Maj 2016

En­ligt stjär­nor­na Pla­ne­ten Mars ”bak­läng­es­ba­na” är ett tec­ken på att snår­sko­gar­na är många och det är lätt att gå vil­se. Se till att du är re­do för ste­gen du tar och kanske vik­ti­gast av allt, att du har god tid på dig. Du som äger in­tui­tion är käns­li­ga­re

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren käm­par mot ström­men och gör det tap­pert. Du bör få fram­gång till slut, men ej ut­an blod, svett och tå­rar. Se upp för sto­ra ut­gif­ter. Slu­tet på må­na­den ser ut att va­ra en lug­na­re pe­ri­od och det är hit du ska för­läg­ga de trev­li­ga ak­ti­vi­te­ter­na, som le­dig­he­ter och kär­leksmö­ten. Må­na­dens chans: Se­ger. Må­na­dens ut­ma­ning: Mot­stån­det.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan har en kraft­käl­la ut­ö­ver det van­li­ga att ösa ur när Plu­tos in­flu­en­ser hjäl­per dig att väx­la spår. Nu sik­tar du in dig på att er­öv­ra och vin­na och har du kar­riär­pla­ner på gång kan det loss­na på all­var. Du är känd för di­na sil­kesvan­tar, men nu är det en­vis­he­ten och in­tel­li­gen­sen som ly­ser. Må­na­dens chans: Fram­steg. Må­na­dens ut­ma­ning: Buff­lig­he­ten.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­ens nöj­da flin re­tar sä­kert mer än en per­son nu, men du har all an­led­ning att kän­na dig be­lå­ten. Di­na stjär­nor med Ju­pi­ter och Ve­nus i spet­sen öns­kar ba­ra dig tur­sam­ma da­gar och ett upp­sving i det so­ci­a­la li­vet, för­mod­li­gen ock­så kär­le­ken. Den 8:e, 17:e och 23:e kan va­ra spe­ci­el­la da­gar för dig. Må­na­dens chans: Ro­man­tik. Må­na­dens ut­ma­ning: Av­und­sju­kan.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net är fy­sisk och ener­gisk just nu och den spor­ti­ga el­ler täv­lings­in­rik­ta­de har för­må­gan att ta sig fram i kon­kur­ren­sen. Mars och Sa­tur­nus po­si­ti­va på­ver­kan på teck­net gör dig dri­ven även på and­ra om­rå­den. In­om­bords klap­par dock ett öd­mjukt hjär­ta och du är den som de­lar med dig av kra­mar. Må­na­dens chans: Mål­gång­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Stres­sen.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na po­si­ti­va ener­gi le­der dig till för­som­ma­rens små även­tyr. En mun­ter tid, om du ba­ra ak­tar dig för att trass­la in dig i obe­tänk­sam­ma kär­leks­af­fä­rer. Du bör få ut myc­ket av den här pe­ri­o­den. Nu är du öp­pen för nya kon­tak­ter och mil­jöom­by­ten. Må­na­dens chans: Nya er­fa­ren­he­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Im­pul­si­vi­te­ten.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun har svårt för stil­lastå­en­de och nu ska det va­ra njut­nings­fullt att sö­ka om­väx­ling, ing­et jäkt och ing­en stress. Hu­mö­ret sti­ger när Ju­pi­ter lig­ger nä­ra och du är öp­pen för nya kon­tak­ter. Är du sing­el upp­munt­ras du att sö­ka den rät­ta. Håll ext­ra span på le­di­ga fis­kar och sten­boc­kar. Må­na­dens chans: Dej­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Rast­lös­he­ten.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen ser en möj­lig­het att ut­veck­la de kre­a­ti­va in­tres­se­na. In­spi­ra­tio­nen ly­ser och nu kan dol­da ta­lang­er kom­ma fram i lju­set. En flört pig­gar upp men läm­nar kanske in­te någ­ra dju­pa­re spår ef­ter sig. När Ura­nus är in­blan­dad är gnis­tor­na lät­tan­tänd­li­ga, men in­te lång­va­ri­ga. Må­na­dens chans: Upp­märk­sam­het. Må­na­dens ut­ma­ning: Käns­lo­kas­ten.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Du är po­si­tiv till fa­mil­jen och släk­ten, kanske du gör be­sök hos dem du in­te träf­fat på länge. Det är fart och fläkt även i kär­leksli­vet och små gnis­tor spra­kar mel­lan dig och en per­son. För sing­eln ser kär­lek­s­chan­ser­na he­tast ut den 19–22:a. Må­na­dens chans: Trev­ligt um­gänge. Må­na­dens ut­ma­ning: Många ”kom-ihåg”.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen är må­na­dens sof­tis och nu är det ext­ra vik­tigt för dig med ett har­mo­niskt um­gäng­es­liv. Män­ni­skor kom­mer och går i ditt liv och du för­sö­ker se och be­kräf­ta dem al­la. En af­färs- el­ler in­ve­ste­rings­möj­lig­het dy­ker upp och du be­stäm­mer dig snabbt. Må­na­dens chans: Nya kon­tak­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Käns­lig­he­ten.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen har svårt att hit­ta rätt ba­lans och tem­po. Det blir an­ting­en för myc­ket el­ler för li­te av det go­da just nu. Se upp för att dras in på si­do­spå­ren som ba­ra or­sa­kar för­se­ning­ar. En tyd­lig pri­o­ri­te­ring är det som un­der­lät­tar för dig. Ploc­ka fram pap­per och pen­na och sätt pla­ne­ring­en på pränt. En lott kring den 12–13:e kan ge ut­del­ning. Må­na­dens chans: Vinst. Må­na­dens ut­ma­ning: Ka­os.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten är på­ver­kad av Mars och Sa­tur­nus och det är i ditt tec­ken man hit­tar de verk­li­ga käm­par­na just nu. Mål du job­bar för länge ham­nar in­om räck­håll och du sät­ter upp nya. Det är in­te lönt att brå­ka med dig om nå­got. Det känns vik­tigt för dig att byg­ga för fram­ti­den. Må­na­dens chans: Pas­sio­ne­rat en­ga­ge­mang. Må­na­dens ut­ma­ning: Stres­sen.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na gör sig fria från de van­li­ga hjul­spå­ren och när även­ty­ret kal­lar kan det va­ra kär­lek med i bil­den. En re­sa för två nu blir ext­ra lyc­kad. För öv­rigt kan må­na­den blir hur som helst, spon­ta­ni­te­ten styr. Du har in­te myc­ket in­tres­se för var­da­gen och job­bet sköts kanske in­te per­fekt. Må­na­dens chans: Nya vy­er. Må­na­dens ut­ma­ning: Plikt­käns­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.