Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om skyt­tens 2016.

Astro - - Skytten - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Du har tyd­li­gen en sta­bil eko­no­mi att vän­ta un­der det här året. Kanske kom­mer du att skaf­fa dig en ext­ra in­komst och är det så att du ba­ra tror på dig själv och or­kar så kan det bli till gläd­je för din börs.

Du kan få en del ut­gif­ter då du tycks kun­na för­änd­ra i ditt bo­en­de men det blir nog ba­ra till gläd­je och du ska ha råd.

Tän­ker du tes­ta din vinst­lyc­ka i ett spel så kan det va­ra bäst ge­nom spel på häs­tar.

Stjär­nor­na tror att du får en del gå­vor, el­ler om det är arv un­der året som blir till gläd­je.

Lyc­ko­siff­ra

Ditt lyc­ko­tal är tre.

Tur i spel Du har bäs­ta chans ge­nom att själv av­gö­ra när och var du vill spe­la. Men glöm in­te bort att spa­ra kan va­ra din bäs­ta vinst.

Re­la­tio­ner

Du har ett myc­ket fint lys­ter i din au­ra och gläd­jen tycks smit­ta av sig på dem du mö­ter. Kanske be­ty­der det­ta att du är det av al­la stjärn­tec­ken som få mest av ra­ras­te kär­lek­slyc­ka. Sång och mu­sik hörs i din mil­jö och du rik­tigt spral­lar till av gläd­je och får sång­en att tränga in i al­las hjär­tan på ett här­ligt sätt.

Visst kan det va­ra i ett so­ligt och skönt varmt kli­mat som du fin­ner din kär­lek va­ra den bäs­ta som finns. Stjär­nor­na sä­ger dock att du får fin kär­lek även i li­tet av hem­mil­jö blan­dat med fis­ke och na­tur.

Du mås­te ba­ra va­ra äls­kad men är det så att du än­nu in­te har fun­nit din vän för li­vet så ska du ve­ta att stjär­nor­na an­ser att du ska fin­na din kär­lek­slyc­ka och det kan ha med en re­sa att gö­ra.

Helt plöts­ligt finns din kär­lek­slyc­ka där med ett le­en­de och ut­strå­lan­de rart in­tres­se för dig. Bjud upp till dans och fest, nu fin­ner du kär­lek­slyc­kan.

Kär­lek­s­tec­ken

Vå­gen och vat­tu­man­nen är de bäs­ta av al­la stjärn­tec­ken för dig. De tyc­ker om dig och byg­ger för en fin ge­men­skap med dig där det finns ra­ra hand­ling­ar där kär­le­ken kra­mar he­la dig.

Var dock verk­ligt för­sik­tig med al­la de öv­ri­ga stjärn­teck­nen och stan­na er ge­men­skap på ni­vå vän­skap.

På job­bet

Det är full fart på dig och din ar­betsi­ver är stor. Du kan ditt ar­be­te väl och du avan­ce­rar till en väl så me­ri­te­ran­de tjänst. Det är dock in­te all­tid som di­na åsik­ter ac­cep­te­ras som de bäs­ta på din ar­bets­plats men där finns så många and­ra av kol­le­gor och de kan ju få ha rätt nå­gon gång även de.

Ar­be­tar du med re­do­vis­ning­ar el­ler ar­bets­led­ning får du det än bätt­re. Ska det bli ar­bets­för­änd­ring­ar på din ar­bets­plats så kan det va­ra du som le­der det he­la till full be­lå­ten­het för al­la and­ra.

Re­sor kan kom­ma och även om det är job­bigt så är de till din gläd­je och du kän­ner fram­gångs­lyc­ka ge­nom and­ras be­röm­man­de ord om dig.

Sjung­er gör man kanske in­te på din ar­bets­plats men kom ihåg att sång ger dig gläd­je.

Jobb­tec­ken

Tvil­ling­ar­na och le­jo­net är de bäs­ta av al­la stjärn­tec­ken och de hål­ler dig som en verk­ligt fin ar­betskol­le­ga. Ni har ro­ligt till­sam­mans och får fin fram­gång till­sam­mans.

Stjär­nor­na tyc­ker dock att du ska se upp, le och lyss­na till and­ra men gå vi­da­re själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.