Vä­du­ren

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM.

Pla­net: Mars. Sym­bol: Bag­ge. Äng­el: Samu­el. Färg: Rött (fär­gen av eld och spän­ning). Växt: Kap­ri­fol, tistel. Me­tall: Järn. Kri­stall: Di­a­mant. Ta­rot­kort: XVI Tor­net. Mot­to: Jag är, jag har i al­la fall rätt, vad ni än sä­ger. Nyc­kelord: Ak­ti­vi­tet. Ele­ment: Eld. Tur­dag: Tis­dag. Kva­li­tet: Le­dan­de. Po­la­ri­tet: Po­si­tiv. Po­si­ti­va drag: Ener­gisk, ut­åt­rik­tad, ivrig, fri­språ­kig. Ne­ga­ti­va drag: Själ­visk, do­mi­ne­ran­de. Män­ni­sko­krop­pen: Hu­vud, an­sik­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.