Sep­tem­ber 2016

En­ligt stjär­nor­na Mars in­flu­en­ser är ny­ska­pan­de och mål­in­rik­ta­de. Nu står upp­täck­ter och upp­fin­ning­ar i fo­kus. På det per­son­li­ga pla­net finns det en rast­lös­het hos många. Res­lus­ten vak­nar kanske el­ler så sat­sas det på eg­na pro­jekt. Det är lätt att tro på

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren har re­la­tio­ner att pyss­la om och du gör det med iver och en­tu­si­asm. Det finns en strä­van ef­ter att lä­ra kän­na nå­gon mer på dju­pet. Har du kär­lek i sik­te kan ban­den kny­tas hår­da re­dan från bör­jan. Du sik­tar på kom­mu­ni­ka­tion även på job­bet. Bäst fun­ge­rar du med vå­gen och skyt­ten. Må­na­dens chans: För­stå­el­se. Må­na­dens ut­ma­ning: För­has­ta­de löf­ten.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan har fle­ra kraft­käl­lor att ösa ur när Plu­to, Sa­tur­nus och Mars står i rätt lä­ge. Nu bör det hän­da sa­ker och ing­et smått och obe­tyd­ligt ut­an tunga gre­jor. Kanske du be­stäm­mer dig för att flyt­ta, by­ta jobb el­ler gå in i en spän­nan­de och oför­ut­säg­bar af­fär. Din van­li­ga käns­lig­het hålls i schack. Må­na­dens chans: Nystart. Må­na­dens ut­ma­ning: För­has­ta­de be­slut.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en ser po­si­tivt på hös­tens möj­lig­he­ter och nu är upp­sving på jobb­fron­ten möj­li­ga. Du tar ini­ti­a­tiv och vå­gar va­ra på­stri­dig när du väd­rar för­de­lar in­om räck­håll. Det som kan få dig ur ba­lans är om det stru­lar på kär­leks­fron­ten, må­nens ba­na är in­te helt i har­mo­ni. Som sing­el gör du bäst i att lig­ga li­te lågt. Må­na­dens chans: Jobb­flyt. Må­na­dens ut­ma­ning: Hu­mör­sväng­ning­ar.

Le­jo­net

24/7-23/8 Vind i seg­len i eg­na pro­jekt och af­fä­rer och myc­ket häng­er på den eg­na ini­ti­a­tiv­för­må­gan. Du är i stän­dig rö­rel­se och det hjäl­per dig att hit­ta de rät­ta möj­lig­he­ter­na. Du som är född i slu­tet av pe­ri­o­den har in­te sam­ma am­bi­tio­ner. Här på­ver­kar må­nen och du är hem­kär. Må­na­dens chans: Över­rask­ning­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: En åter­vänds­gränd.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na har fart på mo­torn, Mars är en ener­gikäl­la som he­ter du­ga och med sta­bi­la Sa­tur­nus som med­fö­ra­re bör du kö­ra bå­de ef­fek­tivt och sä­kert ge­nom den här må­na­den. Din van­li­ga spon­ta­ni­tet tyglas och du vill se var­ak­ti­ga re­sul­tat. Slar­va in­te bort någ­ra chan­ser i kär­lek. Må­na­dens chans: Kon­troll. Må­na­dens ut­ma­ning: Tid för fa­mil­jen.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun har en hän­del­se­rik må­nad fram­för sig. Du är men­talt va­ken och skick­lig i dis­kus­sio­ner och af­fä­rer som rör jobb el­ler eko­no­mi. Ura­nus på­ver­kar och du kan vil­ja gö­ra rent hus på nå­got om­rå­de, skaf­fa dig möj­lig­he­ter att gå vi­da­re i en an­nan rikt­ning. De häf­ti­ga idéer­na som pop­par upp i sam­band med det­ta ser ut att bä­ra. Må­na­dens chans: Kre­a­ti­vi­tet. Må­na­dens ut­ma­ning: Stres­sen.

Vå­gen

24/9-23/10 Vå­gens tec­ken­härs­ka­re Ve­nus går ge­nom teck­net och väc­ker din läng­tan ef­ter li­vets go­da. Nu är va­nor­na ex­tra­va­gan­ta och slö­san­det stän­digt när­va­ran­de. Se upp för att ham­na på mi­nus in­nan må­na­den är slut. Kär­le­ken blom­mar för många, li­kaså nö­jes­li­vet och det so­ci­a­la. Må­na­dens chans: Lyx­i­ga nö­jen. Må­na­dens ut­ma­ning: Eko­no­min.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken ser ofar­lig ut, men är slug och för­ut­se­en­de just nu. Du är svårsla­gen i af­fä­rer och täv­ling­ar där man an­vän­der tak­tik mer än fy­sisk an­sträng­ning. Am­bi­tio­ner­na är med dig, men för­mod­li­gen in­te tå­la­mo­det. Du hop­par helst över det som tar tid i an­språk. I kär­lek är du flör­tig, ro­lig och på­hit­tig. Må­na­dens chans: Klu­rig­het. Må­na­dens ut­ma­ning: Tå­la­mo­det.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen har strå­lan­de chan­ser att in­fria si­na kär­leks­pla­ner när må­nen och Nep­tu­nus sam­ver­kar, in­flu­en­ser som ger löf­ten om ett ro­man­tiskt käns­lo­liv. Din in­le­vel­se­för­må­ga och in­tui­tion är stärk­ta. Ett ovän­tat pen­ga­till­skott är möj­ligt kring den 19-20:e sep­tem­ber. Må­na­dens chans: Lyck­li­ga stun­der. Må­na­dens ut­ma­ning: Fa­mil­je­li­vet.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen drar san­no­likt nyt­ta av de trev­li­ga in­flu­en­ser­na från Ve­nus och Mer­ku­ri­us och lå­ter det so­ci­a­la li­vet bli må­na­dens bäs­ta. Ut­strål­ning­en är di­na va­pen och du be­hö­ver in­te an­stränga dig för att pas­sa in. Med­vind i kär­lek och är nu möj­ligt. Vill du sat­sa i spel, ta med 3 el­ler 9! Må­na­dens chans: Kär­lek. Må­na­dens ut­ma­ning: In­ställ­da pla­ner.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten utmanas av strid­ba­ra pla­ne­ter och nu kan gräl och makt­kam­per tor­na upp sig. Du väl­jer knap­past vad du dras in i. Sna­ra­re är du omed­ve­ten om vil­ka otämj­da kraf­ter som här­jar. Kar­riä­ren kan ta ett kliv fram­åt. Var ext­ra på aler­ten den 14–16:e. Du har chan­sen att få det du vill. Må­na­dens chans: Fram­gång. Må­na­dens ut­ma­ning: Hård kon­kur­rens.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na vill gär­na va­ra i form och gym­lo­ka­ler­na och mo­tions­spå­ren sväm­mar över av späns­ti­ga fir­rar. Mars och Mer­ku­ri­us gör dig in­te ba­ra fy­sisk och täv­lings­in­rik­tad. Du är ut­åt­rik­tad och ny­fi­ken på nya män­ni­skor och ak­ti­vi­te­ter ock­så. Att gå på kurs kan ge så myc­ket mer än vän­tat. Må­na­dens chans: Kon­di­tion. Må­na­dens ut­ma­ning: Skrå­mor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.