Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om skor­pi­o­nens 2016.

Astro - - Skorpionen - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Du kan ibland hand­la li­tet över­i­lat och oge­nom­tänkt när det gäl­ler di­na in­köp och in­ve­ste­ring­ar. För­sök nu att brom­sa upp din iver till att äga och skyn­da mer för­sik­tigt in­nan du bör­jar in­hand­la.

Vill du tes­ta ett spel så kan det va­ra ge­nom vär­de­pap­per som din vinst kom­mer. Stjär­nor­na tror näm­li­gen på att du ska byg­ga ditt ka­pi­tal star­ka­re.

Lyc­ko­siff­ra

Årets lyc­ko­tal bör va­ra två.

Tur i spel

He­la året ska va­ra bra för dig och spel men det ska va­ra i ge­men­skap med ditt eget tän­kan­de. Det tol­kas så att du ska tes­ta ett köp av vär­de­pap­per när du själv så kän­ner.

Re­la­tio­ner

Många föd­da i teck­net kom­mer att för­änd­ra i sitt kär­leksliv. Det kan tol­kas som att du kom­mer att se­pa­re­ra från den vän du har haft, men det tol­kas även som att den som är fri nu har sin störs­ta chans till ra­ras­te kär­lek­slyc­ka.

Det tycks i mi­na stjär­nor som att du kom­mer att mö­ta en na­turäls­kan­de vän och ge­nast när du gör ditt mö­te så kän­ner du hur ditt hjär­ta bör­jar bul­ta ext­ra fort. Tes­ta ett le­en­de in­nan du går för­bi den­na så kär­leks­ful­la vän så kan du ha en vän un­der ar­men för lång tid framö­ver.

Det kan ock­så va­ra så att det är un­der en re­sa som du gör när du mö­ter din chans till kär­lek­slyc­ka, chan­sen finns sä­ger stjär­nor­na. Det kan ock­så va­ra så att du ska bör­ja lyss­na mer till de di­na och även till vän­ner så ska du se att du får det än bätt­re i ditt fa­mil­je­liv.

Låt de fi­na egen­ska­per­na som du har kom­ma and­ra till nyt­ta och stöt­ta gär­na den fa­mil­je­med­lem som kan ha det li­tet job­bigt just nu. Det le­der dig själv till fin fram­gångs­lyc­ka.

Kär­lek­s­tec­ken

Sten­boc­ken och vå­gen är di­na bäs­ta och kär­leks­ful­las­te i så­väl kär­lek som vän­skap. Stjär­nor­na be­rät­tar att ni ska ha det verk­ligt lyc­ko­samt och skrat­tigt i er ge­men­skap.

Du har nog fin ge­men­skap till de di­na och även till dem du mö­ter un­der da­gens för­lopp. Dock ska du ve­ta att din bäs­ta och kä­ras­te fram­gångs­lyc­ka fin­ner du i ovanstå­en­de tec­ken. Var dis­kret och för­sik­tig med de öv­ri­ga stjärn­teck­nen.

På job­bet

Ar­be­te in­om ut­bild­ning, sko­la och ett vård­om­rå­de kan va­ra din bäs­ta ar­bets­lyc­ka un­der året.

För­änd­ring­ar ta­lar stjär­nor­na om att det ska bli i din ar­bets­mil­jö, men det tror stjär­nor­na blir till din gläd­je och lyc­ka så du mås­te va­ra bå­de duk­tig och om­tyckt.

Det kan ock­så va­ra så att du vå­gar dig på att fö­ra fram en del för­änd­ring­ar som du fin­ner ska va­ra bra för ar­be­tet. Gör det, du har lyc­ka med dig och gör du det med ett le­en­de så vin­ner du lät­ta­re ge­hör för di­na åsik­ter.

Det kan va­ra så att det kom­mer att ta­las om ar­be­te som har med ut­lan­det att gö­ra och det kan va­ra bra, men stjär­nor­na tror att du har det bäst i din van­li­ga hem­mil­jö.

Jobb­tec­ken

Le­jo­net och fis­kar­na är de klart bäs­ta av al­la stjärn­teck­nen i din ar­bets­mil­jö. Till­sam­mans byg­ger ni en stark kon­stel­la­tion på ditt ar­be­te och det upp­skat­tas av al­la di­na öv­ri­ga ar­betskol­le­gor.

Tro på dig själv i sam­råd med ovanstå­en­de stjärn­tec­ken så kom­mer du att lyc­kas väl i ar­bets­li­vet un­der året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.