Sten­boc­ken

23/12–20/1 Sten­boc­ken är am­bi­tio­nens stjärn­tec­ken. De har gott hand­lag och ra­tio­nellt sin­ne. Värl­den är in­te sär­skilt kom­pli­ce­rad men fylld av möj­lig­he­ter. För sten­boc­ken är man vad man har läm­nat ef­ter sig, och det bru­kar bli en hel del i de­ras fall.

Astro - - Stenbocken - AV: STE­FAN STENUDD

Född 23-31 dec KARDINAL DEKAD

I den­na dekad od­lar sten­boc­ken de mest stor­slag­na pla­ner på väl­di­ga pro­jekt och ar­bets­upp­gif­ter. De är vis­sa om sin egen för­må­ga även där för­nuft skul­le var­na för orim­lig­he­ter. De vill ha makt och in­fly­tan­de för att bätt­re kun­na age­ra och ohind­rat sät­ta si­na pla­ner i ver­ket. Den som har so­len i den­na del av sten­boc­ken är ovil­lig till ef­ter­gif­ter och svår att för­hand­la med. Ett klart drag av äre­gi­rig­het kan ock­så anas – det är vik­tigt för dem att pri­sas hög­ljutt.

Tvek­löst har den kar­di­na­la ­sten­boc­ken myc­ket av den kraft som be­hövs for att ut­rät­ta stor­verk, även om de­ras högt­fly­gan­de pla­ner ibland är omöj­li­ga att för­verk­li­ga läng­re än till hälf­ten - i så fall en strå­lan­de hälft som and­ra in­te ha­de trott på. Den här ­sten­boc­ken är över­ty­gad om att li­vet är till för att ut­rät­ta ting, och en män­ni­ska är pre­cis så märk­vär­dig som de­ras verk är. Idé och te­o­ri im­po­ne­rar in­te på dem in­nan de om­satts i prak­ti­ken.

Född 1-10 jan FAST DEKAD

Män­ni­skor med so­len i sten­boc­kens fas­ta dekad har långt­gå­en­de am­bi­tio­ner som de i mak­lig takt tål­mo­digt dri­ver till sitt slut. Den här sten­boc­ken har ing­en bråds­ka, ut­an kän­ner att många bäc­kar små till slut rin­ner ihop till en stor å.

Des­sa sten­boc­kar ten­de­rar att va­ra oer­hört be­stäm­da och ­stånd­ak­ti­ga i si­na be­slut och åsik­ter – in­te så att de mun­huggs och ­käm­par för att över­ty­ga and­ra, men de bru­kar än­då en­vist se till att allt går som de själ­va tänkt sig.

Den som har so­len i den­na del av sten­boc­ken äger en stark ­för­viss­ning om sin egen ka­pa­ci­tet, även om den säl­lan kom­mer till ut­tryck. El­ler så spa­rar de på den, och är upp­fylld av en över­ty­gel­se om att all­ting går som det ska i ett slags de­ter­mi­nis­tisk livs­syn.

Des­sa sten­boc­kar har ett svår­på­ver­kat tem­pe­ra­ment och det fas­tas­te grepp om sin egen si­tu­a­tion - ett grepp som de på ett dis­kret sätt lå­ter ­om­fat­ta även and­ra i sin om­giv­ning.

Född 11-20 jan RÖR­LIG DEKAD

Här ut­tryc­ker sten­boc­ken en am­bi­tion att åstad­kom­ma ting, men kan of­ta ta sig vat­ten över hu­vu­det. Of­ta tyc­ker de att in­te till­räck­ligt blir gjort och kän­ner be­svi­kel­se över bris­ter i sin egen för­må­ga. Den rör­li­ga sten­boc­ken sik­tar högt, men har svårt att va­ra så tål­mo­dig som det­ta krä­ver.

Rör­lig­he­ten och måt­tet av ett slags kon­stant fru­stra­tion bru­kar of­ta ytt­ra sig i en klar be­gåv­ning. Den som har so­len i den­na del av sten­boc­ken sö­ker per­son­lig ut­ma­ning och ar­be­te med kom­plext in­ne­håll. Kra­ven stäl­ler de fram­för allt på sig själv, men kan även ir­ri­te­ras över and­ras oför­måga. De­ras ibland stor­ar­ta­de pla­ner blir has­tigt ihop­lap­pa­de, men har kva­li­te­ter som fa­sci­ne­rar. Den här sten­boc­ken kan in­te av­grän­sa sitt ar­be­te till de­tal­jer, ut­an ser på allt som har sam­band med det. Den rör­li­ga sten­boc­ken be­hö­ver käm­pa för att må bra, och kan där­för ska­pa pro­blem där inga fanns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.