Kär­leks­astro

Astro - - Vågen - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Ve­nus öm­sin­ta in­flu­en­ser bju­der på en varm vin­ter­må­nad för våg­skå­lar­na. Dröm­mar om för­äls­kel­se och vac­ker kär­lek finns där oav­sett om du har hit­tat den rät­ta el­ler ej. Dej­ta gär­na din mot­pol vä­du­ren.

Feb­ru­a­ri

Vin­tern är en spän­nan­de tid för ditt tec­ken. Nu blå­ser de he­ta pla­ne­ter­na Mars och Mer­ku­ri­us på kär­leks­glö­den och du är mer än vil­lig att job­ba på en nystart. Sing­eln spa­nar in nå­gon på nä­ra håll.

Mars

Må­nens be­stäm­da ba­na är en på­dri­van­de in­flu­ens och pe­ri­o­den ser ut att bju­da på dju­pa käns­lo­en­ga­ge­mang. Det blir mys och när­het för din del, men ock­så en si­tu­a­tion som mås­te lö­sas. Du re­a­li­se­rar ett mål.

April

När Ura­nus och Ve­nus drar fram skim­rar teck­net och det är svårt att und­gå att bli be­rörd av ditt be­hag­li­ga och sen­su­el­la vä­sen. Du för­trol­lar ut­an att va­ra med­ve­ten om det – och nå­gon dröm­mer om dig.

Maj

Du bär på ett lät­tan­tänd­ligt hjär­ta just nu, men käns­lor­na är stor­mi­ga på in­si­dan och ris­ke­rar att fal­na snabbt. En för­som­mar­flört är möj­lig för sing­eln, men du bör kanske in­te gö­ra för stor af­fär av den.

Ju­ni

Må­nen väc­ker din läng­tan ef­ter nå­got ut­an­för var­da­gen och då gäl­ler det att få rätt per­son med på no­ter­na. Vi­sa vad du vill, vå­ga ha för­hopp­ning­ar. Ditt hjär­ta är dock käns­ligt för be­svi­kel­ser just nu.

Ju­li

Må­na­dens stjär­nor gör dig hand­lings­kraf­tig. Nu be­stäm­mer du dig för ak­ti­vi­te­ter som le­der fram­åt. Ditt fo­kus känns kanske hårt och omed­gör­ligt, men ditt hjär­ta är fort­fa­ran­de varmt.

Au­gusti

Det är myc­ket med det prak­tis­ka. Ibland kän­ner du dig fast­låst vid al­la måsten och hur du än an­sträng­er dig vän­tar än­nu mer. Du tar stort an­svar, men det föl­jer en känslo­mäs­sig trygg­het med den ma­te­ri­el­la trygg­he­ten.

Sep­tem­ber

Ve­nus ger dig lys­kraft och en känslo­mäs­sig styr­ka. Du kän­ner dig helt en­kelt re­do för att ta kär­leksli­vet till en ny ni­vå. Låt den och dig själv blom­ma! Det är du värd ef­ter myc­ket mö­da och be­svär.

Ok­to­ber

Ju­pi­ters och Ura­nus in­flu­en­ser vi­sar att du är en fri spi­rit som vill pro­va på nya sa­ker. Ut­veck­la di­na idéer och sätt ving­ar på dröm­mar­na. Om du får kär­le­ken med på ett hörn blir det desto bätt­re.

No­vem­ber

En po­si­tiv och fram­åt in­flu­ens från Ju­pi­ter spor­rar dig att ta nya tag på kär­leks­si­dan. Det är gläd­je och lek­full­het i luf­ten, kanske ock­så en in­spi­re­ran­de re­sa. Det går ut­märkt att växa till­sam­mans.

De­cem­ber

Du är sam­lad och kon­trol­le­rad. Nu finns det in­te myc­ket ut­rym­me för spon­ta­ni­tet. Du anar att ett en­da li­tet fel­steg ris­ke­rar att stäl­la di­na pla­ner på än­da. Slapp­na av li­te och fi­ra en ro­man­tisk jul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.