Tec­ken­koll

Vill du för­stå dig själv kan ast­ro­lo­gi va­ra en nyc­kel. På sam­ma vis kan ast­ro­lo­gin hjäl­pa dig att för­stå and­ra. Om du kän­ner till djur­teck­nens egen­ska­per kan du få en god för­kla­ring till var­för män­ni­skor om­kring dig är som de är.

Astro - - Innehåll - TEXT: HE­IK­KI VE­SA

Djurkret­sen, som ock­så kal­las zo­dia­ken, be­står av tolv stjärn­bil­der. Des­sa lig­ger ut­med eklip­ti­kan, him­lens ekva­tor. Den mot­sva­rar so­lens tänk­ta väg från ös­ter till väs­ter runt him­la­val­vet un­der ett år.

Det ast­ro­lo­gis­ka årets må­na­der kal­las djur­tec­ken och in­leds med vä­du­rens tec­ken. Det bör­jar cir­ka den 20 mars och va­rar till och med cir­ka den 19 april.

Öv­ri­ga pla­ne­ter ut­ö­var ock­så in­fly­tan­de på en per­son. De­ras in­ver­kan är dock in­te li­ka stark som so­lens, om in­te fle­ra pla­ne­ter sam­man­fal­ler i an­nat djur­tec­ken än det som per­so­nen är född i.

Om du in­te tyc­ker att ditt fö­del­se­tec­ken (ditt grund­tec­ken) stäm­mer över­ens med de egen­ska­per som sol­teck­net sägs ha, kan det allt­så be­ro på att fle­ra and­ra pla­ne­ter ut­ö­va­de in­fly­tan­de på dig när du föd­des. Det bör du ha i åtan­ke när du lä­ser om ditt tec­ken.

Är du född i slu­tet el­ler i bör­jan av ett tec­ken har du även på­ver­kats av det in­till­lig­gan­de. Läs där­för ock­så om det and­ra teck­net. Ock­så av det­ta har du fått vis­sa ka­rak­tär­se­gen­ska­per.

De tolv teck­nen in­om djurkret­sen re­pre­sen­te­rar, tre och tre, de fy­ra elementen eld, jord, luft och vat­ten. Tec­ken som till­hör sam­ma ele­ment har fle­ra ge­men­sam­ma drag el­ler lik­he­ter. De ver­kar ut­i­från en för­e­nan­de ast­ro­lo­gisk grund.

Per­so­ner som är föd­da i oli­ka tec­ken men till­hör sam­ma ele­ment fin­ner of­ta ge­men­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.