Ju­li 2016

En­ligt stjär­nor­na Ve­nus by­ter tec­ken och om ju­ni var en ex­tra­va­gant och stor­sti­lad må­nad ser ju­li ut att dra mot li­te mer ord­na­de for­mer. Nu känns en bud­get plöts­ligt vik­tig och var­je ut­gift bör va­ra väl­mo­ti­ve­rad. Att shop­pa är dock ett mås­te när Ve­nus är

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren på­ver­kas gynn­samt av Ve­nus och nu när­mar du dig ett ak­tivt so­ci­alt liv. Må­na­den gyn­nar per­son­lig ut­veck­ling som jobb-byte, stu­di­er el­ler re­sor. Se upp för att ta för gi­vet att allt är frid och fröjd på kär­leks­fron­ten. Att ta känslo­mäs­si­ga ris­ker är in­te att re­kom­men­de­ra. Må­na­dens chans: Gi­van­de kon­tak­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Far­li­ga in­gi­vel­ser.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan­har in­te så lätt för att be­stäm­ma sig just nu. Du väx­lar mel­lan ditt in­ro­ta­de trygg­hets­be­hov och lus­ten att gö­ra nå­got helt nytt. Det finns en även­ty­ra­re även un­der ditt skal och i som­mar be­hö­ver den få kom­ma ut och spral­la av sig. Säg ja till dig själv och upp­täck att även di­na dröm­mar går att re­a­li­se­ra. Må­na­dens chans: Spän­ning. Må­na­dens ut­ma­ning: Mo­det.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en får upp­le­va myc­ket un­der som­ma­rens he­tas­te må­nad. Den mo­di­ga­re i teck­net vå­gar sig kanske på nå­got stör­re. Om­väx­ling från det van­li­ga är vik­ti­gast och lad­dar om bat­te­ri­er­na. Var för­sik­tig med att ge löf­ten om din tid och ener­gi. Nu vill du hin­na ut­fors­ka till­va­ron på egen hand. Må­na­dens chans: Även­tyr. Må­na­dens ut­ma­ning: And­ras krav.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net­ser till att få många slap­pa da­gar vid ha­vet el­ler poo­len, en smu­la trött men be­lå­ten över dig själv. Du kän­ner dig värd det bäs­ta och un­nar dig pre­cis vad du vill ha, en av­unds­värd in­ställ­ning. Da­gar­na bju­der kanske in­te på så myc­ket om­väx­ling men det pas­sar dig. Må­na­dens chans: Lyx­lir. Må­na­dens ut­ma­ning: Av­und­sju­kan.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na vill gär­na ta da­gen som den kom­mer, men krä­van­de måsten dy­ker upp. Pla­ne­ten Sa­tur­nus på­ver­kan är sträng och på­dri­van­de. Bäs­ta sät­tet att få ut nå­got trev­ligt för egen del just nu är att gö­ra det du ska ut­an att knor­ra. Od­la själv­di­sci­plin och du kom­mer att växa med upp­gif­ter­na. Må­na­dens chans: Lön för mö­dan. Må­na­dens ut­ma­ning: Måste­na.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun är säl­lan lat, men du kan va­ra mind­re en­ga­ge­rad. Nu läm­nar du gär­na över rod­ret till and­ra och för att slip­pa då­ligt sam­ve­te re­ser du bort. Mer­ku­ri­us ba­na gör dig rast­lös. Du ut­ma­nar gam­la va­nor. En se­mester­flört pig­gar upp, men med fis­kar­na el­ler skor­pi­o­nen kan det bli all­var. Må­na­dens chans: Re­sor. Må­na­dens ut­ma­ning: Rast­lös­he­ten.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen vå­gar vi­sa nya si­dor. För­mod­li­gen tuf­far du till dig där du ti­di­ga­re va­rit svag och ser till att få nå­got du länge ve­lat ha. De vas­sa arm­bå­gar­na lö­nar sig ock­så i job­bet och även un­der se­mestern smi­der du pla­ner på att ta dig fram­åt. Ju mer du står på dig desto mer har du chan­sen att lyc­kas. Må­na­dens chans: Nya pla­ner. Må­na­dens ut­ma­ning: Av­und­sju­kan.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken kän­ner en styr­ka i Plu­tos hand­lings­kraf­ti­ga in­flu­en­ser och även om ner­ver­na dall­rar till ibland in­tar du en po­si­tiv och kraft­full at­ti­tyd. Det tycks stå nå­got vik­tigt på spel och di­na van­li­ga skydds­nät syns in­te till. Även en trygg bock be­hö­ver kän­na fläk­ten i hå­ret ibland och nu tar du ris­ker. Må­na­dens chans: Se­ger. Må­na­dens ut­ma­ning: Ner­ver­na.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen ser chan­sen att för­verk­li­ga en dröm och stjär­nor­na skvall­rar om att det är star­ka käns­lor och en­ga­ge­mang från din si­da. Du hin­ner kanske in­te med allt du vill gö­ra nu. Det ser ut att lig­ga myc­ket gläd­je un­der ytan och ingen­ting be­hö­ver bli per­fekt, ba­ra du får föl­ja ditt hjär­ta. Må­na­dens chans: Gläd­je. Må­na­dens ut­ma­ning: Många järn i el­den.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen blan­dar skoj med all­var och får även nyt­ti­ga sa­ker gjor­da un­der se­mester­ti­der. Nu får du chan­sen att tes­ta di­na idéer på rik­tigt. Kär­le­ken och det so­ci­a­la li­vet känns en smu­la spänt. Kanske har du svårt för att pas­sa ti­der och hål­la löf­ten när du lå­ter dig slu­kas av in­tres­san­ta pro­jekt. Må­na­dens chans: Re­sul­tat. Må­na­dens ut­ma­ning: Risk för gräl.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten strä­var hell­re mot ström­men än svi­ker si­na ide­al. Ibland får du käns­lan av att slåss mot vä­der­kvar­nar, men det är åt­minsto­ne ett kamp som bör ge dig rätt i slutän­dan. Men att ge ef­ter ibland vi­sar att du är mänsk­lig. Kär­le­ken kan lig­ga runt hör­net för sing­eln. Må­na­dens chans: Själv­stän­dig­het. Må­na­dens ut­ma­ning: De­la­de me­ning­ar.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na nju­ter av som­ma­rens gla­da da­gar: ut­flyk­ter, fes­ter och da­gar vid ha­vet. Ju­pi­ter är en gläd­je­spri­da­re av rang och tur­sam­ma sa­ker kan in­träf­fa. Att le­va i nu­et gör dig gott. Du är dock hand­lings­kraf­tig och när du får nå­got åtrå­värt i sik­te sim­mar du ge­nast dit. Må­na­dens chans: Se­mester­flört. Må­na­dens ut­ma­ning: And­ras tjat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.