Ral­ly blev ra­cing

Automobil Classic Cars - - Klassiker Mercedes 190e 2,3-16 -

M102 e23- 2 är be­teck­ning­en på mo­torn i 2,3-16, en ma­skin som var­ken ha­de fö­re­gång­a­re el­ler ef­ter­föl­ja­re (bort­sett från 2,5-16). Kon­struk­tio­nen byg­ger på den motor som kom till 230e i 123-se­ri­en i ju­li 1980, men de­lar av in­krå­met och fram­för allt top­pen var nya. Top­pen ut­veck­la­des till­sam­mans med eng­els­ka Cosworth, som ha­de lång er­fa­ren­het av fyr­ven­tils­tek­nik.

Ur­sprung­li­gen skul­le mo­torn an­vän­das i en ral­ly­sats­ning från Mer­ce­des och ge ca 345 hk. w201 skul­le ta vid ef­ter den sto­ra 450 slc (rat­tad av bla Björn Wal­de­gård) och 280 ce – men så kom Au­di Qu­attro »från ing­en­stans« och ställ­de be­grep­pen på hu­vu­det. En ny och bak­hjuls­dri­ven Mer­ce­des som ge­nast skul­le få stryk lät in­te så loc­kan­de, man be­slöt att sat­sa på en spor­tig var­dags­mo­dell med go­da ut­sik­ter i stan­dard­vagns­ra­cing i stäl­let. Täv­lings­for­men var stark i Tyskland och en ut­märkt are­na för mark­nads­fö­ring.

Fyr­ven­til­stop­pens al­la de­lar i skön marsch­ord­ning. Eng­els­ka Cosworth bygg­de till en bör­jan, men Mer­ce­des tog hem pro­duk­tio­nen med 2,5-ver­sio­nen.

Tack va­re spoi­ler­sat­sen sjönk lyft­kraf­ter­na på fram­ax­eln 47 pro­cent och med 40 pro­cent på ba­kax­eln. Ing­et ha­de skett av en slump, för­stås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.