Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om vat­tu­man­nens 2016.

Astro - - Vattumannen - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Du kla­rar din eko­no­mi på ett bra sätt och tro­li­gen för­stär­ker du din in­komst på ett för dig gläd­jan­de sätt. Det är ditt hem som kan bli än vack­ra­re och näs­tan li­tet lyx­i­ga­re. Du syns va­ra så trygg i ditt hem och ler så rart.

Stjär­nor­na tror att du hör till dem som kan få en spel­vinst un­der året och det mås­te hö­ja din sta­tus till en gläd­jens ni­vå. Det kan va­ra att du tes­tar ett må­nadslot­te­ri av nå­got slag och på så sätt fin­ner vägen till vins­ten.

Lyc­ko­siff­ra

Bäs­ta vinst­siff­ra kan va­ra sex.

Tur i spel

Du tycks va­ra in­ne i ett år som kan ge dig vinst fle­ra gång­er un­der året. Kanske är det ge­nom ett spel som du har ta­git för va­na att spe­la. Många av de di­na fin­ner dig nog va­ra en lyc­kans äng­el.

Re­la­tio­ner

Din fa­milj är det vik­ti­gas­te för dig och stjär­nor­na an­ser att al­la di­na fa­mil­je­med­lem­mar vi­sar dig stor kär­lek och fin har­mo­ni. Det är din vän som är din lyc­ka och till­sam­mans är ni ett rakt ige­nom bå­de ge­di­get och tro­get par.

Är det så att du in­te har nå­gon vän vid din si­da så tror stjär­nor­na på att du fin­ner din vän un­der sol­å­ret som nu gäl­ler, så ge in­te upp ut­an låt ditt le­en­de få ly­sa upp dig och ditt an­sik­te.

Tro­li­gen är det un­der nå­got som har med en re­sa att gö­ra när du kän­ner ditt hjär­ta bör­ja klap­pa ext­ra fort. Du blir som den mest blomst­ran­de blom­man och du vi­sar din upp­skatt­ning till al­la just för att du har fun­nit din kär­lek­slyc­ka. Lå­ter du kär­le­ken få blomst­ra så kän­ner du av ditt hjär­tas lyc­ka. Din vän och di­na vän­ner byg­ger ditt sol­år till en än star­ka­re och kä­ra­re till­va­ro och du fin­ner lyc­kan.

Kär­lek­s­tec­ken

Le­jo­net, vat­tu­man­nen och tvil­ling­ar­na an­ser mi­na stjär­nor ska va­ra di­na bäs­ta av al­la stjärn­tec­ken. De byg­ger dig mer fram­gångs­rik så li­ta på dem och du får ett år av bäs­ta gläd­je.

Många av de and­ra stjärn­teck­nen vill nog va­ra till­sam­mans med dig men du är gans­ka så be­stämd av dig och nö­jer dig med ett le­en­de till öv­ri­ga stjärn­tec­ken.

Ha ovanstå­en­de stjärn­tec­ken som di­na bäs­ta och låt öv­ri­ga stan­na på ni­vå vän­skap.

På job­bet

Trots att du kan kän­na dig trött så fort­sät­ter ditt ar­bets­liv i sam­ma ras­ka takt. Det du ut­rät­tar ska va­ra till gläd­je och det in­te en­bart för dig själv ut­an även för di­na kol­le­gor.

Det ta­las om att du ska va­ra duk­tig in­om eko­no­mi, kas­sa och da­ta och du kan sä­kert skö­ta re­do­vis­ning­en på din ar­bets­plats och det på ett bra sätt. Du är så pass dug­lig i ditt ar­be­tan­de så du får nog hö­ra elo­ger om ditt sätt att va­ra. Stjär­nor­na tror även på att du är bra på att ska­pa idéer om hur ditt ar­be­te ska skö­tas och du kan fö­re­slå för­änd­ring­ar som le­der till fram­gång in­om ditt ar­bets­liv.

Att star­ta egen verk­sam­het tycks många i teck­net fun­de­ra på och det kan va­ra all­de­les rätt att gö­ra. Bör­jar du stu­de­ra un­der året så blir det till lyc­ka.

Jobb­tec­ken

Le­jo­net och sten­boc­ken är di­na bäs­ta stjärn­tec­ken att ar­be­ta till­sam­mans med. Ni har fin för­stå­el­se för varand­ra och kan förvalta de idéer ni har till fram­gångs­lyc­ka.

Al­la de öv­ri­ga stjärn­teck­nen kan du pla­ce­ra på ni­vå vän­skap men bäst är ovanstå­en­de stjärn­tec­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.