Ok­to­ber 2016

En­ligt stjär­nor­na Ok­to­bers stjär­nor med Ju­pi­ter i spet­sen vill smit­ta oss med sin po­si­ti­va ener­gi och nu väcks hu­mor och ny­fi­ken­het i dig som är mot­tag­lig. En liv­lig pe­ri­od, re­sor och ut­flyk­ter loc­kar, li­kaså nya be­kant­ska­per. His­sa di­na se­gel och skaf­fa

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren har gla­da och liv­gi­van­de ener­gi­er att ta av och det drar nya kon­tak­ter till dig, män­ni­skor som kan ha med ut­lan­det el­ler and­ra de­lar av Sve­ri­ge att gö­ra. Det är svårt för dig att stå och stam­pa på sam­ma fläck. För dig som är född i slu­tet av teck­net dy­ker över­rask­ning­ar upp. Må­na­dens chans: Gläd­je. Må­na­dens ut­ma­ning: Lö­sa trå­dar.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan går mot ett nytt ka­pi­tel, nej sna­ra­re kas­tas du in i det med in­ten­si­va Mars och Plu­tos kraf­ter. Du nju­ter av att se nyt­ti­ga för­änd­ring­ar, även om du kla­gar på an­sträng­an­de da­gar. In­nerst in­ne kän­ner du dig lyck­ligt lot­tad och tack­sam för möj­lig­he­ter­na som öpp­nar sig. Må­na­dens chans: Öm­sat skinn. Må­na­dens ut­ma­ning: Kon­fron­ta­tio­ner.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en od­lar re­la­tio­ner­na och lyc­kas få till har­mo­nin. Go­da sam­ar­be­ten kan upp­stå. För­mod­li­gen ock­så helt spon­ta­na så­da­na un­der den­na flex­ib­la pe­ri­od. Ve­nus lä­ge gör dig öp­pen för oli­ka män­ni­skor och ak­ti­vi­te­ter så länge de känns po­si­ti­va. Sing­eln är på ba­nan från mit­ten av må­na­den. Må­na­dens chans: För­äls­kel­se. Må­na­dens ut­ma­ning: Dy­ra va­nor.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net har si­na pla­ner ut­sta­ka­de i de­talj och du är knap­past be­redd på de hin­der och be­svär som kan tor­na upp sig un­der Sa­tur­nus in­flu­en­ser just nu. Det finns för­mod­li­gen en läxa att lä­ra nå­gon­stans och ju for­ta­re du får in­sikt om den desto snab­ba­re loss­nar det. Var in­te ar­ro­gant och omed­gör­lig. Må­na­dens chans: In­sik­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Broms­klos­sar.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na kän­ner av Ju­pi­ters po­si­ti­va flö­de och nu väd­rar du go­da af­fä­rer och lyc­ko­sam­ma över­ens­kom­mel­ser. Du är dock en op­por­tu­nist och risk­ta­ga­re, in­te sär­skilt in­tres­se­rad av att hål­la kvar föt­ter­na på jor­den. Spon­ta­ni­te­ten är din trog­na föl­je­sla­ga­re. Må­na­dens chans: Nya in­koms­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Onö­di­ga ris­ker.

Jung­frun

24/8–23/9 Du svä­var en bit ovan­för jor­den och när and­ra ber dig om de van­li­ga för­nuf­ti­ga råden får de ibland nå­got för­vir­rat till svar. Du väg­rar att be­fat­ta dig med li­vets all­var och pla­ne­rar hell­re för ro­li­ga­re sa­ker. Hem­met får kanske en ma­ke­o­ver och du dras till mju­ka lin­jer och jord­fär­ger. Må­na­dens chans: För­ny­el­se. Må­na­dens ut­ma­ning: För­vir­ring­en.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gens­tec­ken är fullt av liv och charm. Nu pra­tar du med vem som helst och får al­la att kän­na sig spe­ci­el­la. Du fun­ge­rar som nå­got av en men­tor åt en yng­re per­son. Pla­ne­ter­na Ju­pi­ter och Ura­nus drar de åt två håll, fri­he­ten och kär­le­ken. Kom ihåg, grä­set är säl­lan grö­na­re på and­ra si­dan. Må­na­dens chans: Kon­tak­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Be­slut­sång­es­ten.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 När Plu­to och Mars på­ver­kar finns det nå­got av en kri­ga­re i dig, nå­gon som in­te ger upp i förs­ta ta­get. Du bå­de tän­ker och hand­lar stra­te­giskt och bör få det du strä­var ef­ter. Var för­sik­tig med vad du kli­ver över, sam­ve­tet kan plöts­ligt slå till. Käns­lor­na är star­ka, men ock­så svart­sju­kan. Må­na­dens chans: Er­öv­ring­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Mis­s­tänk­sam­he­ten.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen­ser möj­lig­he­ter att stär­ka eko­no­min och nu är in­tui­tio­nen till god hjälp. Fun­de­ra på fle­ra möj­lig­he­ter in­nan du slår till. Ve­nus för bå­de kär­lek och peng­ar i din väg och hös­ten tycks va­ra en höjd­punkt. Du vill skäm­ma bort dig själv och det go­da li­vet står of­ta fram­du­kat. Må­na­dens chans: Det go­da li­vet. Må­na­dens ut­ma­ning: Snab­ba be­slut.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen har ing­en sär­skild rikt­ning ut­sta­kad un­der hös­ten, ing­en sät­ter tyg­lar på dig när den re­bel­lis­ka Ura­nus, på­ver­kar teck­net. Fri­he­ten är en skön käns­la för de fles­ta, kanske rent av be­ru­san­de. Det du be­hö­ver lä­ra dig är att du kan gö­ra pre­cis vad du vill. En ny­pa själv­di­sci­plin tar dig långt. Må­na­dens chans: Eg­na ving­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Tids­spil­lan.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten hålls i ett fast grepp av Sa­tur­nus un­der he­la hös­ten. Du har för­mod­li­gen många plik­ter och en tung an­svars­bör­da. Det finns dock ljus­glim­tar: En pigg Ura­nus hjäl­per dig att bry­ta dig loss för li­te skoj och du dras till mu­sik, film och te­a­ter. Den eg­na kre­a­ti­vi­te­ten är med dig just nu. Må­na­dens chans: Trev­li­ga avbrott. Må­na­dens ut­ma­ning: Många måsten.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na vill gär­na se en ut­veck­ling åt rätt håll på kär­leks­fron­ten i höst. Käns­lor­na är star­ka och trygg­hets­be­ho­vet li­kaså. Vis­sa blir sam­bor och and­ra fri­ar. För sing­eln är det svå­ra­re att kny­ta ihop ban­den. Du sat­sar hell­re på job­bet. Du har ditt öde i di­na eg­na hän­der just nu. Må­na­dens chans: Ett kliv fram­åt. Må­na­dens ut­ma­ning: Pri­o­ri­te­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.