Ki­ne­siskt astro

APANS ÅR 2016 är Apans år en­ligt den ki­ne­sis­ka ast­ro­lo­gin, en tid när all­ting är i oro­lig rö­rel­se. Nya idéer, tren­der och upp­fin­ning­ar står högt i kurs, men fram­för allt jak­ten på nö­jen och snab­ba peng­ar.

Astro - - Innehåll - AV: LI LARS­SON

Det är myc­ket yta i år, nu är det vik­tigt att föl­ja med i tren­der och ny­mo­dig­he­ter. Det få­fänga är ald­rig så ac­cep­te­rat som un­der Apans år.

Mo­ra­lis­ten och världs­för­bätt­ra­ren har in­te myc­ket att häm­ta. Nu gäl­ler djung­elns lag mer än ord­ning, etik och reg­ler. Ny­he­ter­na sväm­mar över av över­rask­ning­ar, osan­no­li­ka hän­del­ser och upp­ror värl­den över.

Du som är flex­i­bel och även­tyr­ligt sin­nad får ut myc­ket av den här ti­den, men att job­ba hårt och spa­ra ger in­te all­tid lön för mö­dan när Apans obe­räk­ne­li­ga an­da rå­der.

Hit­ta ditt djur­tec­ken

När Budd­ha skul­le läm­na jor­de­li­vet kal­la­de han till sig al­la djur – men ba­ra tolv kom. Som be­lö­ning fick de en plats i den ki­ne­sis­ka ­ka­len­dern.

I det ki­ne­sis­ka horoskopet är åren där­för in­de­la­de i tolv cyk­ler där var­je år re­pre­sen­te­ras av ett av des­sa djur. Vil­ket djurs uni­ka egen­ska­per du på­ver­kas av styrs av vil­ket år du är född.

Råt­tan

Uni­ka egen­ska­per: Råt­tan är lo­gisk och duk­tig på att se möj­lig­he­ter. Den som är född i Råt­tans år har bra sin­ne för ­eko­no­mi, är snabb­tänkt och in­tel­li­gent. Råt­tor har många bol­lar i luf­ten, är kre­a­ti­va, pro­blem­lö­sa­re. De kan ver­ka lug­na men de­ras osäk­ra och ag­gres­si­va ka­rak­tär kan stäl­la till pro­blem. Så på­ver­kas du: Råt­tan ser nya möj­lig­he­ter un­der Apans år. Du är bå­de flex­i­bel och slug nog att an­pas­sa dig till de rå­dan­de trenderna. Det du får se upp med är över­drif­ter­na, att chan­sa för myc­ket kan ge bak­slag. Sat­sa la­gom då och då och gå med vinst, hell­re än att spe­la bort allt på en spän­nan­de po­ker­kväll. Pas­sar bäst med: Ox­en, Dra­ken och Apan.

Ox­en

Uni­ka egen­ska­per: De som är föd­da i Ox­ens ­år är duk­ti­ga på att ­pla­ne­ra och or­ga­ni­se­ra. De har ett ma­ka­löst tå­la­mod. Ox­ar är hem­kä­ra och kan ver­ka ­oro­man­tis­ka, men hy­ser myc­ket kär­lek för ett få­tal ut­val­da. Of­ta är de bra le­da­re. Ox­ar glöm­mer säl­lan en tjänst el­ler en otjänst. Så på­ver­kas du: An­svars­full och på­lit­lig som du är trivs du in­te sär­skilt bra un­der Apans obe­räk­ne­li­ga år. Nu är in­te allt vad det ut­ger sig för att va­ra och du sli­ter ditt hår när ord­ning och re­gel­verk in­te re­spek­te­ras. För att hål­la ner­ver­na i schack bör du lig­ga lågt, bätt­re ti­der stun­dar un­der näs­ta år. Pas­sar bäst med: Tup­pen, Råt­tan och Or­men.

Ti­gern

Uni­ka egen­ska­per: De som är föd­da i Ti­gerns år är mo­di­ga och in­te räd­da för att gå sin egen väg. Tig­rar är ­täv­lings­män­ni­skor som gil­lar ­ut­ma­ning­ar. Tig­rar sö­ker upp­märk­sam­het och makt och of­ta är de ­svart­sju­ka och ägan­de i en ­re­la­tion. Så på­ver­kas du: Apans år är in­te Ti­gerns ide­a­lis­ka pe­ri­od, men in­te hel­ler den säms­ta. Du mär­ker en li­ten upp­gång jäm­fört med för­ra året, men kan fort­fa­ran­de kän­na dig fru­stre­rad över att de sto­ra re­sul­ta­ten av di­na an­sträng­ning­ar ute­blir. Sköt om häl­san, ligg lågt i peng­a­af­fä­rer och äg­na kär­le­ken i ditt liv bå­de tid och om­sorg. Pas­sar bäst med: ­Häs­ten, Dra­ken och Hun­den.

