Feb­ru­a­ri 2016

En­ligt stjär­nor­na Ju­pi­ters stjär­na vand­rar ge­nom det stol­ta le­jo­nets tec­ken och nu slås det på stort allt som of­tast. Det ex­tra­va­gan­ta upp­skat­tas i allt från hem­in­red­ning, konst, smyc­ken, mo­de och re­sor. Har du in­te råd med mas­sor sat­sar du på nå­got li­tet

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren är lugn och be­härs­kad på ytan, men Ura­nus star­ka in­flu­en­ser är allt an­nat än lug­na. Du snap­par upp var­je in­tryck i din om­giv­ning och på­ver­kas av vad folk om­kring dig syss­lar med. De star­ka käns­lor­na gör dig kre­a­tiv och ny­ska­pan­de och du har chan­sen att gå fram­åt in­om jobb och kar­riär. Må­na­dens chans: Kar­riär­steg. Må­na­dens ut­ma­ning: In­re stress.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan är må­na­dens kraft­pa­ket, den som rö­jer väg och byg­ger för fram­ti­den. Bäst går det för dig som får till ett sam­ar­be­te med sten­boc­ken. Du är på hug­get in­om al­la om­rå­den just nu, men läg­ger tro­li­gen det störs­ta kru­tet på eko­no­mi och jobb. En el­ler fle­ra gyl­le­ne er­öv­ring­ar lig­ger in­om räck­håll. Må­na­dens chans: Nya slan­tar. Må­na­dens ut­ma­ning: Nö­jes­li­vet.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en kan in­te lå­ta bli att för­sö­ka in­fria dröm­mar, även när de in­te är all­de­les in­om räck­håll. Du får för­mod­li­gen hug­ga i med bå­da hän­der­na tills du ser re­sul­tat. Pe­ri­o­den känns ro­man­tisk och även om du har myc­ket lyc­kas du stjä­la spe­ci­el­la stun­der för två. Job­bet går på halv­fart och kanske får du hö­ra att du kan bätt­re. Må­na­dens chans: Ro­man­tik. Må­na­dens ut­ma­ning: Che­fen.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net har en vi­tal och lust­fylld må­nad fram­för sig. Nu tar du för dig, fram­för di­na åsik­ter med pon­dus och vin­ner ge­hör i dis­kus­sio­ner­na. Men du är ock­så lätt­sam och hu­mo­ris­tisk, un­nar dig nö­jen och kanske ock­så en smu­la ex­tra­va­gans. Det är trev­ligt och uppli­van­de att va­ra i ditt säll­skap. Må­na­dens chans: Fest­lig­he­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Tomt i gar­de­ro­ben.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na kän­ner sig ma­na­de att gö­ra nå­got vet­tigt när Ju­pi­ter och Nep­tu­nus tar grepp om teck­net. Din mo­ral och etik blir tyd­li­ga­re när du med in­le­vel­se en­ga­ge­rar dig för nå­got som är till nyt­ta för and­ra. Att re­sa i ditt in­re el­ler ba­ra slapp­na av ak­tivt hjäl­per dig att mö­ta di­na käns­lor med nya ögon. Må­na­dens chans: Att gö­ra skill­nad. Må­na­dens ut­ma­ning: Oros­moln

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun har flyt med nya pro­jekt och helst ska de va­ra di­na all­de­les eg­na. Att sät­ta i gång med nå­got du länge öns­kat kan va­ra ext­ra lyc­ko­samt just nu. En dörr öpp­nas, fy­siskt el­ler i ditt med­ve­tan­de. Ta emot ut­veck­lings­möj­lig­he­ter­na ut­an att tve­ka. Stjär­nor­na pep­par vil­jan och den räc­ker långt. Må­na­dens chans: Ut­veck­ling. Må­na­dens ut­ma­ning: Själv­för­tro­en­det.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen har svårt att hit­ta sin van­li­ga ba­lans när Plu­to blan­dar och ger. In­flu­en­ser­na fun­ge­rar för den som är kre­a­tiv och ny­ska­pan­de. Du är dock star­ka­re än du tror och bör lan­da med föt­ter­na fö­re. Ökan­de kost­na­der är möj­li­ga, men ock­så in­koms­ter från ti­di­ga­re in­ve­ste­ring­ar. Må­na­dens chans: Spän­ning. Må­na­dens ut­ma­ning: Tur­bu­len­sen.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken kän­ner sig upp­åt när po­si­ti­va Mars och Ju­pi­ter pep­par och nu lyc­kas du ka­na­li­se­ra ener­gin i lön­sam­ma ba­nor. Själv­för­tro­en­det är grund­mu­rat och du tar vad du vill ha, ba­ra för att du är värd det. Det du gör nu är tyd­ligt in­rik­tat på er­öv­ring­ar, vins­ter el­ler seg­rar. Du tar ris­ker och li­tar på tu­ren. Må­na­dens chans: Upp­gång. Må­na­dens ut­ma­ning: Op­por­tu­nis­men.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen tän­der på al­la cy­lind­rar när el­di­ga Mars går ge­nom teck­net. Det känns svårt att in­te tän­ka på kär­lek när he­la du läng­tar. En ak­tiv må­nad. Nu är det guld­lä­ge för sats­ning­ar på job­bet fram­för allt. Det du får se upp med är att för­has­ta dig. Se dig själv som ett kraft­pa­ket, men ock­så nå­gon att ”hand­le with ca­re”. Må­na­dens chans: Kar­riär. Må­na­dens ut­ma­ning: Bråds­kan.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nens käns­lor lig­ger all­de­les un­der hu­den den här pe­ri­o­den. En in­ten­siv Mars och käns­lig må­ne ska­par spän­ning­ar och de på­ver­kar dig mer än van­ligt. Kanske dras du in i gräl och me­nings­skilj­ak­tig­he­ter. Ta det var­ligt i kär­lek och und­vik att stäl­la sa­ker på sin spets. Du kan få äta upp det! Må­na­dens chans: Styr­ka. Må­na­dens ut­ma­ning: Käns­lig­he­ten.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten får se jobb och plik­ter kol­li­de­ra med lus­ten att gö­ra re­volt mot de van­li­ga hjul­spå­ren. Sa­tur­nus och Ura­nus på­ver­kan ställs mot varand­ra och du vill gö­ra dig fri mel­lan var­ven. På kär­leks­si­dan är du re­do för även­tyr. En spän­nan­de må­nad även för al­la sing­el­skyt­tar. Du tar för dig! Må­na­dens chans: För­äls­kel­se. Må­na­dens ut­ma­ning: Var­da­gen.

Fis­kar­na

19/2-20/3 När bå­de Ju­pi­ter och Nep­tu­nus på­ver­kar teck­net tar du of­ta­re än van­ligt på dig folks be­kym­mer. En själv­upp­off­ran­de trend och du får se upp med att ge ut mer peng­ar och re­sur­ser än du har råd med. Tur i spel kan dock för­stär­ka kas­san och nu vi­bre­rar teck­net mot num­mer 4, 7 och 12! Må­na­dens chans: Vinst. Må­na­dens ut­ma­ning: Ener­gitju­var­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.