Ori­gi­na­len

Automobil Classic Cars - - Klassiker Alfetta Gt/gtv -

1. FORM­GIV­NING­EN Gi­u­gi­a­ro sma­ka­de på li­te oli­ka mid­je­lin­jer och föns­ter­for­mer. Skul­le Al­fa få upp­fäll­ba­ra strål­kas­ta­re, en stark mo­detrend vid den­na tid? Stu­di­en i mit­ten i den­na trio är väl den som lig­ger när­mast slu­re­sul­ta­tet.

2. FÖ­RE­BIL­DEN Al­fa Ro­me­os ra­ce­mo­del­ler från 1937 av ty­per­na 158 och 159 var den förs­ta Al­fa som kal­la­des Al­fet­ta (»lil­la Al­fan«). Den ha­de en rak, kom­pres­sor­ma­tad åt­ta på 1,5 li­ter. Mo­del­len var säll­synt svårsla­gen fö­re kri­get i den så kal­la­de vo­i­tu­ret­teklas­sen. Mer­ce­des och Au­to Uni­on var ju helt do­mi­ne­ran­de i den högs­ta klas­sen »Grand Prix«. Ef­ter kri­get pas­sa­de 158/159 ut­märkt in i det ny­ska­pa­de For­mel 1, där sug­mo­to­rer på 4,5 li­ter el­ler över­lad­da­de mo­to­rer på 1,5 li­ter tilläts. Al­fet­ta för­blev kon­kur­rens­kraf­tig än­da till 1951 trots att den kon­stru­e­rats fö­re kri­get. I slu­tet av sin kar­riär gav den lil­la åt­tan mer än 400 hk! Myc­ket av den tek­nik som fick pre­miär i täv­lings­värl­den i och med Al- fet­ta, ex­em­pel­vis De Dion­ba­kax­el och trans­ax­el­kon­struk­tion, ham­na­de i pro­duk­tions­bi­len Al­fet­ta gt 20 år se­na­re!

3. DONATORBILEN Al­fet­ta gt/gtv ba­se­ra­des tek­niskt på Al­fet­ta se­dan som lan­se­ra­des 1972. Här i ver­sio­nen med motor på 1,8 li­ter.

4. DEN SKÖNSJUNGANDE SEX­AN

Sex­cy­lind­ri­ga mo­del­ler fanns i pla­ne­ring­en re­dan för Al­fet­ta i bör­jan av 1970-ta­let men skrin­la­des vid ol­jekri­sen 1973. Någ­ra år se­na­re ha­de tur­bu­len­sen lagt sig och Al­fa be­höv­de en sexa för att lyc­kas i usa. Man trans­plan­te­ra­de den kort­sla­gi­ga 60-gra­ders V6-mo­torn på 2,5 li­ter från li­mousi­nen Al­fa 6 (bil­den). Ty­värr ha­de mo­torn grund­mu­rat då­ligt ryk­te, det såg sex bång­sty­ri­ga Solex­för­ga­sa­re till. I Al­fet­ta fick ma­ski­nen en mo­dern L-jetro­nic-bräns­le­in­sprut­ning från Bosch och där­med var pro­ble­men lös­ta.. Mo­torn gav då 160 hk – gtv ha­de fått mo­torn den för­tjä­na­de.

5. TUR­BO­DÖ­DA­REN! Al­fa Ro­meo var in­te bly­ga när de po­si­tio­ne­ra­de Al­fa gtv6 mot kon­kur­ren­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.