Mars 2016

En­ligt stjär­nor­na Pla­ne­ten Mars vand­rar ge­nom skyt­tens tec­ken och det bäd­dar för även­tyr, snab­ba be­slut, spon­ta­na kär­leks­af­fä­rer och risk­tag­ning­ar. En må­nad för den djär­va och uttrå­ka­de, men en tid att va­ra för­sik­tig i för den trygg­hets­sö­kan­de. Sätt in­te

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren är zo­dia­kens ener­gi­knip­pe. Nu krä­ver tec­ken­härs­ka­ren Mars om­väx­ling, nya ut­ma­ning­ar och ett ak­tivt kär­leksliv för att du ska va­ra nöjd. Du är en in­le­vel­se­full part­ner, men ris­ke­rar att tröt­ta ut din vän om du stän­digt går till över­drift. La­gom är bäst. En bra må­nad för re­sor. Må­na­dens chans: Om­väx­ling. Må­na­dens ut­ma­ning: Kär­lek­stras­sel.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan är vän­lig­he­ten själv nu och pe­ri­o­den känns so­ci­al. Du har många bol­lar i luf­ten, kny­ter kon­tak­ter och ska­par sam­ar­be­ten. Men den som för­väx­lar din po­si­ti­va na­tur med na­i­vi­tet be­går ett miss­tag. Un­der ytan ly­ser ett sli­pat af­färs­sin­ne. Du vet vad du vill och din mål­med­ve­ten­het är gjord av stål. Må­na­dens chans: Kon­tak­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Nya ut­gif­ter.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en ser god­bi­tar­na när­ma sig och det het­sar upp livsnju­ta­ren i dig. Nu är du in­te rädd för att spen­de­ra peng­ar. Din ex­tra­va­gans kan va­ra av den smått skryt­sam­ma sor­ten. Ju­pi­ters in­flu­en­ser är po­si­ti­va och det finns myc­ket du kan ta för gi­vet, men en viss för­sik­tig­het på om­rå­det peng­ar el­ler i af­fä­rer ska­dar in­te. Må­na­dens chans: Guld­kant. Må­na­dens ut­ma­ning: Slö­se­ri.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net är på­ver­kad av Ura­nus och Mars hög­spän­da ener­gi­er och ingen­ting av vikt und­går di­na sin­nen. En viss stress får du kanske räk­na med, men du bör ta di­na in­tryck på all­var och in­te lå­ta nå­got som känns ne­ga­tivt pas­se­ra. Är du kre­a­tivt lagd har du en guld­må­nad. Må­na­dens chans: Ny in­spi­ra­tion. Må­na­dens ut­ma­ning: Stres­sen.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na är säl­lan sen­ti­men­ta­la, men just nu gör må­nen dig käns­lig och du oro­ar dig för allt från fa­mil­jen till kär­le­ken. Det här kan myc­ket väl va­ra en tid när du strä­var ef­ter att öka din och di­na när­mas­tes trygg­het ge­nom sär­skil­da åt­gär­der, som att gif­ta dig, skri­va tes­ta­men­te el­ler stär­ka eko­no­min. Följ mag­käns­lan! Må­na­dens chans: In­ve­ste­ring­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Onö­dig oro.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun anam­mar de po­si­ti­va in­flu­en­ser­na från Ju­pi­ter och det strå­lar kär­lek från dig just nu, till li­vet och al­la dess möj­lig­he­ter. Du kän­ner plöts­ligt att det är lätt att be­fria dig från bo­jor­na och gå vi­da­re. En ny kär­lek, vän el­ler sam­ar­bets­part­ner – allt är möj­ligt. Känn dig värd det du får. Må­na­dens chans: Lyc­ko­pirr. Må­na­dens ut­ma­ning: Be­kväm­lig­he­ten.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen är en ro­man­tisk och dröm­man­de mysprick nu. Du äg­nar dig gär­na åt shop­ping, in­red­ning och kär­leksmö­ten och slin­ker un­dan den hår­da verk­lig­he­ten, ky­lan och be­kym­ren. Må­nens käns­lig­het på­ver­kar dig starkt, men Mars ener­gi hjäl­per upp hu­mö­ret och du är säl­lan uttrå­kad el­ler dep­pig. Må­na­dens chans: Ro­man­tik. Må­na­dens ut­ma­ning: Käns­lig­he­ten.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken är en gli­da­re just nu, den som in­te gär­na lå­ser sig fast vid snä­va pla­ner ut­an hell­re tar med sig hand­lings­fri­het på må­na­dens ak­ti­vi­te­ter. Du vå­gar li­te mer än van­ligt. De som är va­na vid att kun­na ta dig för gi­vet blir för­vå­na­de. Det ska för­mod­li­gen en tju­sig Kräf­ta till för att fånga dig. Må­na­dens chans: Fri­het. Må­na­dens ut­ma­ning: Var­da­gen.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen lad­das med Ju­pi­ters spirutu­a­li­tet och ny­fi­ken­het på li­vet. Du är just nu en in­bju­dan­de per­son och även om du re­ser en­sam kom­mer du in­te att sak­na säll­skap. Eko­no­min har chan­sen att stär­kas. Du le­ver gär­na li­te flott och de bäs­ta upp­le­vel­ser­na hit­tar du i stor­sta­den el­ler på re­san. Må­na­dens chans: Re­sor. Må­na­dens ut­ma­ning: Trå­ki­ga måsten.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nens at­trak­tions­för­må­ga ökar med rå­ge. När Mars och må­ne på­ver­kar teck­net har du glim­ten i ögat, hu­mor och kvic­ka re­pli­ker re­do. Di­na mest upp­skat­ta­de egen­ska­per är dock öm­he­ten och in­le­vel­se­för­må­gan. Pro­va den gär­na på vå­gen el­ler le­jo­net. Må­na­dens chans: Mag­ne­tism. Må­na­dens ut­ma­ning: Svå­ra be­slut.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten är drab­bad av Mars otå­li­ga ener­gi och mås­te var­nas för för­has­ta­de be­slut, fel­köp och in­te minst att bli in­dra­gen i bråk och kon­flik­ter. Du som hell­re sat­sar på kär­le­ken gör det med pre­cis sam­ma in­ten­si­tet, ut­fors­kar grän­ser. Du är en het sak, kanske all­de­les för het för vis­sa. Må­na­dens chans: Spän­ning. Må­na­dens ut­ma­ning: Var­da­gen.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na har en ak­tiv ef­ter­vin­ter fram­för sig. Nu syns nya pro­jekt, kanske en ut­bild­ning. Du är po­si­tivt in­ställd till för­änd­ring­ar.kär­le­ken är ock­så ett om­rå­de som poc­kar på upp­märk­sam­het och ditt en­ga­ge­mang kom­mer na­tur­ligt. Kanske du fri­ar till jung­frun. Må­na­dens chans: Nya kun­ska­per. Må­na­dens ut­ma­ning: Många järn i el­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.