Jung­frun

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM.

Pla­net: Mer­ku­ri­us. Sym­bol: Oskuld. Äng­el: Rap­hael. Färg: Ma­rin­blå, grå (klas­sis­ka fär­ger av ren­od­ling­en och smak). Växt: Smör­blom­ma, myr­ten, mej­ram. Me­tall: Nic­kel. Kri­stall: Onyx. Ta­rot­kort: Do­men. Mot­to: Jag grans­kar, jag ana­ly­se­rar. Nyc­kelord: Kri­tik. Ele­ment: Jord. Tur­dag: Ons­dag. Kva­li­tet: För­än­der­lig. Po­la­ri­tet: Ne­ga­tiv. Po­si­ti­va drag: Ana­ly­tisk, ra­tio­nell, lo­gisk. Ne­ga­ti­va drag: Be­svär­lig, över­kri­tisk. Män­ni­sko­krop­pen: Mat­smält­ning, in­äl­vor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.