En motor pre­cis på grän­sen

Automobil Classic Cars - - Klassiker Alfetta Gt/gtv -

al­fet­ta lan­se­ra­des med en 1,8-li­ter­sva­ri­ant av Al­fas klas­sis­ka lättme­tall­fy­ra med dubb­la över­lig­gan­de ka­max­lar och 121 hk. Vin­keln mel­lan ven­ti­ler­na var he­la 80 gra­der, svårt att åstad­kom­ma med en en­kel ka­max­el.

Kon­struk­tio­nen ha­de anor från 1950-ta­let och var och är fort­fa­ran­de en av de trev­li­gas­te fy­ror som till­ver­kats. Den ha­de gjorts med 1 290, 1 570, 1 779, 1 884 och 1 962 cm3. Ef­fek­ten va­ri­e­ra­de mel­lan 53 och 135 hk, i ra­cing­ver­sio­ner­na upp till 240 hk.

I svens­ka re­klam­bro­schy­rer het­te det att »de halv­s­fä­ris­ka för­brän­nings­rum­men skul­le öka den vo­ly­met­ris­ka och ter­mis­ka verks­nings­gra­den«, att »de dubb­la över­lig­gan­de ka­max­lar­na sä­ker- ställ­de hög top­pef­fekt ge­nom högt topp­varv«. Dess­utom skul­le »in­sug­nings­rö­ren ge op­ti­mal fyll­nads­grad och max­i­malt ut­nytt­jan­de av den av­stäm­da tur­bu­len­sen i gren­rö­ret«. Lå­ter bra, mer im­po­ne­ran­de är att mo­torn ha­de nå­got så ex­o­tiskt som natri­um­kyl­da av­ga­s­ven­ti­ler re­dan 1974! Ef­fek­ten var sam­ma som i Al­fet­ta se­dan. När den för­sam­la­de pres­sen und­ra­de var­för in­te mo­torn trim­mats i gt- ver­sio­nen blev sva­ret dels att mer ef­fekt in­te var nöd­vän­digt, dels att det­ta skul­le ris­ke­ra att mins­ka bi­lens mark­nad på grund av en ny ita­li­ensk lag. Den­na för­bjöd per­so­ner un­der 21 och över 65 att kö­ra bi­lar ka­pab­la till mer än 180 km/h. Al­fet­ta gt top­pa­de lämp­ligt nog 179,5 km/h!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.