Al­la ny­an­ser av brunt

Automobil Classic Cars - - Om Du Inte Körde Supra … -

– Det här är min all­ra förs­ta bil, det gäl­ler ju att bör­ja i rätt än­de.

Ric­kard Pet­ters­son köp­te sin Dat­sun 280 zx från 1980 ba­ra någ­ra da­gar in­nan vi träf­fas och det går in­te att ta mis­te på hur nöjd och glad han är över sitt kap.

Ric­kard har ta­git en pa­us från stu­di­er­na till ci­vilin­gen­jör – och i ja­pans­ka, pas­san­de nog. Hans 28 år gam­la lång­färds­dröm är en god ex­po­nent för stil­bryt­ning­en mel­lan ja­panskt 1970- och 80tal. Den lång­sma­la ka­ros­sen i sä­re­get skim­ran­de brunme­tal­lic är i när­mast per­fekt skick. Fäl­gar­na

ser prick­fria ut, al­la ro­li­ga de­tal­jer är på plats och mo­tor­lju­det från den ra­ka sex­an ström­mar luf­tigt och ab­so­lut jämnt ut över om­giv­ning­en.

– Jag har knappt hun­nit kö­ra bi­len än­nu, en­da felet är väl att kopp­ling­en mås­te by­tas. Det ingick i kal­ky­len och får bli en del av även­ty­ret.

Mjuk­sport med klas­sis­ka drag. 280ZX har for­mer som på­min­ner om den förs­ta 240Z men är en helt an­nan bil. Ric­kard är super­nöjd med ny­för­vär­vet.

Z-sym­bo­len och de tre rund­lar­na mitt på pa­ne­len – ett re­cept som häng­er med än­nu 28 år se­na­re på Nis­san 350Z.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.