Ko­e­nigs­egg-säl­ja­rens val

Automobil Classic Cars - - Klassiker Ferrari Gts & Ferrari Gtb Turbo -

Fred Man­ner­felt vansläk­tas in­te si­na ge­ne­ra­tions­kam­ra­ter som väx­te upp på 1980-ta­let: han dröm­de ock­så om en Fer­ra­ri 328. I de­cem­ber 2004 för­verk­li­ga­des dröm­men med en im­por­t­ex­pe­di­tion till Tyskland.

– Min bil är li­te spe­ci­ell ef­tersom den dels är »ner­lac­kad«, dels har sport­av­gas­sy­stem från Ko­e­nig. Just det, gam­la Ko­e­nig som vråltrim­ma­de Fer­ra­ri-bi­lar på 1980-ta­let. Det här sy­ste­met lå­ter all­de­les la­gom myc­ket, sä­ger Fred Man­ner­felt.

Han är in­te pre­cis svält­född på sport­bi­lar i öv­rigt hel­ler ef­tersom han dri­ver Cal­lis­ma ab till­sam­mans med sin bror Char­lie. De har bland an­na­tan­nat åter­för­säl­jarupp­drag­fåttå­ter­för­säl­jarupp­drag­från­frå­n­as­ton­ko­e­nigs­egg.mar­tin.

Det blir med and­ra ord in­te så myc­ket tid till långa ut­flyk­ter i 328 gts, runt 60–70 mil per sä­song hit­tills.

– Jag har kört Testa­ros­sa från sam­ma epok och den känns mest ba­ra stor och otymp­lig. 328 är smi­dig och otro­ligt följ­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.