De­cem­ber 2016

En­ligt stjär­nor­na Ju­pi­ters trend vill upp­ly­sa om be­ho­vet av kär­lek och rätt­vi­sa. Att vi­sa din om­giv­ning ext­ra ge­ne­ro­si­tet får en sär­skild på­ver­kan på dig nu och du vill kanske gö­ra än­nu mer. Ta dig in­te vat­ten över hu­vu­det. La­gom är bäst. Äg­na dig åt skap

Astro - - Månadsastro -

Vä­du­ren

21/3-20/4 Vä­du­ren får en po­si­tiv energikick när Ju­pi­ter står i mot­satt tec­ken. Gyl­le­ne chan­ser dy­ker upp och nu rör de jobb och kar­riär i förs­ta hand, men kanske ock­så en re­sa. Du kom­mu­ni­ce­rar kär­leks­fullt. Un­der ju­len är du zo­dia­kens ljus­bä­ra­re, den som spri­der gläd­je åt al­la. Må­na­dens chans: Över­rask­ning­ar. Må­na­dens ut­ma­ning: Nå­got bort­tap­pat.

Kräf­tan

22/6–23/7 Kräf­tan­har en sär­skild lys­kraft när må­nen går ge­nom sitt eget tec­ken. Nu kom­mer någ­ra av di­na bäs­ta si­dor till sin rätt och du bör få till­ba­ka med rå­ge för den kär­lek och det be­skydd du öser över din om­giv­ning. Det här är en ut­märkt tid för att od­la kär­lek­slyc­kan. Vill du fria i jul får du knap­past nej. Må­na­dens chans: Kär­lek. Må­na­dens ut­ma­ning: Ner­vo­si­te­ten.

Ox­en

21/4-21/5 Ox­en kän­ner kon­troll och in­re ba­lans och kan kos­ta på sig att ploc­ka fram sin lätt­sam­ma och hu­mo­ris­tis­ka si­da. Sam­ar­be­tet med and­ra lö­per kon­flikt­fritt och vän­skap gror, men i kär­lek är du en smu­la pas­siv. Låt in­te lätt­jan sty­ra över ju­len, här finns chans för kär­le­ken att glitt­ra i kapp med tom­te­blos­sen. Må­na­dens chans: Jul­gläd­je. Må­na­dens ut­ma­ning: Låg ener­gi.

Le­jo­net

24/7-23/8 Le­jo­net ga­par glupskt över li­vets go­da den här må­na­den. För dig är det själv­klart att skäm­ma bort och bli bort­skämd just nu och du pyss­lar sär­skilt om hjär­te­vän­nen. Ve­nus och Mars på­ver­kar och ger dig en sär­skild at­trak­tions­kraft. Må­na­dens chans: Lyc­ko­num­mer 7. Må­na­dens ut­ma­ning: Dy­ra klap­par.

Tvil­ling­ar­na

22/5-21/6 Tvil­ling­ar­na­har fram­gångs­vitt­ring och när and­ra var­var ner in­för årets slut var­var du upp och ger jär­net i yr­kes­li­vet el­ler en egen verk­sam­het. Men du är säl­lan trå­kig. Det finns all­tid tid över för vän­ner­na el­ler en flört och hu­mö­ret är gott. I jul och ny­år åker du helst bort, men du vill in­te va­ra en­sam. Må­na­dens chans: Re­sor. Må­na­dens ut­ma­ning: Pla­ne­ring­en.

Jung­frun

24/8–23/9 Jung­frun upp­täc­ker att om­byte för­nö­jer och nu ki­kar du mot nya ho­ri­son­ter. Att ut­bil­da dig känns bra och en kor­ta­re kurs kan bli av. Vän­ner­na kom­mer och går i ditt liv. Kanske flyt­tar nå­gon du kän­ner långt bort el­ler ham­nar när­ma­re. Mer­ku­ri­us lä­ge vi­sar att du kom­mer långt med tal el­ler skrift. Må­na­dens chans: Kun­ska­per. Må­na­dens ut­ma­ning: Det ovän­ta­de.

