Köp­lust!

Automobil Classic Cars - - Innehåll - Text magnus jo­hans­son

RM Auc­tions och Sotheby's gick ny­li­gen sam­man om ex­klu­si­va bilauk­tio­ner. Ur ett enormt ut­bud har vi vas­kat fram någ­ra ra­ri­te­ter som får bank­kon­tot att ko­ka.

De se­nas­te åren har pris­ni­vå­er­na för fi­na klas­sis­ka sport­bi­lar ökat enormt men bör­jar nu nor­ma­li­se­ras nå­got. Mark­na­den är så klart boostad av ne­ga­ti­va rän­tor, vil­ket fått bör­sen att ta gläd­jeskutt upp­åt, men ock­så gjort att allt fler bör­jat tit­ta ef­ter al­ter­na­ti­va in­ve­ste­ring­ar som vi­ner, konst, mynt, mu­sik­in­stru­ment och äld­re sport­bi­lar med en ge­di­gen histo­rik.

Som med al­la mark­na­der som sti­ger kraf­tigt un­der många år är det dock på sin plats med ett var­ning­ens fing­er. Histo­ri­en med pris­steg­ring­en på sam­lar­bi­lar vid ti­den kring mit­ten av 80-ta­let fram till ti­digt 90-tal och se­dan kol­lap­sen som följ­de är klas­sisk. Den här gång­en häv­dar ana­ly­ti­ker dock att ef­ter­frå­gan in­te är upp­blåst av lå­na­de peng­ar i sam­ma ut­sträck­ning, ut­an att det fram­förallt är fler in­tres­sen­ter som dri­ver upp pri­ser när mil­jo­nä­rer från In­di­en och Ki­na bör­jar in­se att en Fer­ra­ri från 1967 är myc­ket ro­li­ga­re än ett ab­strakt konst­verk.

Fak­tum är att klas­sis­ka sport­bi­lar ökat vär­det mer de se­nas­te fem åren än guld, vil­ket an­nars är den ty­pen av in­ve­ste­ring som många bru­kar vän­da sig till när det känns li­te oro­ligt i om­värl­den. Med ett gre­kiskt skuld­ka­os och en rysk militär som ver­kar gilla att va­ra på ut­flykt i när­lig­gan­de om­rå­den kan fas­ta till­gång­ar, oav­sett om de är guld­skim­ran­de el­ler har V12:a, va­ra in­tres­san­ta.

Vi vän­de oss till Histo­ric Au­to­mo­bi­le Group In­ter­na­tio­nal (HA­GI) som ana­ly­se­rat sam­lar­bils­mark­na­den för att få ex­pertut­lå­tan­de om hur mark­na­den ut­veck­lats. Tit­tar vi en­bart un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri till april 2015 har de­ras sport­bils­in­dex, ba­se­rat på bi­lar från fö­re and­ra världs­kri­get till mil­le­ni­e­skif­tet ökat 5,1 pro­cent, på ett år 18,5 pro­cent och på tre år 79 pro­cent. Visst, börs­ut­veck­ling­en har un­der in­led­ning­en av året va­rit än­nu bätt­re men nog är vad som helst signerat Pi­nin­fa­ri­na ro­li­ga­re än ak­ti­er i SSAB? Ak­ti­e­mark­na­den mat­char dock upp­gång­en på ett år

Att in­ve­ste­ra be­hö­ver in­te be­ty­da ak­ti­er el­ler fas­tig­he­ter, det kan ock­så hand­la om klas­sis­ka

sport­bi­lar i ra­cing­fär­ger.

gans­ka ex­akt och även om upp­gång­en på OMX va­rit fe­no­me­nal de se­nas­te tre åren (+64%) har fak­tiskt bi­lar va­rit en bätt­re af­fär. Fon­dan­de­lar krä­ver dock va­re sig ga­rage el­ler ser­vice så visst kan jäm­fö­rel­sen kan hal­ta nå­got. Å and­ra si­dan så kan du ti­di­ga sön­dags­morg­nar nju­ta av en klas­sisk 911:a på ett sätt som ing­en hedge­fond kan kom­ma i när­he­ten ut­av.

Tit­tar vi på ett års sikt på de­talj­ni­vå är vär­deök­ning­en 26,6 pro­cent för klas­sis­ka Fer­ra­ri, 32,4 för Porsche och 10,7 för Mer­ce­des. Vid­gar vi tids­ho­ri­son­ten till tre år har Fer­ra­ri ökat 104 pro­cent , Porsche 75 och Mer­ce­des-benz 48, vil­ket tyd­ligt vi­sar skill­na­der­na i ef­ter­frå­gan. HA­GI bör­ja­de med sitt in­dex 2008 och se­dan dess har de rö­da från Ma­ra­nel­lo ökat he­la 212 pro­cent, Zuf­fen­hau­sens ka­ra­mel­ler 196 och Stuttgarts stolt­he­ter 117. Su­get ef­ter klas­sis­ka Mer­ce­des-benz är med and­ra ord läg­re, men kan ock­så in­di­ke­ra köpläge.

När det gäl­ler vad som är ett »bra köp« finns det li­ka många te­o­ri­er som kö­pa­re. Klas­sis­ka till­ver­ka­re, små mo­dell­se­ri­er och gär­na en histo­rik som in­ne­fat­tar ra­cing bru­kar va­ra ett fram­gångsre­cept. Vi tar här fas­ta på det sist­nämn­da och kol­lar in någ­ra av de se­nas­te sport­bi­lar­na med ra­cing­histo­rik som sålts på in­ter­na­tio­nel­la auk­tio­ner.

Det var Do­mi­ni­que Bar­di­ni, Fer­nand Tsa­ro­pou­los och Ray­mond Tou­roul som täv­la­de med den i Le Mans 1972. En bil som trots sin im­po­ne­ran­de ra­cing­histo­rik även kan re­gi­stre­ras för tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.