Så blir ditt 2016

För­fat­ta­ren och ast­ro­lo­gen He­ik­ki Ve­sa om fis­kar­nas 2016.

Astro - - Fis­kar­na - AV: HE­IK­KI VE­SA

Eko­no­mi

Det kan va­ra så att du ibland byg­ger dig en ex­tra fin fram­tid i di­na dröm­mar, det kan va­ra skönt av­kopp­lan­de men verk­lig­he­ten tycks va­ra en aning grå­a­re. Det som gäl­ler mest för dig och din eko­no­mi un­der sol­å­ret är att du bör spa­ra. Visst kan du in­fria en del av di­na önsk­ning­ar och dröm­mar men var än­då spar­sam.

Ett sif­fer­spel som Ke­no el­ler lot­to kan va­ra ditt bäs­ta val av spe­len om du vå­gar tes­ta.

Lyc­ko­siff­ra Bäs­ta lyc­ko­siff­ra är sju.

Tur i spel Följ di­na dröm­mars val när det gäl­ler att tes­ta ett spel. Så när du har tan­kar och dröm­mar om vins­ter så li­ta på ditt eget jag och tes­ta.

Re­la­tio­ner

Ditt kär­leksliv kans­ke har va­rit li­tet sva­ga­re un­der det gång­na året men nu sä­ger stjär­nor­na att kär­le­ken ska kun­na knac­ka på hos dig så du ska ha chans till att få en ny upp­vakt­ning till gläd­je för dig själv och ditt hjär­ta. Men det gäl­ler att ba­ra tac­ka ja om du själv fin­ner ditt hjär­ta va­ra ex­tra starkt pul­se­ran­de för den­na din nya vän.

Även de vän­ner du har ska va­ra på ett än hjärt­li­ga­re hu­mör och ni får trev­nad till­sam­mans.

Har du re­dan en kär vän vid din si­da så är det en fin vän så kra­mas med din vän. Stjär­nor­na tror på att ni kom­mer att re­sa till­sam­mans och det kan va­ra som en här­lig bröl­lops­re­sa för er bå­da.

Kans­ke byg­ger ni er även som stjär­nor­na tror ett nytt och rart kär­le­kens hem och det kan va­ra i mer lant­lig mil­jö.

Kär­lek­s­tec­ken

Ox­en, sten­boc­ken och fis­kar­na är årets bäs­ta stjärn­tec­ken för ra­ras­te kär­lek­slyc­ka och här­li­gas­te vän­skap. Du får fin lyc­ka till­sam­mans med ovanstå­en­de stjärn­tec­ken och det kan va­ra lyc­ko­samt även med de and­ra stjärn­teck­nen men bäst är ovanstå­en­de.

Res till­sam­mans med din vän och låt kär­le­ken få byg­ga er star­ka­re i er re­la­tion.

På job­bet

In­om ett vård­om­rå­de el­ler med da­ta kan det va­ra som du rö­ner de bäs­ta av fram­gång­ar. Stjär­nor­na tror ock­så att är du in­tres­se­rad av te­a­ter­liv och har ett konst­när­ligt sin­ne så kan även det va­ra din fram­gångs­lyc­ka.

Ditt ar­betsår ska va­ra av bäs­ta sort och ge dig fram­gång och det oav­sett vad du ar­be­tar med. Du har ett gott an­se­en­de och man fin­ner dig va­ra en bå­de hjälp­sam och snäll kol­le­ga att ar­be­ta till­sam­mans med.

Du har ett bra sätt att fin­na lös­ning­ar på ar­bets­pro­blem och det är det­ta ditt så kre­a­ti­va sin­ne­lag som ska­par det­ta för dig som per­son så lyc­ko­sam­ma.

Jobb­tec­ken

Ox­en, jung­frun och fis­kar­na sä­ger mig stjär­nor­na ska va­ra di­na all­ra bäs­ta in­om ar­bets­li­vet. Till­sam­mans är det ni som lö­ser pro­blem och ska­par idéer­na för fram­gång.

Du har ett så­dant po­si­tivt sätt att även många av de öv­ri­ga stjärn­teck­nen vill ar­be­ta till­sam­mans med dig, men stjär­nor­na an­ser att du ska hål­la dig till ovanstå­en­de stjärn­tec­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.