Ka­ni­nen

Uni­ka egen­ska­per: Män­ni­skor som har fötts i Ka­ni­nens tec­ken är snäl­la, lug­na, om­tänk­sam­ma och klo­ka. De är li­te kon­flik­träd­da och ­und­vi­ker helst bråk. De är för­trog­na med si­na egen­ska­per och över­läm­nar le­dar­rol­len till nå­gon an­nan. De är ibland för god­trog­na och kan där­för bli ut­nytt­ja­de. Så på­ver­kas du: Ka­ni­nen smy­ger vid si­dan om det som hän­der un­der Apans år. Du är en smu­la för­skräckt över hur råt­tor­na dan­sar på bor­den, men att hål­la dig själv till­ba­ka är ett klokt drag. Du är en tak­ti­ker och vet in­stink­tivt att nu är in­te rätt tid el­ler plats för någ­ra avan­ce­ra­de pla­ner. Pas­sar bäst med: ­Ge­ten, Hun­den och Gri­sen.

Dra­ken

Uni­ka egen­ska­per: Dra­kar är oräd­da och själv­säk­ra. De stäl­ler upp för and­ra. Upp­trä­da in­för publik gil­lar de, ­ef­tersom de tyc­ker om att va­ra i cent­rum. Dra­kar är kraft­ful­la med vi­ta­li­tet och ut­omor­dent­li­ga le­da­re, men har en ten­dens att bli oro­li­ga. De har ett stort ego som kan ska­pa pro­blem och ­trub­bel. Så på­ver­kas du: Du kan för­vän­ta dig mer i plån­bo­ken och be­und­ran för di­na för­tjäns­ter un­der Apans in­ten­si­va år, kanske be­fodran el­ler lö­neök­ning. Ut­strål­ning­en är på topp och folk dras till dig, pas­sa på att kny­ta an­vänd­ba­ra kon­tak­ter. Du som vill in­ve­ste­ra hit­tar de rät­ta ob­jek­ten och dess­utom till fynd­pris. Pas­sar bäst med: Apan, Or­men och Råt­tan.

Or­men

Uni­ka egen­ska­per: Män­ni­skor föd­da i Or­mens år be­hö­ver lugn och ro ­ef­tersom de lätt blir stres­sa­de. De ­pra­tar ogär­na käns­lor med and­ra och kan upp­fat­tas som hem­lig­hets­ful­la. De är in­tel­lek­tu­el­la och ­pas­sio­ne­ra­de. Or­mar kan ­sak­na visst ­själv­för­tro­en­de, vil­ket gör dem ägan­de och svart­sju­ka. Så på­ver­kas du: Apans år är hyf­sat för den orm som lyc­kas se un­der ytan och spe­la si­na kort väl. Det finns möj­lig­he­ter att tjä­na peng­ar, men någ­ra lät­ta af­fä­rer blir det knap­past tal om. Du vill und­vi­ka att dras med i ti­dens stress men lyc­kas in­te all­tid. Om den för dig så vik­ti­ga har­mo­nin ute­blir blir du gräl­sjuk. Pas­sar bäst med: ­Tup­pen och Ox­en.

Häs­ten

Uni­ka egen­ska­per: Häs­tar gil­lar att rö­ra på sig och spor­tar gär­na. De är snab­ba att fat­ta be­slut. De är en­vi­sa och själv­säk­ra, äls­kar li­vet och är sex­u­el­la, char­mi­ga, po­pu­lä­ra och lyn­ni­ga. De har se­ri­ö­sa egen­ska­per, är hårt ar­be­tan­de, lo­ja­la och ihär­di­ga. De har svårt att föl­ja ru­ti­ner och gil­lar att im­pro­vi­se­ra och va­ra ­kre­a­ti­va. Så på­ver­kas du: Den för­nuf­ti­ga Häs­ten lyc­kas för­hopp­nings­vis be­hål­la ho­var­na på jor­den un­der Apans spral­li­ga pe­ri­od. Di­na af­fä­rer går in­te all­tid som pla­ne­rat och kanske in­te kär­le­ken hel­ler, men du gil­lar trygg­het och har all­tid en re­serv­plan re­do. Gott hu­mör och po­si­tivt tän­kan­de är årets käl­la till styr­ka. Pas­sar bäst med: Hun­den och Ge­ten.

