April 2016

En­ligt stjär­nor­na April är en sta­bi­li­se­ran­de må­nad för många. Sa­tur­nus stil­lar rast­lös­he­ten och även­tyrs­lyst­na­den och vå­ra hand­ling­ar får ett hög­re mål och me­ning. Un­dan­ta­get är i kär­lek. Ve­nus el­di­ga ba­na ge­nom vä­du­ren är spon­tan och obe­räk­ne­lig. Nu gäll

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren är full av charm och nu vak­nar vår­käns­lor­na. Du kan vil­ja fria! Du har en för­må­ga att tän­ka kre­a­tivt och på dju­pet och and­ra för­står in­te all­tid di­na val och be­slut. Se upp för att bli skryt­sam och pom­pös om det går bra för dig. Ramp­lju­set fres­tar, men öd­mjuk­he­ten ger dig än­nu fler be­und­ra­re. Må­na­dens chans: För­äls­kel­se. Må­na­dens ut­ma­ning: Skryt­sam­he­ten.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan går mot en spän­nan­de tid på kär­leks­fron­ten. Ditt tec­ken är känd som en trygg­hets­sö­kan­de kläng­ran­ka, men in­flu­en­ser­na från Ve­nus och Nep­tu­nus pep­par dig att vå­ga ta ut sväng­ar­na i vår. Du är dock en ro­man­tisk dröm­ma­re och mås­te se upp för att byg­ga il­lu­sio­ner. Må­na­dens chans: Kon­tak­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: För­vir­ring­en.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en hå­var in skör­dar­na av ti­di­ga­re såd­der och du kan kän­na dig nöjd! En gynn­sam Mer­ku­ri­us och Ju­pi­ter bäd­dar för go­da af­fä­rer och kon­trakt. Kas­san bör öka om du spe­lar di­na kort rätt. An­vänd ditt sun­da för­nuft och var in­te rädd för att ta en dis­kus­sion. Må­na­dens chans: Ras­sel i kas­san. Må­na­dens ut­ma­ning: Kär­leks­gnabb.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net sik­tar på det ro­man­tis­ka just nu, in­te ba­ra i kär­lek ut­an i in­red­ning, stil och var­dag. Må­nen i teck­net drar dig mot att kra­mas sna­ra­re än att väs­sa arm­bå­gar­na. Det här är ing­en må­nad för kar­riä­ris­ten att springa fram­åt på, mer äm­nad att kny­ta känslo­mäs­si­ga band hår­da­re. Må­na­dens chans: För­änd­ring. Må­na­dens ut­ma­ning: Käns­lig­he­ten.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­nas ener­gi är ojämn just nu. Låt in­te stres­sen slå klor­na i dig. Du kan lugnt in­vän­ta top­par­na som kom­mer att jäm­na ut da­lar­na. En viss ner­vo­si­tet är dock tro­lig när in­ten­si­va Mars på­ver­kar ditt re­dan aler­ta nerv­sy­stem, nå­got du bäst hål­ler i schack med mo­tion och kär­lek. Må­na­dens chans: Kär­leks­glöd. Må­na­dens ut­ma­ning: Stres­sen.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun har svårt att hål­la tyst just nu och en liv­lig kom­mu­ni­ka­tion med om­värl­den kän­ne­teck­nar pe­ri­o­den. Du svä­var högt och det är in­te ens lönt att be dig sät­ta ner föt­ter­na på jor­den. Du kan gå fram­åt in­om so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter, re­sor och jobb­sök. Må­na­dens chans: Upp­märk­sam­het. Må­na­dens ut­ma­ning: Eko­no­min.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen på­ver­kas av ka­ris­ma­tis­ka in­flu­en­ser från pla­ne­ten Ura­nus och nu är du lätt att bli för­äls­kad i. Du har för­må­gan att be­rö­ra, är liv­lig och kvick­tänkt men ock­så sym­pa­tisk. Att fal­la hårt för nå­gon vid förs­ta ögon­kas­tet är möj­ligt för dig just nu, men glö­den kan fal­na li­ka snabbt. Må­na­dens chans: Ka­ris­ma. Må­na­dens ut­ma­ning: Sta­bi­li­te­ten.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 När Mer­ku­ri­us och Ju­pi­ter pep­par hän­der det sa­ker och värl­den öpp­nar sig. Kanske du får en oe­mot­stånd­lig lust att re­sa och se nå­got an­nat än det gam­la van­li­ga. Det här är ock­så en gynn­sam tid att by­ta jobb el­ler gå en ut­bild­ning. Kär­le­ken är in­te ditt star­ka kort i april, men vin­dar­na vän­der. Må­na­dens chans: Om­väx­ling. Må­na­dens ut­ma­ning: Kär­leks­har­mo­nin.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen är vå­rens dag­dröm­ma­re och in­te sär­skilt ef­fek­tiv just nu, trots att du är en fe­na på att för­be­re­da. Myc­ket av det ro­li­ga rin­ner ut i san­den om du in­te be­stäm­mer dig för att få tum­mar­na loss. Var li­te tuf­fa­re mot dig själv, svinga själv­di­cipli­nens pis­ka i stäl­let för att ge ef­ter för mot­stån­dets lag. Må­na­dens chans: Av­kopp­ling. Må­na­dens ut­ma­ning: För­se­ning­ar.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen tar gär­na led­ning­en just nu, bos­sar med om­giv­ning­en och styr upp där det be­hövs. Du går myc­ket ef­ter mag­käns­lan och mind­re ef­ter för­nuf­tet, där­för kan du in­te all­tid mo­ti­ve­ra di­na be­slut. Yng­re per­so­ner lyss­nar på dig och du är en ut­märkt fö­re­bild. Kär­le­ken kan bli över­ras­kan­de djup och stäm­nings­full. Må­na­dens chans: När­het. Må­na­dens ut­ma­ning: Kri­ti­ken.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten stan­nar säl­lan länge på sam­ma plats och det gäl­ler även un­der den­na må­nad. Att va­ra rör­lig hjäl­per dig att hit­ta rätt pro­jekt och be­hål­la ditt sprud­lan­de hu­mör. Du käm­par för att kom­ma bort från de van­li­ga hjul­spå­ren och sat­sar du på en ny kär­lek går du snabbt från noll till kok­punk­ten. Må­na­dens chans: Kva­li­tets­tid. Må­na­dens ut­ma­ning: Rast­lös­he­ten.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na står säl­lan stil­la i vas­sen. Du är sna­ra­re flex­i­bel och ibland obe­räk­ne­lig. Du strä­var all­tid ef­ter att gö­ra gott, men det är omöj­ligt att gö­ra al­la nöj­da och det får du kanske er­fa­ra nu. Trots att det gniss­lar i vis­sa av di­na re­la­tio­ner går du fram­åt på kär­leks­fron­ten. Må­na­dens chans: En po­si­tiv vän­punkt. Må­na­dens ut­ma­ning: And­ras en­vis­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.