Mitt­mo­tor-Fer­ra­ri som ori­gi­nal och ste­ro­id

Ber­li­net­ta Box­er var in­te den förs­ta mitt­mo­tor­bi­len från Fer­ra­ri. Det fanns ra­cer­bi­lar av oli­ka stor­lek och styr­ka tio år ti­di­ga­re och lil­la Di­no (om än ut­an »rik­tigt« Fer­ra­ri­namn) ha­de sin V6 tvär­ställd bakom ku­pén. Men BB512 och fö­re­gång­a­ren 365 GT4/BB

Automobil Classic Cars - - Klassiker Ferrari Bb 512 -

1. och 4. Ko­e­nig Ber­li­net­ta Box­er. Li­ka bra att bör­ja med den kanske all­ra värs­ta/häf­ti­gas­te/hå­ri­gas­te bb512 som såg da­gens ljus un­der 1980-ta­let. Nam­net Ko­e­nig kan sän­da rys­ning­ar längs rygg­ra­den el­ler väc­ka djup re­spekt, be­ro­en­de på vem man frå­gar och vad man egent­li­gen ha­de på ton­års­rum­mets väg­gar.

Histo­ri­en ska ha bör­jat med att Wil­ly Ko­e­nig från München köp­te den förs­ta 365 gt4/bb som im­por­te­ra­des till Tyskland 1974. Då ha­de Ko­e­nig re­dan en gans­ka lång och bit­vis fram­gångs­rik kar­riär som for­mel­bil- och stan­dard­vagn­fö­ra­re bakom sig. Den­na in­led­des 1961 med att Ko­e­nig kom över en Coo­per For­mu­la Ju­ni­or från själ­vas­te Wil­helm Berg­he von Trips, strax in­nan den­ne kra­scha­de mot Jim Clark i Ita­li­ens gp på Mon­za och om­kom.

1962 fann sig Wil­ly Ko­e­nig bakom rat­ten i en Fer­ra­ri 250 gt Ber­li­net­ta Short Whe­el­ba­se (en av Fer­ra­ris ab­so­lu­ta höjd­punk­ter al­la ka­te­go­ri­er) och kör­de till sig ti­teln i tys­ka bergs­mäs­ter­ska­pen. Det led­de till in­bjud­ning­ar från En­zo Fer­ra­ri him­self och kör­ning­ar med 275 gtb Com­pe­ti­zio­ne. 1969 täv­la­de Ko­e­nig med Ford gt40, Lo­la t70 och myc­ket an­nat, onek­li­gen en van rattvri­da­re i al­la möj­li­ga ra­cing­sam­man­hang.

Men han vil­le sät­ta sin egen sig­na­tur på en bil och för det än­da­må­let köp­te han den där 365:an, Tysklands förs­ta. Hans er­fa­ren­he­ter från ra­cing­en (han la­de in­te av ut­an kom att fort­sät­ta in på 1990-ta­let) ha­de lärt ho­nom ett och an­nat om hur man får bi­lar att gå rik­tigt fort och nu var det dags att lå­ta Ferrarin bli för­sökska­nin.

Ge­nom om­fat­tan­de mo­tortrim­ning skräm­de han upp den tolv­cy­lind­ri­ga mo­torn i ca 450 hk, ett re­sul­tat som i och för sig var im­po­ne­ran­de. Men när han se­dan bör­ja­de ex­pe­ri­men­te­ra med dubb­la tur­bo, då sköt ef­fek­ten re­jält i höj­den: drygt 650 hk var inga stör­re pro­blem.

De ka­ross­mäs­si­ga ma­ni­fes­ta­tio­ner­na kan man för­stås små­le åt i dag, det är ju ba­ra att tit­ta på bil­den. Jät­te­scoops, ving­ar och »Testa­ros­sagä­lar«, marksnif­fan­de frontspoi­ler, su­per­be­da fäl­gar, hel­rö­da in­red­ning­ar (med det me­nas pre­cis allt) – det var in­te Skön­hets­rå­det som kom­po­ne­rat an­rätt­ning­en pre­cis. Men kun­der­na fick det de vil­le ha, en su­per­snabb Fer­ra­ri som ing­en an­nan ha­de. Ing­en kan ta ifrån Wil­ly Ko­e­nig (och hans son Walter) att Ko­e­nig Fer­ra­ri var hett ma­te­ri­al för 20 år se­dan. Kanske minns du Ko­e­nig Com­pe­ti­tion, en Fer­ra­ri­testa­ros­sa som med bi­tur­bo kom upp i 1 000 hk långt in­nan pro­jekt Bu­gat­ti Vey­ron bli­vit en tan­ke i nå­gons hu­vud?

2. Omslaget till bro­schy­ren för bb512, för­gasar­ver­sio­nen, är tids­rik­tigt knal­lo­ran­ge och har en gra­fik som an­das fart och stil. Den går igen på bi­lens em­blem.

3. Fer­ra­ri­kö­pa­ren stod in­för ett par an­ge­nä­ma pro­blem, ett av dem det­ta: ska jag ha en in­red­ning i le­jon­gult och svart som på Klas­si­ker­bi­len el­ler kanske i hel­svart som här?

5. This is it. Mer ba­gage kan du knap­past ha med dig på långre­san i bb512. Os­kar Gyll­hamns bil har det­ta oan­vän­da väsk­set i ljus­brunt lä­der, kom­plett med präg­la­de em­blem på fram­si­dan och skyd­dan­de för­va­ringspå­sar när de sus­sar i gar­de­ro­ben.

6. bb512i är in­sprut­nings­ver­sio­nen som dök upp i ok­to­ber 1981 och här är dess bro­schyr. Sy­ste­met var ett K-jetro­nic och max­ef­fek­ten sjönk till 340 hk – men far­tre­sur­ser­na var oför­änd­ra­de. En ny och mind­re främ­re grill som slu­ta­de »in­nan­för« dim­lju­sen, par­ke­rings­ljus i främ­re stöt­fång­a­ren, samt dubb­la dim­bak­ljus – där har du de mest syn­li­ga ytt­re för­änd­ring­ar­na. Strax fö­re in­tro­duk­tio­nen av Testa­ros­sa 1984 la­des bb512i ned.

7. Fer­ra­ri 365 gt4/bb 1973.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.