Astro

Astro - - Innehåll -

Allt redaktionellt ma­te­ri­al lag­ras di­gi­talt. Ma­te­ri­al lag­ras/an­vänds ock­så av Retri­e­ver, Press­text och TT Ny­hets­by­årn. AB ­Kvälls­tid­ning­en Ex­pres­sen äger rätt att pub­li­ce­ra ma­te­ri­a­let ­oav­sett dis­tri­bu­tions­form, så­väl i tryckt som i di­gi­tal form. För det­ta ut­går ing­en ext­ra er­sätt­ning. Det­ta in­ne­fat­tar – ­för­u­tom vå­ra oli­ka ­ma­ga­sin – bland an­nat tid­ning­en ­Ex­pres­sen med ­edi­tio­ner­na GT och Kvälls­pos­ten, dess bi­la­gor och tilläggs­pro­duk­ter lik­som vå­ra oli­ka ka­na­ler och platt­for­mar. Det­ta ­in­ne­fat­tar även arkiv och even­tu­el­la sam­ar­bets­pro­jekt med and­ra dags­tid­ning­ar och me­di­er. Den som sän­der ma­te­ri­al till ­tid­ning­en an­ses med­ge ovanstå­en­de vill­kor.

Re­dak­tör: Ann-sofi Lidén Art director: Han­na Mild Chef Ex­pres­sen Ma­ga­sin:

An­na-cla­ra We­lan­der

Chefre­dak­tör & an­sva­rig ut­gi­va­re: Tho­mas Matts­son

Kon­takt: 08-738 30 00, Ex­pres­sen, 105 16 Stock­holm, ma­ga­sin@ex­pres­sen.se

An­non­ser: An­nons­av­del­ning­en 08-738 30 00 Mi­chael Eklund 08-738 25 09 Gill Al­der­bro 08-738 25 76 Mm-mar­ke­ting 072-232 41 33

Tryck: Qu­ad/grap­hics Eu­ro­pe

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.