Skor­pi­o­nen

24/10–22/11 Skor­pi­o­nen står för pas­sion, för så­dant som rör fö­del­se, död och li­vets gräns­trak­ter. Skor­pi­o­nen ser gär­na käns­lor flö­da, men vill själv för­bli obe­rörd. De är in­tres­se­ra­de av mystik och det dunk­la och är själ­va hem­li­ga till sin na­tur.

Astro - - Skorpionen - AV: STE­FAN STENUDD

Född 24 okt–1 nov KARDINAL DEKAD

Här är skor­pi­o­nen näs­tan ma­nisk i sin iver att sät­ta käns­lor i svall. Oros­här­den och om­stör­ta­ren. Skor­pi­o­nens vägar är sub­ti­la men ef­fek­ti­va, så det är säl­lan helt lugnt om­kring den kar­di­na­la skor­pi­o­nen. Att le­va är att kän­na, och ­där­för kän­na så starkt och stort som ­möj­ligt. Si­na eg­na käns­lor lå­ter de dock säl­lan kom­ma till tyd­ligt ­ut­tryck, men det bru­kar in­te ­be­hö­vas ­mik­ro­skop för att ana vil­ket vilt vä­der som ­döl­jer sig in­nan­för de­ras bröst.

Öns­kan är ett nyc­kelord i den­na skor­pi­on. Dä­ri lig­ger de­ras kraft - åtrå, trå­nad, läng­tan. Med öns­kans ener­gi kan de för­verk­li­ga myc­ket som bru­kar lig­ga ut­an­för det ­möj­li­gas gräns. Den som har so­len i den­na del av skor­pi­o­nen kän­ner starkt att till­va­ron är ett myste­ri­um. ­I en så­dan fun­da­men­tal obe­grip­lig­het är öns­kan det en­da hop­pet att nå någ­ra mål. Ar­be­te, strä­van el­ler pla­ner är för dem mest il­lu­sio­ner - ­ald­rig ­or­sa­ken till fram­gång.

Född 2-11 nov FAST DEKAD

Här blir skor­pi­o­nens hem­lig­hets­full­het ett ut­mär­kan­de drag. Slu­ten på ett sätt som får folk att ana att myc­ket göm­mer sig där. Den fas­ta skor­pi­o­nen är dis­kret, kanske rentav tyst­lå­ten, men all­tid med en så­dan ­ut­strål­ning att det får and­ra att fun­de­ra. Med för­tjus­ning iakt­tar de käns­losvall och spän­ning­ar i sin om­giv­ning, har till och med ett sätt att för­stär­ka dem, ut­an att själv ­drab­bas av dem.

Upp­le­van­det är per­cep­tio­nens cent­rum – ord­ning, lo­gik och still­het är inga fa­vo­ri­ter för den­na skor­pi­on. Den vill gär­na va­ra som or­ka­nens öga, med still­het mitt i stor­men. Den verk­lig­het som går att se och ta på är för ho­nom ba­ra top­pen på is­ber­get - all­tid vill de för­nim­ma vad som sker un­der ytan. In­tri­ger, hyck­le­ri och åter­håll­na be­hov fa­sci­ne­rar. Var­je mål de kan ha i li­vet är mo­ti­ve­rat av upp­le­vel­ser­na, men många högt­fly­gan­de pla­ner be­hö­ver de in­te för att fin­na sitt lyst­mä­te. De har ett be­hov av in­ti­mi­tet.

Född 12-22 nov RÖR­LIG DEKAD

Män­ni­skor med so­len i den­na del av skor­pi­o­nen strä­var med för­tjus­ning ef­ter att om­ges av känslo­mäs­sigt tu­mult, men lyc­kas in­te all­tid så bra med att hål­la sig själ­va obe­rör­da.

Den rör­li­ga skor­pi­o­nen har den bäs­ta för­stå­el­se för män­ni­skans vä­sen, och skul­le bli rent över­ras­kad om de upp­täck­te att en­bart för­nuf­tet låg bakom nå­gon hand­ling. Till­va­ron är ett fa­sci­ne­ran­de ka­os i skor­pi­o­nens ögon, och de sma­kar al­la dess si­dor med orädd­het. Den­na skor­pi­on vill upp­le­va och har of­ta ett sätt att va­ra ohäm­mad så att de­ras häm­ning­ar blot­tas än­då.

Det är in­te all­tid som des­sa skor­pi­o­ner har fas­ta grän­ser för vad som är verk­ligt och vad som är fan­ta­si. Li­vet får gär­na över­ras­ka. De dras till oro­lig­he­ter och un­der­lig­he­ter, och spri­der en air av spän­ning om­kring sig. För den rör­li­ga skor­pi­o­nen är li­vet ett flyk­tigt ögon­blick med ringa tid för att sma­ka på det väl­di­ga myste­ri­um som döl­jer sig bakom det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.