Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen är den all­var­li­ga an­dens stjärn­tec­ken. De tän­ker djupt och ana­ly­se­rar sin värld i av­sikt att för­stå dess in­ners­ta vä­sen. Att le­va är för dem en gå­va som det gäl­ler att förvalta väl och nyc­kelor­det för det­ta är kun­skap.

Astro - - Vattumannen - AV: STE­FAN STENUDD

Född 21-29 jan KARDINAL DEKAD

Män­ni­skor med so­len i den­na del av vat­tu­man­nen har en törst ef­ter kun­skap. De vill för­stå på dju­pet - de ut­fors­kar, tän­ker, re­so­ne­rar.

De som har so­len i den­na del av vat­tu­man­nen kän­ner an­svar för det mesta om­kring sig och kan in­te ta någon­ting lätt­vin­digt. De spän­ner sin blick i allt som dy­ker upp, drö­jer länge med att fat­ta be­slut el­ler gå ­vi­da­re. Det som en gång väckt de­ras ­in­tres­se, släp­per de se­dan ald­rig helt.

Den kar­di­na­la vat­tu­man­nen har hö­ga ide­al och ger näs­tan upp sig själv i en ge­men­skap, in­te för att de har svag ka­rak­tär, ut­an sna­ra­re det mot­sat­ta - per­so­ner föd­da den här pe­ri­o­den läg­ger he­la sin star­ka ka­rak­tär i att bli ett med grup­pen och har inga ­svå­rig­he­ter med sto­ra upp­off­ring­ar för att upp­nå det­ta.

Den här vat­tu­man­nen har många prin­ci­per och en ut­veck­lad etik, även om han el­ler hon drar sig för att gå ut och slåss för dem.

Född 30 jan -9 feb FAST DEKAD

Det­ta är kon­temp­la­tio­nens dekad i vat­tu­man­nen, med me­di­ta­tiv klar­het och rent my­tiskt långt­gå­en­de tan­ke­ba­nor, men ock­så dun­kel­mo­dets, med an­lag för ång­est som hål­ler män­ni­skan fång­en och stjäl hen­nes gläd­je.

Den­na vat­tu­man vill ord­na sin värld till en ­be­grip­lig hel­het, vil­ket in­te all­tid be­ty­der att and­ra skul­le se den­na hel­het som sär­skilt lät­till­gäng­lig. Den som har so­len i den­na del av vat­tu­man­nen ana­ly­se­rar och de­fi­ni­e­rar tills allt står klart. Det som de in­te för­står ir­ri­te­rar tills det är utrett, de vill ­ald­rig hand­la spon­tant el­ler för en en­kel känslo­mäs­sig till­freds­stäl­lel­se.

Den fas­ta vat­tu­man­nen vill nå all­tings in­ners­ta vä­sen och läm­nar inga frå­gor obe­sva­ra­de. Of­ta slu­ter de sig in­om sig själv och har inga be­hov av att all­tid gö­ra sig för­ståd­da el­ler kom­mu­ni­ce­ra med sin om­giv­ning. Den här vat­tu­man­nen le­ver gär­na med fas­ta ru­ti­ner. Ett spar­sma­kat liv där ­kva­li­tet är oänd­ligt myc­ket ­vik­ti­ga­re än ­kvan­ti­tet.

Född 10-18 feb RÖR­LIG DEKAD

I den­na del le­ver en stän­di­ga und­ran, ett sö­kan­de ef­ter san­ning­ar och sam­band som hål­ler och är äk­ta. Den­na vat­tu­man blir ald­rig fär­dig i sin ana­lys, är ald­rig nöjd med si­na ­för­be­re­del­ser och drab­bas of­ta av van­kel­mod. De rör­li­ga har en in­re oro som de ­för­sö­ker dö­va med bild­ningstörst och ana­lys. De fin­ner många vägar och ut­fors­kar många fält, men är all­tid öd­mju­ka och öpp­na för att san­ning­ar har luc­kor och vi­lar på ­för­rä­disk grund.

Den som har so­len i den­na del um­gås med många, dis­ku­te­rar och frå­gar, över­ty­gad om att mänsk­lig­he­ten mås­te enas runt svar och vär­den. Ny­fi­ken­he­ten dör ald­rig och de är vak­na för de gal­nas­te vägar el­ler un­der­li­gas­te sam­band. Den rör­li­ga ­vat­tu­man­nen dröm­mer om en fram­tid då vår tids myste­ri­er ska va­ra lös­ta.

De är in­te per­so­ner som mås­te över­ty­ga and­ra om si­na te­o­ri­er, ut­an är öpp­na för att prö­va and­ras för­slag långt mer än nöd­vän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.