Tvil­ling­ar­na

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM.

Pla­net: Mer­ku­ri­us. Sym­bol: Tvil­ling­ar­na (som as­so­cie­ras med hu­ma­nism). Äng­el: Rap­hael. Färg: Gult (fär­gen av no­vel­ty). Växt: Lil­je­kon­valj. Me­tall: Kvick­sil­ver. Kri­stall: Agat. Ta­rot­kort: Då­ren. Mot­to: Jag tän­ker, jag ska. Nyc­kelord: Kom­mu­ni­ka­tion. Ele­ment: Luft. Tur­dag: Ons­dag. Kva­li­tet: För­än­der­lig. Po­la­ri­tet: Po­si­tiv. Po­si­ti­va drag: Form­bar, själv­stän­dig, kom­mu­ni­ka­tion. Ne­ga­ti­va drag: Lyn­nig, käns­lo­kall. Män­ni­sko­krop­pen: Hän­der, famn, skuld­ror, lung­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.