Kär­leks­astro

Astro - - Skytten - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Du är snabb och när det hän­der nå­got re­a­ge­rar du in­stink­tivt och ibland risk­ta­gan­de. Att vin­na el­ler för­svin­na är ditt mot­to. Ibland le­ker du med kär­le­ken och flör­ten, men det kan över­gå i all­var.

Feb­ru­a­ri

Nu lå­ter du luf­ten sam­las un­der ving­ar­na och den som vill fånga dig får va­ra be­redd på att käm­pa. Fri­he­ten drar starkt i dig och li­vet ska va­ra spän­nan­de och ut­ma­nan­de. Fal­ler du nu, fal­ler du hårt.

Mars

Du är ivrig un­der vår­vin­tern, den som verk­li­gen vill sat­sa och gör det ut­an en tan­ke på vad som pas­sar. Kanske du kli­ver rakt in i ett tri­ang­eld­ra­ma el­ler upp­vak­tar nå­gon med en an­norlun­da bak­grund.

April

Vå­ren är en in­ten­siv pe­ri­od för den liv­li­ga skyt­ten. Nu är upp­täc­kargläd­jen på topp och du snubb­lar li­ka gär­na på kär­le­ken som and­ra även­tyr. Hän­der det så hän­der det. Du lå­ter inga till­fäl­len gå dig för­bi.

Maj

På­ver­kad av Mars och Sa­tur­nus just nu störs din pas­sio­ne­ra­de läng­tan san­no­likt av plik­ter och an­svars­bör­dor. Käns­lor­na är star­ka men får för­mod­li­gen in­te fritt spel­rum. Det är dags för en por­tion tå­la­mod.

Ju­ni

Nu har du svårt för al­la slags krav och måsten. Du är in­te den som lätt lå­ter dig sty­ras av and­ra. För­mod­li­gen en sen­su­ell och fy­sisk pe­ri­od i kär­le­ken, men ock­så med viss risk för gräl och makt­kam­per.

Ju­li

Du upp­le­ver kanske ett visst mot­lut i myc­ket du gör nu, men när det kom­mer till kär­le­ken är många i teck­net lyck­ligt lot­ta­de. En må­nad med bå­de ut­ma­ning­ar och läx­or, men be­lö­ning­en sta­vas stort hjär­ta.

Au­gusti

Nu har du många in­flu­en­ser som drar i dig och sta­bi­li­te­ten sak­nas kanske, men de ro­li­ga och ut­ma­nan­de stun­der­na går in­te av för hac­kor. Det­ta är en tid som kan bju­da på kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet!

Sep­tem­ber

Pla­ne­ten Mars är må­na­dens ut­ma­na­re på kär­leks­fron­ten och den vill se he­ta mö­ten, kanske ock­så en hem­lig af­fär för den mest även­tyr­li­ga i teck­net. Se upp för svart­sju­kan som lu­rar i bak­grun­den.

Ok­to­ber

Sa­tur­nus är in­te den mest ro­man­tis­ka kär­leks­bring­a­ren bland pla­ne­ter­na, men den får dig att tän­ka på trygg­het, sta­bi­li­tet och an­svar. Job­ba på att stär­ka des­sa om­rå­den mel­lan dig och hjär­te­vän­nen.

No­vem­ber

En själv­stän­dig och fli­tig tid för din del. Nu vill du slut­fö­ra en del och på­bör­ja an­nat och det blir lik­som in­te myc­ket tid över för de hjärt­li­ga ak­ti­vi­te­ter­na. In­se att ba­ra du kan änd­ra på lä­get.

De­cem­ber

Fri­he­ten häg­rar för so­lo­skyt­ten, ba­ra en vä­dur el­ler en tvil­ling kan få dig på and­ra tan­kar. Slu­tet på må­na­den bju­der på en nystart för den stad­ga­de. Nu väx­er lus­ten, pla­ner­na och för­hopp­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.