in­te för sto­ra ef­ter­gif­ter el­ler kost­sam­ma kom­pro­mis­ser, men minns oför­rät­ter näst in­till evin­ner­lig­he­ten.

Född 13-23 okt RÖR­LIG DEKAD

Den som har so­len i den­na del av Vå­gen vill ha fas­ta nor­mer att le­va ef­ter, men blir säl­lan helt över­ens med sig själv om vil­ka de ska bli. Den ena prin­ci­pen kan ham­na i mot­sats till den and­ra, och ibland är det en väl­dig rö­ra. Än­då har de bråt­tom till åsik­ter och den störs­ta vil­ja att fo­ga sig ef­ter de sträng­as­te rät­te­snö­ren. Den rör­li­ga vå­gen oro­as av kon­flik­ter, men har in­te all­tid så lätt att lö­sa dem. De­ras egen vil­ja till ef­ter­gift är när­mast gräns­lös, så länge han ser att det kan gag­na må­len. Rätt­vi­sa är ett centralt be­grepp och var­je ex­em­pel på orät­ter de ob­ser­ve­rar upp­rör dem ofant­ligt. Den rör­li­ga vå­gen kan lätt tyc­ka att li­vet är en kamp mel­lan det go­da och det on­da, och tve­kar ibland om vem som drar det längs­ta strå­et. För en­kel blir säl­lan den rör­li­ga vå­gens världs­bild, ty de har för­må­ga att sät­ta sig in i kom­plex­i­te­ten och in­se att al­la in­te kan dras över en kam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.