Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om vå­gens 2016.

Astro - - Vågen - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Stjär­nor­na tror på att din eko­no­mi kom­mer att bli klart bätt­re så nu kan det va­ra din tur att få in­ve­ste­ra i li­tet nytt till ditt bo­en­de. Nå­gon kan tyc­ka att du får det all­de­les för fint men den sa­ken be­stäm­mer du ju helt själv.

Det kan ock­så tol­kas så att du kom­mer att kun­na byg­ga ditt ka­pi­tal star­ka­re och tryg­ga­re.

Vill du tes­ta din vinst­chans ska du ha bäs­ta chans vid spel på fot­bolls­spel men även i ett sif­fer­spel kan du lyc­kan att väl­ja rätt.

Lyc­ko­siff­ra

Du har bäs­ta lyc­ko­tal för året i num­mer ett.

Tur i spel

Stjär­nor­na tror att du kan ha stor vinst­chans och det oav­sett när du väl­jer att spe­la. Det gäl­ler ba­ra att du föl­jer ditt eget in­re jag när du ska spe­la.

Re­la­tio­ner

Ett här­lig kär­le­kens bloms­terår går du till mö­tes. Det ska tol­kas som att är du en­sam och fri så är chan­sen stor att du mö­ter en för ditt hjär­ta rart le­en­de vän. Det ska va­ra bör­jan till att du får pla­ne­ra för ett ge­men­samt bo­en­de där kär­le­ken tar hu­vud­plat­sen i ert hem.

Re­ser ni iväg så är det med ro­man­tik i tan­kar­na och ni syns le­en­de och skrat­ti­ga le­va ert liv i varand­ras ar­mar så rart.

Har du re­dan en kär vän så tol­kas kär­le­ken som att ni fort­sät­ter med varand­ra och byg­ger er be­fint­li­ga kär­lek än star­ka­re och de­lar er kär­lek i ra­ras­te ge­men­skap.

Du är mu­si­ka­lisk och sjung­er gär­na med när det finns chans till det­ta så li­tet av en te­a­ter­vän är du allt.

Var­för stjär­nor­na ta­lar om så myc­ket vat­ten runt om dig och det med en ton av gläd­je det vet jag in­te. Kanske är du ute och fis­kar ibland på böl­jan den blå och får upp­le­va fi­nas­te av­kopp­ling.

Kär­lek­s­tec­ken

Ox­en, tvil­ling­ar­na och skyt­ten är di­na bäs­ta vän­ner för ra­ras­te kär­lek­slyc­ka. Till­sam­mans byg­ger ni ert liv till en sam­hö­rig­het och det av gläd­je.

Du har ett så­dant fint sätt att mö­ta al­la män­ni­skor på så du kan få det li­tet job­bigt med att lyss­na till al­la som vill va­ra i din ge­men­skap. Sva­ret till att hin­na med att um­gås med al­la är att le­en­de gå din egen väg.

På job­bet

Du ska ha en trygg ar­bets­mil­jö och även om du stund­tals kan tyc­ka dig ha det en­for­mig och job­bigt, näs­tan trå­kigt, så sä­ger stjär­nor­na att du är om­tyckt. Så du får stå ut med din tjänst och lå­ta ti­den va­ra till din för­del.

Du vet ju vad du vill och är det så att nå­gon in­te de­lar din åsikt kan du min­sann sä­ga ifrån och det ibland rik­tigt skarpt.

Det kan va­ra så att många föd­da i teck­net fun­de­rar på att star­ta egen verk­sam­het. Stjär­nor­na tror att det är rätt att gö­ra fast det in­te blir så för al­la trots fun­de­ring­ar.

Men en vin­na­re i ar­bets­li­vet det ska du va­ra så vå­ga tro på dig själv och ge­nom­för det du själv vill. Stjär­nor­na tror på att du får fin fram­gång in­om ar­bets­li­vet un­der sol­å­ret som nu gäl­le

r.

Jobb­tec­ken

Le­jo­net och skor­pi­o­nen är di­na bäs­ta kol­le­gor in­om ar­bets­li­vet. Till­sam­mans så får ni fram­gångs­lyc­ka.

Visst finns det and­ra i din krets av kol­le­gor som tyc­ker bra om dig men du bör ba­ra lyss­na på dem och in­te ge­nom­fö­ra de­ras idéer för det är det du som har den rät­ta lös­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.