Kär­leks­astro

Astro - - Stenbocken - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Du får en skjuts av Mer­ku­ri­us och Ju­pi­ter, ut­åt­rik­ta­de in­flu­en­ser som hjäl­per dig att be­gra­va blyg­he­ten och kom­ma fram i lju­set. Nu tål du att skär­skå­das. Char­men och at­trak­tions­för­må­gan är star­ka kort.

Feb­ru­a­ri

Nu kän­ner du själv­för­tro­en­de och vå­gar chan­sa. Får du nob­ben ser du det mer som en er­fa­ren­het att lä­ra dig av än ett ne­der­lag. Ju­pi­ter ger op­ti­mism och Mer­ku­ri­us snil­le, plus­sa på med charm och bli en vin­na­re.

Mars

Du krång­lar dig ur al­la måsten, vill kän­na dig fri att ut­fors­ka spän­nan­de plat­ser och kon­tak­ter. Kär­le­ken mås­te bju­da på nå­got ext­ra om du in­te ska bli uttrå­kad. Kanske har du trev­li­gast med vän­ner­na.

April

Ura­nus är en om­stör­ta­re och i vår går du hell­re mot ström­men än lå­ter dig sty­ras. En rast­lös och smått oro­lig tid. Pla­ner änd­ras och hand­lar det om jobb är det grönt, men i kär­lek kan sta­bi­li­te­ten vack­la.

Maj

Liv­li­ga in­flu­en­ser från Ve­nus, Mer­ku­ri­us och Ju­pi­ter öpp­nar upp ditt bly­ga hjär­ta mot om­värl­den. Sing­eln vå­gar ta för sig och du som re­dan har en hjär­te­vän lyc­kas im­po­ne­ra och sät­ta ny glöd i bra­san.

Ju­ni

Du le­ker gär­na med el­den den här må­na­den. Med din star­ka Ura­nus mås­te du flör­ta, pro­vo­ce­ra och väc­ka upp­märk­sam­het. Du är ir­ri­te­ran­de men at­trak­tiv, kanske snudd på mag­ne­tisk - och du vet för­stås om det.

Ju­li

Plu­tos kraft­ful­la på­ver­kan sät­ter of­ta ner­ver­na på prov den här pe­ri­o­den, men du är med­ve­ten om att du mås­te sat­sa för att vin­na. Chan­sen är stor att du vå­gar kas­ta dig ut i det okän­da - och hit­tar rätt.

Au­gusti

En käns­lig pe­ri­od för boc­ken, nu är hjär­tat öm­tå­ligt och sjä­len gråt­mild. Det­ta be­hö­ver in­te be­ty­da ner­der­lag och tå­rar, men du bör und­vi­ka att ta ris­ker i kär­le­kens namn. Håll dig på den säk­ra si­dan.

Sep­tem­ber

Kär­leks­pla­ne­ter­na Ve­nus och Mars bäd­dar för en ro­lig tid på kär­leks­fron­ten. Nu öpp­nar du plån­bo­ken li­te ext­ra, hit­tar nö­je­na för två och glöm­mer gam­malt groll. Sing­eln har nå­got spän­nan­de i sik­te.

Ok­to­ber

Star­ka pla­ne­ter på­ver­kar just nu och du är mer klar än nå­gon­sin över vad du vill och var­för. Det­ta på­ver­kar ock­så ditt kär­leksliv, dju­pa och in­ten­si­va käns­lor här­jar hjär­tat, kanske ock­så svart­sju­kan.

No­vem­ber

Plu­to och Ura­nus är tunga pla­ne­ter och de­ras in­fly­tan­de märks länge. Där­för är det vik­tigt att du fat­tar di­na be­slut no­ga un­der den här pe­ri­o­den. Känn ef­ter på dju­pet hur du vill han­te­ra kär­le­ken.

De­cem­ber

Du är den som tror dig ha allt klap­pat och klart, men här kan det hän­da sa­ker som rör om i gry­tor­na. Plu­to är sko­nings­löst på jakt ef­ter så­dant som be­hö­ver en ma­ke­o­ver och nu kan det va­ra kär­le­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.