Ju­ni 2016

En­ligt stjär­nor­na Ve­nus ba­na ge­nom de spral­li­ga tvil­ling­ar­na är en in­flu­ens som bju­der många på nö­jen och liv­ligt um­gänge un­der för­som­ma­ren. Här finns ock­så pla­ne­ten Mer­ku­ri­us, en kon­stel­la­tion som be­rät­tar att kom­mu­ni­ka­tio­nen med om­värl­den, kun­skaps­sö­kan

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­re­när en käns­lo­sam ka­rak­tär un­der den tuf­fa ytan när må­nen på­ver­kar psy­ket och käns­lo­li­vet. Ditt tec­ken änd­rar just nu sin­nes­stäm­ning som por­lan­de vat­ten, för­än­der­ligt och lätt­rört. Kär­lek och re­la­tio­ner tas på störs­ta all­var och om nå­got går fel drar du dig ge­nast in i ditt skal. Må­na­dens chans: In­sik­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Hu­mör­sväng­ning­ar­na.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan har bråt­tom att in­fria dröm­mar och nu är du så snabb att du säl­lan hin­ner an­li­ta för­nuf­tet. I stäl­let får mag­käns­lan sty­ra. Tur­samt nog har du zo­dia­kens star­kas­te in­tui­tion och bör kun­na und­vi­ka de värs­ta kla­vertram­pen. Po­si­ti­va be­sked på jobb­fron­ten är att vän­ta för den drif­ti­ga krab­ban. Må­na­dens chans: Upp­nåd­da mål. Må­na­dens ut­ma­ning: Bråds­kan.

Ox­en

21/4-21/5 Nu är det in­te din ty­pis­ka ef­ter­tan­ke och för­nuft som får rå­da, sna­ra­re spon­ta­ni­tet och även­tyr­lig­het. Pla­ne­ter­na Mars och Ju­pi­ter är in­flu­en­ser för ditt tec­ken den här må­na­den, men se upp för att rå­ka i trub­bel på grund av risk­tag­ning­ar, sär­skilt på kär­leks­fron­ten. Tur i spel fö­re­kom­mer 14–16:e ju­ni. Må­na­dens chans: Om­väx­ling. Må­na­dens ut­ma­ning: För­has­ta­de be­slut.

Le­jo­net

24/7-23/8 Det här kan myc­ket väl bli en av årets he­tas­te må­na­der. Sa­tur­nus och Ura­nus på­ver­kan gör dig bå­de spän­nan­de och på­lit­lig, ro­lig att va­ra med och lätt att för­äls­ka sig i. Bå­de kär­lek och vän­skap ser ut att för­gyl­la da­gar­na och nu är vå­gen och tvil­ling­ar­na fi­na kort, li­kaså din mot­pol vat­tu­man­nen. Må­na­dens chans: Ro­man­tik. Må­na­dens ut­ma­ning: Stres­si­ga da­gar.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na dras mel­lan nö­jen och plik­ter och trots de trev­li­ga stun­der­na är det ibland svårt att slapp­na av. Sa­tur­nus grepp om ditt tec­ken ger dig en ten­dens att ta på dig an­svar för allt och al­la. Släpp det. Ve­nus re­sa ge­nom teck­net ang­er fi­na kär­lek­s­chan­ser för sing­eln un­der förs­ta hal­van av må­na­den. Må­na­dens chans: För­äls­kel­se. Må­na­dens ut­ma­ning: Den eg­na pis­kan.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frunär en mag­net för al­la som be­hö­ver ett ge­ne­röst och upp­lyf­tan­de stöd just nu. Ju­pi­ter och Nep­tu­nus ger dig en po­si­tiv och in­le­vel­se­full ener­gi och du an­vän­der den gär­na för att ska­pa me­nings­ful­la ak­ti­vi­te­ter. En ext­ra slant i kas­san är möj­ligt och en kor­ta­re re­sa kan bli ett lyc­ko­kast. Må­na­dens chans: In­re styr­ka. Må­na­dens ut­ma­ning: Be­slut­sång­est.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen på­ver­kas av må­nens re­sa ge­nom teck­net och nu är det kär­lek på gång el­ler åt­minsto­ne ett ny­vak­nat in­tres­se. Käns­lor­na kan snabbt växa sig star­ka om för­ut­sätt­ning­ar­na är de rät­ta. En bra tid att se över din bud­get. Mju­ka män­ni­skor och ak­ti­vi­te­ter gäl­ler och du stan­nar hell­re på hem­ma­plan. Må­na­dens chans: Kär­lek. Må­na­dens ut­ma­ning: Käns­lig­he­ten.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken­kän­ner av po­si­ti­va in­flu­en­ser från Ju­pi­ter, men ock­så stres­sen från Ura­nus. Und­vik att lå­ta dig pro­vo­ce­ras till nå­got du in­te vill. Det finns and­ra vägar att vand­ra. Du har svårt för att va­ra la­gom och pe­ri­o­den gör dig bå­de fat­ti­ga­re och tröt­ta­re, men san­no­likt rik på nya er­fa­ren­he­ter. Du tror på dig själv! Må­na­dens chans: Mod. Må­na­dens ut­ma­ning: Dyr­ti­der.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen öm­sar skinn och läm­nar nå­got gam­malt bakom sig när Ju­pi­ter öpp­nar upp för nya ka­pi­tel. Det här ock­så är en lämp­lig tid att ta se­mes­ter och by­ta mil­jö. Re­la­tio­ner­na är kanske in­te helt sta­bi­la och rast­lös­he­ten är in­te till din för­del i kär­lek, men du kom­pen­se­rar med ett pas­sio­ne­rat hjär­ta. Må­na­dens chans: Ny gnis­ta. Må­na­dens ut­ma­ning: Flyk­tig­he­ten.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen hål­ler gär­na hov i ju­ni, säll­skaps­sjuk som du är just nu. Det blir kanske en lång rad av män­ni­skor som ska ut­fodras och un­der­hål­las un­der trev­li­ga da­gar i din re­gi. Det är svårt att und­vi­ka kär­le­ken, men du fö­re­drar att hål­la det på en lätt­sam ni­vå. Pla­ne­ra så li­te som möj­ligt. Må­na­dens chans: Gott säll­skap. Må­na­dens ut­ma­ning: Måste­na.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten har en hän­del­se­rik må­nad att bi­ta i och nu dras du till lätt­sam­ma ak­ti­vi­te­ter. Du vä­jer smi­digt un­dan kra­ven och äg­nar dig åt män­ni­skor och nö­jen som ger dig nå­got ut­an att du ge­nast mås­te be­ta­la till­ba­ka. Att få nju­ta av li­vet känns vik­tigt och nu pas­sar det bra med mo­tion och trä­ning. Må­na­dens chans: Njut­ning. Må­na­dens ut­ma­ning: En ovän­tad ut­gift.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na vill ge­nast ru­sa iväg när in­ten­si­va pla­ne­ten Mars fö­der en läng­tan ef­ter även­tyr och om­väx­ling, men nu finns det bå­de per­so­ner och an­svars­om­rå­den att ta hän­syn till. Glöm inga plik­ter, men håll hel­ger­na och kväl­lar­na fria för spon­ta­na upp­tåg. Tur i spel kan fö­re­kom­ma i mit­ten av pe­ri­o­den. Ta med num­mer 3 och 5. Må­na­dens chans: Nå­got nytt. Må­na­dens ut­ma­ning: Min­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.