Stolt äga­re

Automobil Classic Cars - - Klassiker Jaguar Mark II -

Vrid om tänd­nings­nyc­keln... ok, full cho­ke, reg­la­get i ne­ders­ta lä­ge... ok, tryck in start­knap­pen på in­stru­ment­brä­dan...start­mo­torn bör­jar ar­be­ta, mo­torn drar runt runt – men tän­der in­te.

– Den star­ta­de ju härom­dan, sä­ger Mar­kus He­lin, skal­djurs­hand­la­re och äga­re till Mark iik­le­no­den från 1968.

Ett nytt för­sök, sam­ma pro­ce­dur. Mo­torn hos­tar och spot­tar. Ef­ter än­nu ett för­sök star­tar den ra­ka 2,4-li­ters­sex­an. Men den går in­te på al­la sex och den ojäm­na gång­en re­sul­te­rar snart i att den suc­kar tungt och stan­nar igen.

Mo­torn får en kort and­hämt­nings­pa­us in­nan vi för­sö­ker igen. Den här gång­en går det bätt­re, men det puf­far och smatt­rar och ry­ker vitt ur av­gas­rö­ren i den ky­li­ga vin­ter­mor­go­nen.

Vi be­fin­ner oss i Rosla­gens famn, vil­ket ska be­vi­sas med all tyd­lig­het li­te se­na­re un­der da­gen. Men först ska den vi­ta skön­he­ten för­e­vi­gas i gnist­ran­de mot­ljus i kylsla­gen mil­jö.

Tom­gångsvar­vet är ir­ri­te­ran­de högt och ef­ter en stund gör vi ett för­sök att mins­ka cho­ken, men då pro­te­ste­rar mo­torn di­rekt ge­nom att dö en fjär­de gång. Bi­len körs ut på all­män väg och snart finns ten­dens till vär­me i ku­péut­rym­met – men varmt blir det in­te. Dess­utom ten­de­rar ru­tor­na att im­ma igen och sik­ten blir stundom då­lig.

Men bi­len är i fint skick, möj­li­gen un­dan­ta­get stöt­fång­ar­na där kro­men är li­te är­gad av ti­dens tand. An­nars ski­ner den bå­de ut­vän­digt och in­vän­digt och det är in­te myc­ket som läm­nats åt slum­pen.

– Fast un­der mi­na fem år har jag i prin­cip ba­ra bytt ol­ja och fil­ter. En or­dent­lig ser­vice skul­le be­hö­vas för att få den i trim, kon­sta­te­rar Mar­kus.

Vi åker till Pen­ning­by slott som har anor från 1300-ta­let. Grus­vä­gen fram till slotts­bygg­na­den är spär­rad av en sten, men den flyt­tar vi lätt och pla­ce­rar bi­len stra­te­giskt fram­för den pit­to­res­ka men li­te in­tets­ä­gan­de fa­sa­den.

En sur ros­pigg dy­ker upp och me­nar att vi mås­te ha till­stånd för att fo­to­gra­fe­ra. Han ska ringa sin bror och vi vän­tar någ­ra mi­nu­ter i ky­lan in­nan vi in­ser att han ald­rig lär dy­ka upp igen. Per knäp­per någ­ra skott in­nan vi drar vi­da­re.

Mar­kus He­lin har fått bi­len av sin far, som köp­te den för fem år se­dan då so­nen skul­le gifta sig. Någ­ra Ja­gu­ar-bil­der från hög­ti­den finns dessvär­re in­te; brud­pa­ret åk­te in­te Ja­gu­ar ut­an häst och vagn från kyr­kan.

– Bi­len köp­tes av en norr­län­ning som lagt ned myc­ken tid och mö­da för att re­no­ve­ra den. Men från bör­jan sål­des Ja­gu­a­ren här i Sve­ri­ge av en hand­la­re norrut, jag tror det kan ha va­rit i Umeå, be­rät­tar Mar­kus, som bor i Åkers­ber­ga och till var­dags kör en Vol­vo xc70.

Han har ba­ra kört fem­tio mil med sin vi­ta bil se­dan den byt­te äga­re se­nast.

– Det blir ba­ra någ­ra få mil var­je som­mar, jag har ju fler bi­lar som ska star­tas, kö­ras och un­der­hål­las, sä­ger han ur­skul­dan­de. Nu hål­ler Mar­kus på att säl­ja av sin fars bil­kol­lek­tion (yt­ter­li­ga­re någ­ra eng­els­ka aris­to­kra­ter, en Ma­se­ra­ti, en Hund­ko­ja med me­ra), men Ja­gu­a­ren är en av få som Mar­kus är su­gen på att be­hål­la.

– Men det är klart, för 195 000 kro­nor kanske jag släp­per den...

Mar­kus He­lin är skal­djurs­hand­la­re och har haft sin kle­nod i fem år. Bi­len är kanske till sa­lu, men helst be­hål­ler Mar­kus bröl­lops­bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.