Ja­nu­a­ri 2016

En­ligt stjär­nor­na Pla­ne­ter­na Ve­nus och Mars in­flu­en­ser drar mot två håll sam­ti­digt. Mot­stånd och med­mänsk­lig­het är bå­da li­ka kraft­ful­la ele­ment un­der den här pe­ri­o­den. På det per­son­li­ga pla­net är det här en tid för nya kon­tak­ter, upp­brott och in­te minst a

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren är in­vol­ve­rad i nå­got ro­man­tiskt un­der årets förs­ta må­nad. Nu är Ve­nus och må­nen käns­lo­sam­ma in­flu­en­ser, men in­te sär­skilt ef­fek­ti­va. Du är li­te söm­nig och loj, jobb och and­ra syss­lor går på halv­fart och du får se upp så det nya året in­te bör­jar med ret­ful­la för­se­ning­ar. Stjär­nor­na puf­far dock för en möj­lig nystart. Må­na­dens chans: För­äls­kel­se. Må­na­dens ut­ma­ning: Job­bet.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan ser chan­sen att star­ta ett nytt fräscht ka­pi­tel och du kän­ner dig ivrig. Bör­ja med dig själv och put­sa på din stil med li­te nytt till gar­de­ro­ben. Även häl­san och ditt hem mår bra av en skön ma­ke­o­ver. Fat­ta be­slu­ten som kom­mer att läg­ga grun­den för ditt fram­ti­da jag. Må­na­dens chans: För­verk­li­gan­de. Må­na­dens ut­ma­ning: Otå­lig­he­ten.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en kom­mer i gång bra ef­ter ny­å­ret. Aler­ta Mars och Ju­pi­ter är pla­ne­ter som spor­rar dig till ökad ak­ti­vi­tet. Du vå­gar dig på nya ut­ma­ning­ar och för många i teck­net blir det här en må­nad som känns smått även­tyr­lig. Du går mot för­änd­ring­ar som kan gyn­na fram­för allt eko­no­mi och ägo­de­lar. Må­na­dens chans: Kas­sak­lirr. Må­na­dens ut­ma­ning: Onö­di­ga ris­ker.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net har sti­len och char­men med sig in i det nya året. Ura­nus och Ve­nus bju­der på en lys­kraft som he­ter du­ga och sing­eln be­hö­ver in­te käm­pa för att vin­na be­und­ra­re. Du kan myc­ket väl va­ra zo­dia­kens vin­na­re bå­de i kär­lek och kar­riär den här må­na­den. Må­na­dens chans: Upp­vakt­ning. Må­na­dens ut­ma­ning: Många järn i el­den.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na är pop­pis den här må­na­den. Bå­de vän­skap och flört­chan­ser häg­rar när Ve­nus lju­sa ener­gi­er styr. Folk kom­mer och går i ditt liv och många sät­ter tyd­li­ga av­tryck. På jobb­fron­ten är det bak­slag och chan­ser om vartan­nat. Vå­ga sat­sa när till­fäl­len dy­ker upp! Må­na­dens chans: Gi­van­de kon­tak­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Käp­par i hju­len.

Jung­frun

24/8–23/9 Lyc­ko­stjär­nan Ju­pi­ter är ak­tiv i bör­jan av året och det bäd­dar för vins­ter, re­sor, lä­ro­ri­ka er­fa­ren­he­ter och and­ra lustfyllda upp­le­vel­ser. Det är när du fär­das nå­gon­stans som den här ti­dens guld­g­lim­tar ser­ve­ras. Se upp med att byg­ga upp fals­ka för­hopp­ning­ar. Må­na­dens chans: Lyck­li­ga stun­der. Må­na­dens ut­ma­ning: Över­skrid­na grän­ser.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen dras till ljus, fest och skratt och kän­ner sig of­ta obe­hag­lig till mods un­der den­na vin­ter­må­nad. Får du chan­sen att re­sa till so­len ska du in­te tve­ka. Mås­te du stan­na hem­ma är det den kre­a­ti­va in­spi­ra­tio­nen som räd­dar dig från att dep­pa ihop. Du till­ver­kar vack­ra sa­ker med di­na hän­der, kanske nå­got att säl­ja vi­da­re! Må­na­dens chans: Mil­jöom­byte. Må­na­dens ut­ma­ning: Hu­mö­ret.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken går in i det nya året med själv­för­tro­en­de, mål­med­ve­ten­het och styr­ka. Du har of­ta med­vind i seg­len. Ju­pi­ters ut­märk­ta lä­ge gör di­na syss­lor lät­ta­re än vän­tat för dig. Men Ura­nus splitt­ra­de ener­gi ska­par spän­ning­ar och ibland stö­ter du dig med folk du hell­re ha­de haft med dig. Må­na­dens chans: Mål­gång­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Kon­flikt­var­ning.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen är lad­dad av he­ta pla­ne­ten Mars och ener­gin är hög. Du kla­rar då­ligt av att sit­ta stil­la och det svårt att fo­ku­se­ra. Tan­kar­na fly­ger och far när be­ho­vet av sti­mu­lans tryc­ker på. Har du kär­lek på gång blir käns­lor­na snabbt star­ka­re, från det förs­ta tre­van­de ste­get finns där ing­en åter­vän­do! Må­na­dens chans: Pas­sion. Må­na­dens ut­ma­ning: Kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen är en stings­lig prick just nu. Med många pla­ne­ter som brom­sar blir stäm­ning­en för den am­bi­tiö­sa i ditt lä­ger smått fru­stre­rad. An­vänd den här må­na­den som en vi­lo­pa­us och tid för för­be­re­del­ser. Le­jo­nets och skyt­tens säll­skap pig­gar upp och vän­skap kan bör­ja osa kär­lek. Må­na­dens chans: Flört. Må­na­dens ut­ma­ning: Eko­no­min.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten har in­te sin van­li­ga fart och ener­gi och året star­tar li­te trögt och för­sik­tigt. Du som skic­kar ut en tre­va­re på kär­leks­fron­ten kan dock bli glatt över­ras­kad av att få gen­svar. Ve­nus är en pla­net som just nu ba­lan­se­rar det trö­ga och tröt­ta med si­na kär­leks­ful­la in­flu­en­ser. Sug åt dig av det and­ra vill ge dig. Må­na­dens chans: Kär­lek. Må­na­dens ut­ma­ning: Låg ener­gi.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na kän­ner sig in­spi­re­ra­de till nya er­öv­ring­ar och ”snabbt och lätt” är må­na­dens mot­to. När en otå­lig Mars på­ver­kar vill du sät­ta i gång sa­ker pre­cis när du kän­ner för det, men du kom­mer att bli påmind att stå med bå­da föt­ter­na på jor­den. Ett kär­lek­sä­ven­tyr kan smy­ga sig in och rö­ra till din värld. Må­na­dens chans: Mod. Må­na­dens ut­ma­ning: Brist på tå­la­mod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.