Kär­leks­astro

Astro - - Fiskarna - AV: LI LARS­SON

Ja­nu­a­ri

Du går en osä­ker och obe­räk­ne­lig må­nad till mö­tes, men det är dags att tuf­fa till dig och glöm­ma de van­li­ga skydds­nä­ten. Öpp­na dör­rar­na som känns lo­van­de även om hän­der­na ska­kar. Att vå­ga är att vin­na!

Feb­ru­a­ri

Du är ett barn av Ju­pi­ter och Nep­tu­nus och in­le­vel­se­full som få. Käns­lor­na är dju­pa och gör di­na kär­leks­hand­ling­ar till nå­got ext­ra. Und­vik dock att bli allt för upp­off­ran­de och glöm­ma bort dig själv.

Mars

Ve­nus och Nep­tu­nus är ro­man­tis­ka in­flu­en­ser och kanske du ba­ra be­hö­ver lu­ta dig till­ba­ka och lå­ta det här­li­ga kom­ma till dig. Odd­sen ökar dock om du tar eg­na ini­ti­a­tiv och fram­för allt li­te le­digt.

April

Det är gnis­sel och strul i kom­mu­ni­ka­tio­nen och du får käm­pa för att hål­la re­la­tio­ner­na på rätt köl. Tack och lov gäl­ler det in­te i kär­lek. Ve­nus lä­ge är ett gynn­samt tec­ken. Släpp loss vår­käns­lor­na!

Maj

Nu är du in­rik­tad på att gö­ra sa­ker för två och blir in­te glad om du tving­as till själv­stän­di­ga pe­ri­o­der och ak­ti­vi­te­ter. En my­sig week­en­dre­sa hjäl­per dig att hit­ta tll­ba­ka till när­he­ten och ro­man­ti­ken.

Ju­ni

In­ten­siv ener­gi från pla­ne­ten Mars gör dig fy­sisk och di­rekt. Nu är även­ty­ren möj­li­ga för dig som är solo. Du dras till så­dant som får dig att kän­na dig le­van­de, pas­sio­ne­ra­de mö­ten el­ler ett spon­tant fri­e­ri.

Ju­li

Det är myc­ket om­väx­ling och nö­jen just nu, men att stän­digt va­ra i far­ten kör kanske över käns­lor­na. Stan­na upp ett tag, an­das lugnt och känn ef­ter vad som rör sig på in­si­dan. Kanske styr du om kur­sen.

Au­gusti

Ju­pi­ters ut­åt­ri­ka­de ener­gi­er för med sig nya kon­tak­ter och kanske ock­så spän­nan­de mil­jöom­by­ten. Ta va­ra på al­la res­möj­lig­he­ter. Det är på bor­ta­plan den störs­ta lyc­kan finns att häm­ta just nu.

Sep­tem­ber Mer­ku­ri­us drar ditt fo­kus till det som krä­ver tan­ke­verk­sam­het och pla­ne­ring. Käns­lor­na är in­te li­ka på just nu. I slu­tet av må­na­den väcks dock din ny­fi­ken­het på en per­son, kanske i jung­fruns tec­ken.

Ok­to­ber

Nu gäl­ler det att vi­sa var du står, va­ra på­lit­lig och in­te smi­ta un­dan el­ler bry­ta någ­ra löf­ten. Må­nens in­flu­en­ser pe­kar på en käns­lig tid i kär­lek, gynn­sam en­dast för dig som är be­redd att ge allt.

No­vem­ber

Nu vill du lyss­na in­åt, be­ja­ka hjär­tats läng­tan och sjä­lens be­hov. Nep­tu­nus är pla­ne­ten som hjäl­per dig att se det vack­ra i and­ra män­ni­skor och för so­lo­fis­ken kan det le­da till en ma­gisk dejt.

De­cem­ber

Du är en upp­ta­gen och ar­bets­glad fir­re just nu. Men slu­tet gott, all­ting gott. Un­der jul och ny­år är det kär­le­ken som fro­das. Har du ext­ra le­dig­het att ta ut kanske du tar hjär­tat med på en lyx­ig re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.