Skyt­ten

23/11–22/12 Skyt­ten har be­hov av fri­het och obun­den­het. Stiltje är skyt­tens fi­en­de, för­änd­ring ett livs­vill­kor. De är in­te mak­träd­da men skyr an­svar. Skyt­ten har iver, ener­gi och otå­lig­het

Astro - - Skytten - AV: STE­FAN STENUDD

Född 23 nov-1 dec KARDINAL DEKAD

Här är skyt­tens be­hov av fri­het och dras­tisk för­änd­ring näs­tan al­le­na­rå­dan­de. Den som har so­len i den­na del av skyt­ten har mål som häg­rar långt i fjär�ran och den all­ra störs­ta iver att få dem för­verk­li­ga­de. Nå­got av fa­na­ti­kerns glöd finns här - den som är upp­slu­kad av en över­ty­gel­se och in­te kän­ner nå­gon gräns för hur långt de kan gå för att re­a­li­se­ra den. Det finns mas­sor av ener­gi, otå­lig­het, bråds­ka. De av­skyr att vän­ta och mot­gång­ar svi­der mer än hos and­ra. Den kar­di­na­la skyt­ten krä­ver att få va­ra fri och rå om sig själv, och gör re­volt mot var­je för­sök till kon­troll el­ler åter­håll­sam­het.

Den­na skytt har an­lag för de sto­ra per­spek­ti­ven. De tyc­ker in­te om de­tal­jer ut­an kon­temp­le­rar med för­tjus­ning de stör­re sam­man­hang­en. Spän­ning, fa­ra, osä­ker­het och ris­ker sti­mu­le­rar dem, så de kan ha en för­må­ga att bry­ta upp var­da­gens trygg­het. För den kar­di­na­la skyt­ten är li­vet ett även­tyr där man ald­rig vet hur det ska slu­ta.

Född 2-11 dec FAST DEKAD

Obun­den­het är ett krav för dem med so­len i den­na del av skyt­ten, men de drivs in­te av en så el­dig strä­van som de kar­di­na­la. För den fas­ta skyt­ten är det näs­tan nog med att få hål­la sig med sitt och slip­pa ta an­svar för an­nat. De har en för­må­ga att ge­nom dis­kre­tion och un­dangli­dan­de lyc­kas hål­la sig un­dan till­va­rons kro­kar.

Den­na skytt tyc­ker om om­väx­ling, men vill säl­lan själv bli ut­pe­kad som an­sva­rig för den, även om of­ta så är fal­let. De har lätt för att tränga in i kom­plexa per­spek­tiv och anar långt­gå­en­de kon­se­kven­ser.

Den­na skytt tyc­ker om när sa­ker och ting går fort, vil­ket ald­rig kan stres­sa dem. Om någon­ting in­te är mot­tag­ligt för för­änd­ring bru­kar de helt en­kelt dra sig där­i­från. Det går fort för den fas­ta skyt­ten att vän­ja sig vid nya si­tu­a­tio­ner. De kan stäl­la upp på en ide­o­lo­gi el­ler över­ty­gel­se, men sväl­jer ald­rig nå­got helt och hål­let. Det är som om de vill hål­la di­stans till li­vet självt.

Född 12-22 dec RÖR­LIG DEKAD

I den­na del av skyt­ten finns rast­lös­het, otå­lig­het och iver. Den­ne skytt vill ald­rig bli stil­la, som om de fruk­ta­de att gå mis­te om nå­got vik­tigt. De ska all­tid va­ra i rö­rel­se, sö­ka nya mål och nya plat­ser. Det är som om de he­la ti­den le­tar ef­ter nå­got i sitt liv, ut­an att ve­ta vad det är el­ler var det kan fin­nas.

Den rör­li­ga skyt­ten har en oer­hörd för­må­ga att på re­kord­tid an­pas­sa sig till nya si­tu­a­tio­ner, hur främ­man­de de än är, och en när­mast out­sin­lig ener­gi. Kon­cent­ra­tio­nen kan det va­ra säm­re ställt med, och tå­la­mo­det för de­tal­jer och ru­tin­upp­gif­ter är det säms­ta tänk­ba­ra. Den som har so­len i den­na del av skyt­ten hål­ler all­tid ett högt tem­po. An­svar skräm­mer dem och plik­ter gör dem ner­vö­sa. Bäst mår de när de får ar­be­ta un­der fria for­mer, och då är det knappt nå­gon gräns för hur myc­ket de kan ta på sig.

De strä­var mot fram­ti­den – att tit­ta bak­åt kan ge ång­est. De gläds över att le­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.