Au­gusti 2016

En­ligt stjär­nor­na Må­nens ba­na är jord­nä­ra och att se om hem och fa­mil­jens be­hov är vet­ti­ga åt­gär­der. Att strä­va mot känslo­mäs­sig ba­lans, fa­mil­je­liv och trygg­het lö­nar sig ext­ra just nu. Vill du trots allt ut och re­sa gyn­nar Mars in­flu­en­ser dig som tar dig

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren känns fo­ku­se­rad och det här tycks va­ra nå­got av för­be­re­del­ser­nas tid. Sa­tur­nus på­ver­kan hjäl­per dig att sam­la ener­gi och mo­ti­va­tion. Du är väl med­ve­ten om att ti­den du läg­ger ner på en bra pla­ne­ring verk­li­gen lö­nar sig och när du väl satt hju­len i rull­ning går de in­te att stop­pa. Var ext­ra rädd om rygg och tän­der. Må­na­dens chans: Fo­kus. Må­na­dens ut­ma­ning: Häl­san.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan är på­ver­kad av må­nen och Plu­to och det be­ty­der star­ka käns­lor. Det finns san­no­likt nå­got du vill ha så in­ten­sivt att du kan gö­ra näs­tan vad som helst. En ovän­tad men väl­kom­men lös­ning är möj­lig. Kär­le­ken är san­no­likt din ven­til. Sing­eln kan få napp mitt i det ro­li­ga, kanske på fes­ten kring 12–14:e! Må­na­dens chans: En gå­va. Må­na­dens ut­ma­ning: Käns­lo­kast.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en är en lugn Fer­dinand just nu. Tar du se­mes­ter har du snart sam­lat nya kraf­ter. Du ser fram emot att få slap­pa och nju­ta, äta på trev­li­ga re­stau­rang­er och pick­nic­ka i det grö­na. För sing­eln är det nu en ny för­äls­kel­se kan smy­ga sig in. Trev­li­gast har du i skor­pi­o­nens och sten­boc­kens säll­skap. Må­na­dens chans: För­äls­kel­se. Må­na­dens ut­ma­ning: And­ras stress.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net är ett ener­gi­knip­pe just nu, men in­te av den rast­lö­sa och ir­ri­te­ran­de ty­pen ut­an du är po­si­tivt lad­dad. Ura­nus på­ver­kan gör upp­fin­nings­ri­ke­do­men stor och du har ingen­ting emot att änd­ra di­na pla­ner om nå­got bätt­re dy­ker upp. Att va­ra flex­i­bel le­der till guld­stun­der. Må­na­dens chans: Över­rask­ning­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Ut­gif­ter­na.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na har svårt att få tum­mar­na loss, men när du väl lyc­kas får du en mas­sa gjort. Sa­tur­nus och Mars på­ver­kan är bå­de på­dri­van­de och till­ba­ka­hål­lan­de. Äld­re per­so­ner till­för myc­ket. Du kom­mer bra över­ens med auk­to­ri­te­ter och ett snack med che­fen kan lö­na sig. Må­na­dens chans: Kassa­för­stärk­ning. Må­na­dens ut­ma­ning: Stil­lastå­en­de.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun kän­ner starkt för att bli för­äls­kad när Ve­nus går ge­nom teck­net. Även ett ros­tigt för­hål­lan­de har nu chan­sen att blom­ma upp. Job­ba på di­na re­la­tio­ner i stort och du kan bli po­si­tivt över­ras­kad. Ju­pi­ters när­va­ro an­ty­der en tur­sam tid och med­vin­dar­na blå­ser san­no­likt upp även på jobb­fron­ten. Må­na­dens chans: Ett varmt hjär­ta. Må­na­dens ut­ma­ning: Tem­pot.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen har god hand med de hus­li­ga syss­lor­na och ibland känns det som en skön flykt att få dy­ka ner i dem. Sa­tur­nus in­flu­en­ser är en ut­märkt hjälp när du vill kom­ma till klar­het med nå­got som tyngt dig och nu skrub­bar, stä­dar och rö­jer du med en in­ten­si­tet som bör ge ett ski­nan­de re­sul­tat. Må­na­dens chans: In­sikt. Må­na­dens ut­ma­ning: Ett be­slut.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken är bå­de tuff och käns­lig nu, på­ver­kad av må­nens öd­mjuk­het och Plu­tos hand­lings­kraft. Du gör bäst i att und­vi­ka osä­ker flört, främ­man­de män­ni­skor el­ler snab­ba af­fä­rer, nå­got som kan or­sa­ka onö­dig tur­bu­lens. Håll dig på den säk­ra si­dan i kär­lek. Tur i spel kan fö­re­kom­ma i mit­ten på må­na­den. Må­na­dens chans: Vinst. Må­na­dens ut­ma­ning: Be­svi­kel­ser.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen sak­nar in­te fan­ta­si och dröm­mar när Nep­tu­nus styr sku­tan, dock kan du bli en smu­la världs­från­vänd just nu. Kanske du bju­der in till en ro­man­tisk tid med myc­ket öm­het, men du kan li­ka gär­na väl­ja att be­gra­va dig i jobb för att slip­pa han­te­ra käns­lor­na. Håll igen plån­bo­ken. Må­na­dens chans: Mö­ten. Må­na­dens ut­ma­ning: Il­lu­sio­ner­na.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen har en vi­tal och ener­gisk må­nad att an­vän­da för de pla­ner och pro­jekt som be­hö­ver li­te ext­ra fyr un­der bra­san. Pas­sa på och ta ini­ti­a­tiv. Du har en för­må­ga att sy­nas och gö­ra av­tryck där du drar fram, en charm som bör ut­nytt­jas av sing­eln. Flör­ta med le­jo­net el­ler vå­gen. Må­na­dens chans: Ener­gi. Må­na­dens ut­ma­ning: Snab­ba be­slut.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten är tuf­fing­en som gär­na tar sig an häf­ti­ga ut­ma­ning­ar just nu. Du lig­ger säl­lan på lat­si­dan, i stäl­let fyl­ler du da­gar­na med ak­ti­vi­te­ter. Den fy­sis­ka or­ken är in­te all­tid den bäs­ta, men själv­di­cipli­nen är lo­ket och om­rå­det jobb och kar­riär kan ta ett kliv. Det du bör und­vi­ka är ener­gitju­var­na. Må­na­dens chans: Fram­steg. Må­na­dens ut­ma­ning: Nya ho­ri­son­ter.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na sim­mar i al­la möj­li­ga rikt­ning­ar nu. Du är ut­åt­rik­tad och va­ken. Kom­mu­ni­ka­tio­nen med om­värl­den känns vik­tig och en spon­tan re­sa kan bli av. För sing­eln är en för­äls­kel­se ut­om­lands möj­lig. Du är lad­dad med po­si­tiv ener­gi. Nå­got bort­tap­pat kan dy­ka upp. Må­na­dens chans: Vid­ga­de vy­er. Må­na­dens ut­ma­ning: Sorg­lös­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.