Sver­kers lil­la svar­ta

Automobil Classic Cars - - Klassiker Mercedes 190e 2,3-16 -

Til­lill var­dags­var­dags är­vars­ver­ker­fö­re­pen­sio­ne­ring­en­dahlpr-chef förs­ver­ker­mer­ce­des­dahl pr-sve­ri­ge­chef för­ab,mer­ce­des­men­han hars­ve­ri­ge­ett­för­flab,utet­mensom­han­väl­be­kant­ha­rett­för­flu­tet­mo­tor­jour­na­list.som­väl­be­kant­det var­mo­tor­jour­na­list.ide­ne­gen­ska­pen­han be­sök­te­han­be­sök­te­pre­miä­ren­pre­miä­ren­för2,3-för162,3-på16nür­bur­gring­pånür­burg-i maj­ring1984.imaj1984.so­min­for­ma­tions­ma­te­ri­also­min­for­ma­tions­ma­te­ri­al­fanns den svarta­fanns­den­bo­ken­svar­ta­ne­dan­bo­kentv, med­ne­dan­pre­cistv,me­dal­lin­for­ma-pre­cis ti­on.al­lin­for­ma­tion.tju­go­prov­kör­nings­bilar­tju­go­prov­kör­nings­bi­lar­var­på­plats,va­rel­va ipå­blausch­warz,plats,el­vaiblausch­warz,ni­o­i­rauch­sil­ver.nio Press­ma­te-irauch­sil­ver. ri­a­let­press­ma­te­ri­a­le­tär­re­na­guld­gru­vanär­re­na­guld­gru­van­för2,3-16-fre­aks,för2,3-16-till vil­kafre­aks,au­to­mo­bil­till­vil­ka­au­to­mo­bil­räk­nar­sig.nu­me­ra räk­nar sig. Sver­ker minns press­kon­fe­ren­sen: – Mås­te bi­len ha så här myc­ket spoilers? frå­ga­de jag de för­sam­la­de ex­per­ter­na. – Jawohl, sva­ra­de Dr. Götz, an­sva­rig för ka­ross­ut­prov­ning­ar­na. Om Herr Dahl tar av nå­gon en­da del för­änd­ras bi­len ra­di­kalt. Allt är mi­nu­ti­öst ut­pro­vat för att mins­ka lyft­kraf­ter­na i hög fart och för att öka sta­bi­li­te­ten i sid­led. Köp ald­rig de här ef­ter­mark­nads­gre­jer­na som bli­vit så po­pu­lä­ra att sät­ta på ka­ros­sen, de ru­i­ne­rar allt vå­ra in­gen­jö­rer kom­mit fram till.

Det­ta var som be­kant i »sty­lin­ge­rans« för­ra guld­ål­der – vi le­ver i en ny nu.

Reporterns nog­gran­na hand­stil och il­lust­ra­ti­va stöd­skis­ser. Och vil­ken läc­ker 2,3-16-lo­go! Den svar­ta press­bo­ken för­kla­rar var­je ny de­talj i och var­je luft­ström runt 2,3-16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.