Sten­boc­ken

Astro - - Innehåll - KÄL­LA: ASTROLOGIPORTALEN.COM

Pla­net: Sa­tur­nus. Sym­bol: Ge­ten. Äng­el: Cas­si­el. Färg: Mörk­grönt, mörk­brunt. Växt: Vi­ol, mur­grö­na. Me­tall: Sil­ver. Kri­stall: Bergs­kri­stall. Ta­rot­kort: Djä­vu­len. Mot­to: Jag an­vän­der, jag kan. Nyc­kelord: Am­bi­tion. Ele­ment: Jord. Tur­dag: Lör­dag. Kva­li­tet: Le­dan­de. Po­la­ri­tet: Ne­ga­tiv. Po­si­ti­va drag: Eko­no­miskt sin­nad, di­sci­pli­ne­rad, hu­mo­ris­tisk. Ne­ga­ti­va drag: En­vis, kan­tig. Män­ni­sko­krop­pen: Hud, le­der, ben­stom­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.