Kär­leks­astro

Astro - - Vattumannen - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Du är må­na­dens mys­ti­ker, li­te sval och svår att lä­sa av. Att le­ka oåt­kom­lig drar kanske till mer än stö­ter bort nå­gon, men när det hand­lar om kär­lek är du krä­sen. Du fal­ler ba­ra för äk­ta va­ra.

Feb­ru­a­ri

Di­na käns­lor sak­nar sta­bi­li­tet just nu, Mars gör dig stres­sad och hu­mö­ret är het­sigt. Ris­ken för gräl är stor. Und­vik att fram­här­da i var­je li­ten sak så lyc­kas du för­mod­li­gen bätt­re med kär­le­ken.

Mars

Må­na­dens pla­ne­ter tän­der gnis­tan i din per­son­lig­het och nu känns du char­me­ran­de och in­te minst spän­nan­de att ut­fors­ka. Din med­föd­da hu­mor gör in­te sa­ken säm­re, kanske ba­nar den väg för en ny kon­takt.

April

Nu är det ing­en ord­ning och re­da på tor­pet. Käns­lor­na styr och då kan allt hän­da. Du är obrotts­ligt lo­jal med ditt hjär­ta och och strun­tar i för­nuf­tet, nå­got som dock kan vi­sa sig va­ra ett smart drag.

Maj

Din härs­ka­re Ura­nus är all­tid pigg på att sät­ta fart på nå­got nytt och nu är du upp­fin­nings­ri­ke­do­men själv. Idéer­na tycks ald­rig si­na. En må­nad med många upp­le­vel­ser, men se upp för att bli ”för myc­ket”.

Ju­ni

Det här är en pe­ri­od med folk som kom­mer och går i ditt liv, kanske ock­så fes­ter och and­ra till­ställ­ning­ar. Kär­le­ken finns in­om räck­håll, men du vill in­te gå fram för snabbt. Att va­ra vän­ner räc­ker långt.

Ju­li

Mind­re skoj och mer all­var för vat­ten­bä­ra­ren den här må­na­den. Har du se­mes­ter pas­sar du på att gö­ra nyt­ti­ga sa­ker och det är in­te po­pu­lärt i al­la lä­ger. Li­te ro­man­tik är ock­så på sin plats. Bjud till!

Au­gusti

Stjär­nor­na kom­mer med över­rask­ning­ar och kanske kär­le­kens dörr öpp­nas för dig som fort­fa­ran­de är so­lo­kvist. Du bör dock in­te ta den förs­ta som knac­kar på, sna­ra­re den som hål­ler sig i bak­grun­den.

Sep­tem­ber

Al­la slags re­la­tio­ner lö­per smi­digt på höst­kan­ten. Nu är stjär­nor­na ext­ra väl­vil­li­ga och ge­ne­rö­sa. Det är din ut­strål­ning och ver­ba­la för­må­ga som ger dig de fles­ta pluspo­äng­en och du kan bli om­svär­mad.

Ok­to­ber

Må­na­dens sing­lar är svår­fång­a­de va­rel­ser, tju­sa­de av fri­he­ten, de eg­na pla­ner­na och ut­veck­lings­möj­lig­he­ter­na. Den som dock kan lyc­kas med kon­styc­ket att få in en fot är Vä­du­ren. ”Li­ka barn le­ka bäst!”

No­vem­ber

Du sak­nar in­te ener­gi och stop­par nä­san i allt som ver­kar in­tres­sant. Fo­ku­set är si och så och att splitt­ra dig på för myc­ket kan le­da till för­vir­ring i kär­le­ken. Var all­tid tyd­lig med vad du kän­ner.

De­cem­ber

Nu lan­dar du med bå­da föt­ter­na på jor­den och blic­ken vänd mot sjun­de him­len. Att od­la kär­lek­slyc­kan är lätt när Ve­nus och Ju­pi­ter hål­ler i rod­ret. Du är po­si­tiv och det du ger ut får du till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.