Vå­gen

24/9-t23/10 Vå­gen got­tar sig åt Ju­pi­ters tur­sam­ma in­flu­en­ser även un­der den­na tid. Den po­si­ti­va hand­lings­kraf­ten är stor och nu är det dags att sät­ta fart på oli­ka pro­jekt och pla­ner. En­da aber är en ten­dens att ha li­te för bråt­tom med allt du vill gö­ra och då bris­ter pla­ne­ring­en. Må­na­dens chans: Lön för mö­dan. Må­na­dens ut­ma­ning: Över­drif­ter­na.

Sten­boc­ken

23/12-20/1 Sten­boc­ken tror sig ha allt pla­ne­rat och klart och lu­tar sig till­ba­ka för att nju­ta av lug­na­re ti­der. Plu­tos in­flu­en­ser lu­rar dessvär­re runt hör­nen. Du kan bli tvung­en att hand­la un­der press. En ojämn må­nad för många, men be­lö­ning­en kom­mer till dig som käm­par tap­pert. Må­na­dens chans: Fest­lig­he­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Ett bak­slag.

Skor­pi­o­nen

24/10-22/11 Skor­pi­o­nen har al­la de vik­ti­ga kär­leks­pla­ne­ter­na på sin si­da. Må­nen, Ve­nus, Mars och Nep­tu­nus i gynn­sam­ma lä­gen pre­sen­te­rar årets kär­lek­s­chan­ser. Säg nu nej till så­dant som stjäl tid från de känslo­mäs­si­ga af­fä­rer­na och gör ju­len och ny­å­ret till nå­got ext­ra för två. För so­lo­kvis­ten den här pe­ri­o­den kan det fin­nas peng­ar att häm­ta. Må­na­dens chans: Lyc­ka. Må­na­dens ut­ma­ning: Stres­sen.

Vat­tu­man­nen

21/1–18/2 Vat­tu­man­nen hör till de lyck­ligt lot­ta­de som har en fe­ta­re plån­bok, gla­da nö­jen och ro­man­tik in­om räck­håll den här må­na­den. Ve­nus och Ju­pi­ters bud­skap är tyd­li­ga. Ju­len har sär­skil­da över­rask­ning­ar i be­red­skap, bå­de eg­na el­ler and­ras. Du an­sträng­er dig gär­na ext­ra un­der den­na tid. Må­na­dens chans: Nya slan­tar. Må­na­dens ut­ma­ning: Av­und­sju­kan.

Skyt­ten

23/11-22/12 Skyt­ten­tar nu of­ta chan­sen att slå sig lös och gö­ra sa­ker på egen hand. Du har själv­stän­di­ga och egen­sin­ni­ga in­flu­en­ser från Ura­nus som dri­ver dig att ut­fors­ka li­vet och trev­li­gast blir det kanske på re­san. I slu­tet på året gör vän­ner­na da­gar­na ka­las och tvil­ling­ar­na el­ler vä­du­rar­na gör allt bätt­re. Må­na­dens chans: Upp­täck­ter. Må­na­dens ut­ma­ning: Si­nan­de kas­sa.

Fis­kar­na

19/2-20/3 Fis­kar­na har många måsten och som tur är är ar­bets­gläd­jen på topp. Du är bå­de plikt­tro­gen och di­cipli­ne­rad och be­hö­ver ing­en pis­ka över dig för att gö­ra ditt bäs­ta. Det finns en kre­a­ti­vi­tet som blir tyd­lig även i hem­met, att fixa ska­van­ker­na och li­te till kan bli nå­got av den­na må­nads hob­by. Må­na­dens chans: Ny­års­flört. Må­na­dens ut­ma­ning: Nya ut­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.