Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om sten­boc­kens 2016.

Astro - - Stenbocken - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Nu har du lyc­kan med dig och kan byg­ga upp din eko­no­mi på ett sta­bilt och bra sätt. Lyc­ko­sam­ma du kal­lar stjär­nor­na dig.

Det är kanske ge­nom en spel­vinst du byg­ger dig star­kast och i så fall är det ge­nom vär­de­pap­per el­ler ob­li­ga­tio­ner.

Lyc­ko­siff­ra Årets vinst­siff­ra kan va­ra ett.

Tur i spel Det är när du själv får en in­gi­vel­se att tes­ta din vinst­chans som du har bäs­ta vinst­chans, så li­ta på dig själv och ditt fi­na in­re jag så vin­ner du.

Re­la­tio­ner

Kär­le­ken ska en­ligt mi­na stjär­nor va­ra av bå­de rar och skön sort. Det kan va­ra nu som du får nya vän­ner att um­gås med på ett rart sätt, så du mås­te ha en ut­strål­ning av bäs­ta sort.

Kanske har du en vän som du så starkt åtrår och det kan va­ra just nu som du får chans att lyc­kas med din för­hopp­ning att ni ska få blir ett par, för stjär­nor­na tror på att du nu har den rät­ta ti­den för kär­lek­slyc­ka.

Du är gans­ka så be­stämd av dig och tycks ve­ta pre­cis vad du själv vill. Stjär­nor­na tror in­te att du läg­ger ner nå­gon stör­re mö­da på ett för­hål­lan­de som in­te tycks ge dig nå­gon chans till kär­lek­slyc­ka.

Du är ett vän­ligt stjärn­tec­ken och det är det­ta som di­na vän­ner fin­ner va­ra så fint med dig. Du har en god mo­ral och för­står vän­ner på ett bra sätt så det är in­te att und­ra på att du vin­ner fram­gång i kär­lek.

Kär­lek­s­tec­ken

Ox­en, kräf­tan och jung­frun är di­na bäs­ta för ra­ras­te kär­lek­slyc­ka och fin vän­skap. Vill du ut och re­sa så res med di­na stjärn­tec­ken för kär­lek­slyc­ka så får du det rart i din hjär­tetrakt. Det finns så många and­ra stjärn­tec­ken som vill kra­mas med dig men bäst är det ut­an tve­kan med ovanstå­en­de stjärn­tec­ken. Var rart dis­kret med al­la de öv­ri­ga stjärn­teck­nen.

På job­bet

Nu kan det va­ra så att du öns­kar för­änd­ra ditt ar­bets­liv och sö­ka dig ett mer för dig ut­veck­lan­de ar­be­te. Du kan ska­pa din nya tjänst ge­nom att du full­föl­jer ditt eget tän­kan­de och av­står att på­ver­kas av and­ras idéer. Du har ett fint konst­när­ligt sin­ne och det är just det­ta som du ska an­vän­da dig av.

Af­färs­liv, konst och ar­bets­led­ning är bra tjäns­ter för dig. Det är in­om det­ta som din fram­gångs­lyc­ka finns.

Du tycks ald­rig va­ra nöjd med vad du kan pre­ste­ra och där­för sö­ker du dig fram­åt ge­nom yt­ter­li­ga­re ut­bild­ning och na­tur­ligt­vis är det rätt att du själv tar ini­ti­a­tiv för dig egen fram­gångs­lyc­ka.

Jobb­tec­ken

Vå­gen och sten­boc­ken är en­ligt mi­na stjär­nor di­na bäs­ta för trygg och är­lig fram­gångs­lyc­ka in­om ar­bets­li­vet. Det ni till­sam­mans be­stäm­mer er för att ge­nom­fö­ra blir till stor fram­gångs­lyc­ka. Tro på varand­ra och visst finns and­ra som är bra runt om dig av al­la stjärn­tec­ken men bäst har du det med ovanstå­en­de stjärn­tec­ken. Låt fram­gångs­lyc­kan ly­sa för dig av bäs­ta sort ge­nom att föl­ja ditt eget in­re jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.