Fis­kar­na

19/2–20/3 Fis­kar­na är sö­ka­re till sin grund­na­tur, und­ran­de och frå­gan­de. De är följ­sam­ma och om­byt­li­ga med stor an­pass­nings­för­må­ga. Fis­kar­na kan här­da ut där and­ra flyr och gläd­jas åt fram­gång­ar som and­ra kal­lar obe­tyd­li­ga.

Astro - - Fiskarna - AV: STE­FAN STENUDD

Född 19-28 feb KARDINAL DEKAD

Hos dem som har so­len i den­na del av fis­kar­na le­ver läng­tan stark och poc­kan­de. Läng­tan ef­ter nå­got fast att tro på, ef­ter vär­de och me­ning med li­vet. De här fis­kar­na sö­ker med ­fre­ne­si och evig tål­mo­dig­het ef­ter fas­ta punk­ter i till­va­ron, vil­ka of­ta vi­sar sig svår­fun­na. De är myc­ket sen­sib­la till sin ka­rak­tär, med hö­ga krav på sig själ­va och stor öd­mjuk­het in­för and­ra.

När de ef­ter trä­gen strä­van fått grepp om nå­got som de kän­ner är me­nings­fullt, finns knappt nå­gon gräns för de­ras iver att pe­ne­tre­ra och om­fat­ta det med pas­sion. Men trots över­ty­gel­sens djup har de lätt att se­na­re fri­gö­ra sig om en ­an­nan väg har stör­re lys­kraft.

De kar­di­na­la fis­kar­na en­ga­ge­rar sig själv­upp­off­ran­de i allt de kän­ner för. Ef­tersom de­ras eg­na krav är så an­språks­lö­sa har de en näs­tan obe­grip­lig an­pass­nings­för­må­ga. De le­ver för att nå själs­lig ro - ett högt satt mål som få når. Men vägen dit är full av upp­le­vel­ser.

Född 1-10 mars FAST DEKAD

Här är fis­kar­nas sö­kan­de aning­en mer san­sat. De­ras själ är rast­lös, men de kan kon­trol­le­ra dess be­hov. De som har so­len i den­na del av fis­kar­na är öpp­na för värl­dens al­la un­der­lig­he­ter, men de om­ger sin törst med själv­di­sci­plin och tving­ar sig till att va­ra lug­na och tål­mo­di­ga. Käns­lor­na är klart pri­o­ri­te­ra­de i de­ras liv men in­te obe­tänk­ta im­puls­gi­va­re till de­ras hand­ling­ar. De här fis­kar­na grun­nar över till­va­ron, mer med in­tui­tio­nen än med in­tel­lek­tet, och har nä­sa för vad som sker un­der ytor och fa­sa­der.

De fas­ta fis­kar­na ak­tar sig för att tränga sig på el­ler va­ra fram­fu­si­ga, vil­ket som­li­ga kan miss­tol­ka som bräck­lig­het, men i sitt själv­för­ring­an­de är de star­ka va­rel­ser. Den som ing­et har att för­lo­ra kan ald­rig slås ner. De­ras per­cep­tion är of­ta mer in­rik­tad på det un­der­med­vet­na än på vad män­ni­skor vi­sar in­för varand­ra. De fas­ta fis­kar­na kän­ner klart bå­de sin egen och and­ras vil­sen­het, men in­te ba­ra som ett ont.

Född 11-20 mars RÖR­LIG DEKAD

I den­na del av fis­kar­na är sö­kan­det ut­an till­freds­stäl­lel­se, hur ge­ne­röst än li­vet er­bju­der in­sik­ter och klar­he­ter. De här fis­kar­na vill ald­rig va­ra nöj­da med vad de upp­levt, ut­an sö­ker sig evigt vi­da­re mot en fjär­ran häg­ran­de ro som de säl­lan tyc­ker sig sma­ka an­nat än flyk­tigt. De vill pro­va allt!

De som har so­len i den­na del ­kas­tar sig oför­skräckt in i själv­upp­off­ring­ar och be­svär, ut­an ett spår av ef­ter­tan­kens kran­ka blek­het, och be­lö­ning­en kan of­ta i and­ras ögon ver­ka li­ten. Men de har små krav på li­vet, men en brin­nan­de öns­kan att bli rik­tigt in­ti­ma med det.

In­om sig hy­ser de rör­li­ga fis­kar­na en väl­dig vil­sen­het. Det är lätt att tro att de är bräck­li­ga­re än kort­hus, men då de är allt­ige­nom öpp­na finns ing­en yta som kan bräc­kas el­ler grund som kan ska­kas. An­pass­nings­för­må­gan är fan­tas­tisk. De här fis­kar­na skyr tan­ken att ska­ka and­ra el­ler ­tram­pa vårds­löst i till­va­ron, och gör sitt yt­ters­ta för att va­ra till lags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.