Fler klass iker digitalt

Automobil Classic Cars - - Vill Du Läsa Mer? Hämta Appen! -

Klas­sis­ka sport­bi­lar går ald­rig ur mo­de. Pre­cis som ett år­gångs­vin kan de avnju­tas un­der lång tid. I vår app "Automobil Clas­sic Cars" har vi sam­lat re­por­ta­gen med de mest in­tres­san­ta sport­bi­lar­na ur tid­ning­en Au­to­mo­bils histo­ria. Om du gil­lar den här tid­ning­en ska du in­te mis­sa att lad­da ner ap­pen och lä­sa om yt­ter­li­ga­re 48 fan­tas­tis­ka sport­bi­lar.

Sök ef­ter ap­pen "Automobil Clas­sic Cars" i App Sto­re el­ler Goog­le Play och lad­da ner den till din te­le­fon el­ler surf­plat­ta för att nju­ta av de bäs­ta bil­re­por­ta­gen.

För att un­der lät­ta läs­ning på li­ten skärm om du ex­em­pel­vis vill lä­sa i te­le­fon pre­sen­te­ras tex­ten även i ett se­pa­rat läslä­ge och vi bju­der ock­så på ex­tra­bil­der i form av bild­spel till ar­tik­lar­na. Ap­pen kos­tar ba­ra 69 kro­nor och ger dig till­gång till samt­li­ga 69 re­por­tage.

Häng gär­na med oss på Fa­ce­book ock­så. Sök ef­ter Automobil och gilla vår si­da så får du in­for­ma­tion först när det är dags för ett nytt pro­jekt.

Vi ses i pad­dan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.