Kräf­tan

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM

Pla­net: Må­nen. Sym­bol: Krab­ban. Äng­el: Gabri­el. Färg: Grön (de skim­ran­de fär­ger­na av vat­ten och må­ne). Växt: Lil­ja, näck­ros. Me­tall: Sil­ver. Kri­stall: Pär­la. Ta­rot­kort: Må­nen. Mot­to: Jag kän­ner. Nyc­kelord: Käns­lo­liv. Ele­ment: Vat­ten. Tur­dag: Mån­dag. Kva­li­tet: Le­dan­de. Po­la­ri­tet: Ne­ga­tiv. Po­si­ti­va drag: Var­sam, för­sik­tig, stark släkt­käns­la. Ne­ga­ti­va drag: Lätt­rörd, över­ak­tiv. Män­ni­sko­krop­pen: Mage, bröst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.