Le­gend­lopp

På ba­na och ral­ly med Mark II

Automobil Classic Cars - - Klassiker Jaguar Mark II -

Re­dan på fem­ti­o­ta­let täv­la­de Ja­gu­ar fram­gångs­rikt. Fle­ra mo­del­ler som gjor­des i små upp­la­gor vann stort och är idag myc­ket vär­de­ful­la. Men även Mark-mo­del­ler­na ha­de vind i seg­len. Bland an­nat gjor­de Eng­lands förs­te For­mel 1-världs­mäs­ta­re Mi­ke Hawt­horn be­röm­da in­sat­ser med sin Mark I, som gi­vet­vis var lac­ke­rad i Bri­tish Ra­cing Green.

I maj 1958, sam­ma år som han vann F1- vm, seg­ra­de Mi­ke i ett le­gen­da­riskt lopp på Sil­versto­ne i en 3,4-li­ters Mark I med det be­röm­da re­gi­stre­rings­num­ret vdu 881. Åt­ta må­na­der se­na­re kra­scha­de Hawt­horn på all­män lands­väg. Han lin­da­de vdu 881 runt ett träd strax ut­an­för Guild­ford och om­kom ome­del­bart.

Ja­gu­ar fort­sat­te att täv­la med Mark Ii-mo­del­len. Den förs­ta ra­ce­bi­len med 3,4-li­tersmo­tor pre­pa­re­ra­des i Austra­li­en 1960, där Da­vid Mac­Kay ha­de go­da fram­gång­ar.

Se­na­re kör­de mer namn­kun­ni­ga fö­ra­re Mark II på de väl­kän­da brit­tis­ka hem­ma­ba­nor­na. 1960 blev Roy Sal­vado­ri en av de förs­ta som täv­la­de med Mark II. Han fick dock se sig sla­gen av en ung Stir­ling Moss, som seg­ra­de på Good­wood i en Aston Mar­tin fö­re två Ja­gu­a­rer. Se­na­re sam­ma år tog sir Ga­wai­ne Bail­lie den förs­ta Mark Ii-se­gern i Eng­land (på Snet­ter­ton) och på Sil­versto­ne tog Mark II hand om de fy­ra förs­ta plat­ser­na i In­ter­na­tio­nal Trop­hy Ra­ce.

Där­ef­ter träd­de her­rar som John Sur­te­es, Co­lin Chap­man, Bru­ce Mcla­ren och Gra­ham Hill in på sce­nen. Al­la ha­de fram­gång med Mark II, som fick ett syn­ner­li­gen gott täv­lings­ryk­te – vil­ket i sin tur av­speg­la­de sig i per­son­bils­för­sälj­ning­en.

tys­kar­na Pe­ter Lind­ner/pe­ter Nöc­ker vann 12-tim­mars lop­pet på Nür­bur­gring trots att de tving­a­des i de­på för att la­ga ett Pan­hard­stag. Up­pe­hål­let tog 37 mi­nu­ter och man var tvung­en att va­ra för­sik­tig vid svets­ning­en ef­tersom tan­ken satt all­de­les in­till. Pa­ret vann det dra­ma­tis­ka lop­pet med ba­ra två se­kun­der fö­re Paul Frè­re. Pe­ter Nöc­ker var ock­så över­läg­sen i Eu­ro­pe­an Tou­ring Car Cham­pi­ons­hip, som för förs­ta gång­en kör­des i en se­rie 1963.

I ral­ly­sko­gen var Ja­gu­ar ock­så med och käm­pa­de om top­po­si­tio­ner­na. Det svens­ka pa­ret Lund­berg/lindström kör­de en Mark II till pall­plats i sin klass i det hol­länds­ka Tul­pan­ral­lyt. I Tour de Fran­ce tog mo­del­len sin fem­te ra­ka klas­se­ger 1963 – och då ska man kom­ma ihåg att den tunga bi­len ha­de starkt mot­stånd från bå­de Saab och bmc: s Hund­ko­ja.

även i mo­dern tid täv­las det med den nu­me­ra klas­si­ker­stämp­la­de Mark Ii-mo­del­len. På vår hem­ma­plan kan vi föl­ja små­län­ning­en Jo­han Sol­man från Vir­se­rum, som med viss fram­gång kör sin 1961 års Mark II i ra­cing­hi­sto­ris­ka klas­sen. I Mex­i­ko täv­las re­gel­bun­det i La Car­re­ra Pa­na­me­ri­ca­na med Mark II. För­ra året kör­de det mex­i­kans­ka pa­ret Ju­an Oso­rio/fer­nan­do Gon­za­lez en natt­svart bil i hi­sto­ris­ka B-klas­sen.

Mi­ke Hawt­horn, Stir­ling Moss och Gra­ham Hill var namn­kun­ni­ga Ja­gu­ar-fö­ra­re på 60ta­let. Och även i ral­ly gick det skap­ligt.

På den glöd­he­ta mex­i­kans­ka Bland tag­gi­ga kak­tu­sar klas­sen Gon­za­lez fram­gång i as­fal­ten ja­gar Oso­rio/ års Car­re­ra. slut­li­gen sexa i 2007 »histo­ri­ca B«. De kom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.