Ge­ten

Uni­ka egen­ska­per: Ge­ten är snäll och ­em­pa­tisk, men kan upp­le­vas som oro­lig och li­te rädd av sig. Den är lugn och tyst­lå­ten, men re­pre­sen­te­rar styr­ka och mod. Ge­ten har sto­ra konst­när­li­ga ta­lang­er och är of­ta en­ga­ge­rad. Den gil­lar in­te att bli styrd och har svårt att ta kri­tik. Så på­ver­kas du: Den nö­jes­lyst­na Ge­tens ad­re­na­lin ru­sar un­der Apans de­ka­den­ta år. Nu spen­de­rar du hell­re än spa­rar och di­na till­gång­ar ris­ke­rar att krym­pa snabbt. Eko­no­mis­ka sats­ning­ar med­för all­tid en stör­re risk un­der det här året, me­dan kär­lek­slyc­kan kan ta fart. Dags att fria för dig som in­te kom­mit till skott. Pas­sar bäst med: ­Häs­ten och Gri­sen.

Apan

Uni­ka egen­ska­per: Apor är täv­lings­män­ni­skor, be­stäm­da och vet vad de vill. De har en stor por­tion hu­mor och gil­lar att ha många män­ni­skor om­kring sig. De är in­tel­li­gen­ta och hy­per­ak­ti­va med en hu­mo­ris­tisk si­da. Ibland kan de få hybris och bli ­ar­ro­gan­ta, men de­ras hu­mor gör dem än­då ­upp­skat­ta­de. Så på­ver­kas du: Apan gnug­gar hän­der­na un­der det­ta fan­tas­tis­ka år. Nu är du ditt mest aler­ta jag och snabb att ut­nytt­ja möj­lig­he­ter­na som står till buds. Det kan bli full pott i det mesta du sat­sar på och när du väd­rar en bra chans ska du där­för slå till. Du be­hö­ver ba­ra se upp för att bli upp­blåst och skryt­sam. Pas­sar bäst med: Dra­ken och Råt­tan.

Tup­pen

Uni­ka egen­ska­per: Tup­par är oräd­da och vå­gar väl­digt myc­ket. De kan ibland upp­le­vas ga­pi­ga och skry­ti­ga men de är är­li­ga och duk­ti­ga på att ge be­röm. Tup­par är aler­ta, fo­ku­se­rar på de­tal­jer och är per­fek­tio­nis­ter. Det­ta kan le­da till pro­blem om de tar på sig för myc­ket ar­be­te. Så på­ver­kas du: Tup­pen kän­ner sig smått in­dig­ne­rad, men gör klo­kast i att kni­pa näbb och skö­ta sitt. Nu hjäl­per det in­te att gnäl­la om ti­dens lå­ga mo­ral el­ler brist på re­spekt för tra­di­tio­ner­na. Du käm­par emot al­la ny­mo­dig­he­ter som sväm­mar över värl­den, men får nöja dig med att stänga ute dem från din egen lil­la sfär. Pas­sar bäst med: Ox­en, Or­men och Dra­ken.

Hun­den

Uni­ka egen­ska­per: Hun­dar är lo­ja­la, är­li­ga och gla­da. De sät­ter gär­na and­ras be­hov fram­för si­na eg­na. De är bra på att ta an­svar och be­va­ra hem­lig­he­ter. Fa­milj och vän­ner be­ty­der allt för dem. Hun­dar är all­tid re­do att ge en hjäl­pan­de hand. Hun­dar blir ba­ra ar­ga av god­tag­ba­ra or­sa­ker, och är in­te lång­sin­ta. Så på­ver­kas du: Apans även­tyr­li­ga år ser rik­tigt bra ut i star­ten för hun­den, men i läng­den är det här ing­en tur­sam pe­ri­od för en op­por­tu­nist som du, och det blir allt svå­ra­re att hänga med i sväng­ar­na. Att ga­pa över myc­ket kan få dig att tap­pa he­la styc­ket. Sitt hell­re sä­kert än ris­ke­ra det du re­dan har byggt upp. Pas­sar bäst med: ­Häs­ten, Ti­gern el­ler Ka­ni­nen.

Gri­sen

Uni­ka egen­ska­per: Män­ni­skor föd­da i Gri­sens tec­ken är hjälp­sam­ma. De är själv­stän­di­ga och gil­lar in­te att kom­pro­mis­sa. De har enorm styr­ka och mod och är duk­ti­ga på att slut­fö­ra af­fä­rer, vil­ket kan gö­ra dem fram­gångs­ri­ka. Ibland ten­de­rar de att va­ra na­i­va och fal­ler lätt i hän­der­na på be­dra­ga­re. Så på­ver­kas du: Den goa Gri­sen grym­tar glatt över al­la över­rask­ning­ar som dim­per ner och gör li­vet till en fest un­der Apans osan­no­li­ka år. Nu rul­lar li­vets hjul gnis­sel­fritt och du vin­ner för­de­lar i allt du läg­ger ditt en­ga­ge­mang på. För­äls­kel­sen slår till för många i teck­net, det kan bli sjun­de him­len di­rekt! Pas­sar bäst med: ­Ka­ni­nen och Dra­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.