No­vem­ber 2016

En­ligt stjär­nor­na Må­nens jord­nä­ra ba­na lå­ter in­te ro­man­ti­ken fal­na, tvärtom tar du den mer på all­var än nå­gon­sin. Du är kanske mer nyk­ter än sen­ti­men­tal, men käns­lor­na flö­dar star­ka. Styr­kan lig­ger i att kom­bi­ne­ra kär­lek med an­svar och trygg­het. Den estet

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren är en im­pul­siv och små­to­kig va­rel­se just nu. Får du in­te till stäm­ning­en du vill ha kan en spon­tan re­sa till nå­got varmt land för­gyl­la pe­ri­o­den. På ytan ver­kar du kanske en smu­la an­svars­lös, men Sa­tur­nus ba­na gör dig till en re­a­list och du har koll på det mesta. Må­na­dens chans: Över­rask­ning­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Gnällspi­kar­na.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan har en vi­tal och stär­kan­de pe­ri­od fram­för sig när det gäl­ler häl­san. Du lad­dar san­no­likt upp med klo­ka ak­ti­vi­te­ter, kost och trä­ning. Det en­da som kan koll­ra bort ditt fo­kus är kär­le­ken. Nep­tu­nus och Ve­nus på­ver­kan är ro­man­tisk men dröm­man­de. Verk­lig­he­ten är in­te all­tid när­va­ran­de. Må­na­dens chans: Häl­so­vins­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Vack­ra sken.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en har en på många om­rå­den lugn och har­mo­nisk pe­ri­od fram­för sig. Det som kan or­sa­ka vis­sa spän­ning­ar är de för­änd­ring­ar som lång­samt tar sin bör­jan och som du har li­ten kon­troll över. Är du käns­lig upp­fat­tar du dem och vill för­be­re­da dig. För sing­eln or­sa­kar stjär­nor­na het spän­ning i luf­ten. Må­na­dens chans: Be­red­skap. Må­na­dens ut­ma­ning: Osäk­ra af­fä­rer.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net gruf­far över bå­de stort och smått när pla­ne­ten Mars gör stu­bi­nen lät­tan­tänd­lig. Att kon­trol­le­ra hu­mö­ret (och plån­bo­ken) är för­mod­li­gen den här må­na­dens svå­ra upp­gift. Men du är tack­sam för det po­si­ti­va. Att hål­la dig på den lju­sa si­dan, lå­ta kär­lek flö­da och är din säk­ras­te väg till ba­lans. Må­na­dens chans: Ny vän­skap. Må­na­dens ut­ma­ning: Själv­kon­trol­len.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na har far­ten up­pe och hin­ner med mer än de fles­ta. Ju­pi­ters och Mars di­rek­ta på­ver­kan fres­tar dig att ta ris­ker och hop­pa på pro­jekt ut­an stör­re ef­ter­tan­ke, men lyck­ligt­vis har du of­ta tu­ren med dig. Stor fram­gång vän­tar någ­ra i teck­net, öv­ri­ga är gla­da för vad de får. Må­na­dens chans: Tur. Må­na­dens ut­ma­ning: Splitt­ra­de ak­ti­vi­te­ter.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun käm­par för att ham­na rätt och fat­ta bra be­slut. He­la må­na­den känns li­te ving­lig, om än un­der­bar på si­na stäl­len. En tid att bli för­äls­kad i, hjär­tat är vil­ligt. Du är kär­leks­full och gör allt för di­na när­mas­te. Det finns en käns­lig­het som stär­ker in­tui­tio­nen. Det mag­käns­lan bör du ta på störs­ta all­var. Må­na­dens chans: Vis­dom. Må­na­dens ut­ma­ning: Käns­lig­he­ten.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen­su­ger åt sig av pla­ne­ten Ju­pi­ters po­si­ti­va och dri­van­de ener­gi och nu vå­gar du sik­ta högt. Att ga­pa över myc­ket är nå­got av må­na­dens mot­to, och går det åt sko­gen sör­jer du in­te länge. Op­ti­mis­men är snudd på obot­lig. På jobb­fron­ten kan allt hän­da och det är du själv som drar i trå­dar­na. Må­na­dens chans: Vinst. Må­na­dens ut­ma­ning: Glupsk­he­ten.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken är in­te den som går att ta för gi­ven just nu. In­te ens du själv vet all­tid var du ham­nar när Plu­to och Ura­nus in­flu­en­ser rå­der, men det är ock­så nå­got av tjus­ning­en. Fan­ta­si sak­nas in­te och in­te hel­ler star­ka käns­lor. Nu kan för­äls­kel­sen kom­ma med ett mo­digt klick på da­torn el­ler spon­tant te­le­fon­sam­tal. Må­na­dens chans: Er­öv­ring­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Det ovän­ta­de.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen bör se över si­na re­la­tio­ner och gniss­lar det nå­gon­stans gäl­ler det att släc­ka glö­den. Åsik­ter­na kol­li­de­rar och även om stolt­he­ten hål­ler dig fast bör du kom­pro­mis­sa och kanske till och med hål­la tyst ibland. Ljus­punk­ter är shop­ping och in­red­ning. Må­na­dens chans: Mer på kon­tot. Må­na­dens ut­ma­ning: Kon­flik­ter.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen har ing­en stopp­knapp och nu är ar­bets­gläd­jen på högs­ta ni­vå, men ock­så ris­ken för över­an­sträng­ning. Sätt grän­ser i stäl­let för att le­ka med din häl­sa. Att bol­la med många pla­ner sam­ti­digt ger dig mind­re än att fo­ku­se­ra på ett en­da om­rå­de. Fram­gång finns för dig som har tå­la­mod. Må­na­dens chans: Kar­riär­steg. Må­na­dens ut­ma­ning: Över­an­sträng­ning.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­tenär klar­synt och de be­slut du fat­tar nu känns verk­lig­hets­förank­ra­de och på sikt lön­sam­ma. Du sak­nar in­te kre­a­ti­vi­tet men för­nuf­tets tyg­lar är stra­ma­re och du går säl­lan över grän­sen. Sa­tur­nus på­ver­kan gör dig själv­stän­dig. Di­na pro­jekt tar fart och även om du får job­ba hårt bör du kla­ra må­len. Må­na­dens chans: Go­da af­fä­rer. Må­na­dens ut­ma­ning: Tufft an­svar.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na lyss­nar mest på hjär­tat och det ger dig vack­ra upp­le­vel­ser och ökad själs­frid. Gör gär­na plats för konst­nä­ren i dig. Det som kanske be­hö­ver put­sas ext­ra på är själv­di­cipli­nen och ord­nings­sin­net. Att sät­ta tyd­li­ga­re grän­ser mel­lan pri­vat­liv och plik­ter­na un­der­lät­tar. Må­na­dens chans: Ska­par­kraft. Må­na­dens ut­ma­ning: Ord­nings­sin­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.