Kär­leks­astro

Astro - - Skorpionen - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Nu är du nå­got av en dröm­ma­re, men i dröm­mar­na kan man hit­ta svar och fing­er­vis­ning­ar om vad som är värt att sat­sa på. Nu an­ty­der pla­ne­ter­na att en viss per­son i ox­ens tec­ken är värd att lä­ra kän­na.

Feb­ru­a­ri

Du hör till zo­dia­kens mest pas­sio­ne­ra­de tec­ken och nu kan man ana ett glöd­hett in­re. Du har svårt att tän­ka klart när läng­tan ef­ter kär­lek över­man­nar dig. Se upp för att fal­la för fel per­son!

Mars

En lätt­sam och in­bju­dan­de at­ti­tyd från Ju­pi­ter ger dig po­si­tiv upp­märk­sam­het, en gyl­len­de chans för sing­eln att få napp, om än kanske ba­ra till­fäl­ligt. En snabb af­fär på job­bet el­ler re­san är möj­lig.

April

Du är stark och sta­bil, men nu gör må­nens in­flu­en­ser hjär­tat mju­ka­re. Det är lätt att tril­la dit för det som ut­strå­lar vär­me och at­trak­tion, men du bör va­ra för­sik­tig. Lätt fång­et, lätt för­gång­et.

Maj

Du är den som verk­li­gen vill få till nå­got bra un­der för­som­ma­ren och tve­kar in­te att in­ve­ste­ra ditt hjär­ta när det känns rätt. Nu vå­gar du sat­sa på all­var och ba­ra den som gör li­ka­dant är värd ditt en­ga­ge­mang.

Ju­ni

Di­na re­la­tio­ner på­ver­kas av en ar­bets­sam pe­ri­od. Just nu tycks du va­ra del­ak­tig i fle­ra krä­van­de pro­ces­ser sam­ti­digt. Att stän­digt skju­ta på kär­leks­be­vi­sen kan le­da till gräl och ir­ri­ta­tion.

Ju­li

Mars på­ver­kan ger dig en sex­ig glöd och du vet hur man för­trol­lar nå­gon med blic­ken. Du är in­te så lätt­fång­ad dock. Spän­nan­de en­ga­ge­mang och ak­ti­vi­te­ter slu­kar dig. Den som kla­rar det får sin lyc­ka gjord.

Au­gusti

En lust­fylld må­nad vän­tar många i teck­net. Nep­tu­nus på­ver­kan är ro­man­tisk men in­te all­tid verk­lig­hets­förank­rad. Se upp med vem du kom­mer i när­kon­takt med! Dej­ta om du är solo, men be­håll föt­ter­na på jor­den.

Sep­tem­ber

En san­no­lik omstart för den stad­ga­de skor­pan, må­nen och Nep­tu­nus put­sar upp vil­ken ros­tig re­la­tion som helst. Det skim­rar vac­kert om dig och hjär­te­vän­nen när ni bör­jar se på varand­ra med nya ögon.

Ok­to­ber Höst­kan­ten är en gynn­sam tid för dig, Ve­nus står i bäs­ta lä­ge och det drar bå­de peng­ar och kär­lek­slyc­ka till teck­net. Har du möj­lig­het att in­fria en ge­men­sam dröm el­ler re­sa är det nu du ska slå till.

No­vem­ber

Du är li­te svår nu, ing­en man täm­jer i en hand­vänd­ning ens om du är häf­tigt för­äls­kad. Din vil­je­styr­ka är ald­rig att le­ka med och nu är in­stink­ter­na så star­ka att du in­te gär­na vill kom­pro­mis­sa.

De­cem­ber

Star­ka kär­leks­pla­ne­ter är i far­ten och nu pe­kar all­ting mot en tid när ge­men­ska­pen stärks. Du är po­si­tivt lad­dad och drar till dig vad du vill ha ut­an att be­hö­va an­stränga dig allt för myc­ket. Njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.